EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-maiden toteutuneista ja ennakoiduista alijäämistä raportoiminen

EU-maiden toteutuneista ja ennakoiduista alijäämistä raportoiminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) No 479/2009 liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella otetaan käyttöön menettelyt, joiden mukaisesti EU-maiden julkisyhteisöt* toimittavat Euroopan komissiolle tietoja julkisyhteisöjen alijäämästä* ja julkisesta velasta*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maat raportoivat komission tilastotoimistolle Eurostatille toteutuneesta* ja suunnitellusta* julkisyhteisöjen alijäämästä ja julkisesta velasta kaksi kertaa vuodessa.
 • Kuluvan vuoden (”vuosi n”) huhtikuun 1. päivään mennessä toimitetaan seuraavat tiedot:
  • ajantasainen arvio edellisvuoden (n-1) julkisyhteisöjen alijäämästä, toteutunut julkisyhteisöjen alijäämä kolmen edellisen vuoden (n-2, n-3 ja n-4) ajalta ja suunniteltu julkisyhteisöjen alijäämä kuluvan vuoden ajalta
  • toteutunut julkisen velan taso neljän edellisen vuoden (n-1, n-2, n-3, n-4) ajalta ja ennakoitu julkisen velan taso kuluvan vuoden lopussa.
 • 1. lokakuuta mennessä toimitetaan seuraavat tiedot:
  • toteutunut julkisyhteisöjen alijäämä neljän edellisen vuoden (n-1, n-2, n-3, n-4) ajalta ja ajantasainen ennakoitu julkisyhteisöjen alijäämä ja julkisen velan taso kuluvan vuoden ajalta.
 • EU-maat toimittavat Eurostatille myös
  • kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot
  • julkisiin investointeihin* liittyvät menot
  • toteutunut BKT neljän edellisen vuoden ajalta ja kuluvan vuoden ennakoitu BKT
  • liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettuja tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset
  • seikkaperäiset kuvaukset toteutunutta alijäämää ja velkaa koskevien tietojen keräämiseen käytettävistä menetelmistä, menettelyistä ja lähteistä sekä tietojen perustana olevista julkisyhteisöjen tileistä
  • pyydettäessä luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista.
 • Jos budjettivuosi poikkeaa kalenterivuodesta, EU-maiden on myös ilmoitettava tiedot kyseistä budjettivuotta edeltävien kahden budjettivuoden osalta.
 • Eurostat:
  • arvioi säännöllisesti sekä EU-maiden toimittamien tietojen että niiden perustana olevien sektorikohtaisten julkistalouden tilien laadun
  • antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti selvityksen EU-maiden toimittamien tietojen laadusta
  • käy pysyvää vuoropuhelua EU-maiden tilastoviranomaisten kanssa
  • tekee säännöllisesti menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä EU-maihin arvioidakseen tietoja, valvoakseen menettelyjä ja tarkastaakseen tilejä
  • toimittaa tiedot toteutuneesta julkistalouden alijäämästä ja velasta kolmen viikon kuluessa ilmoittamisen määräajoista julkaisemalla lehdistötiedotteen.

Vuonna 2014 asetusta (EY) N:o 479/2009 muutettiin komission asetuksella (EU) No 220/2014, jolla aikaisempi Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (ESA 95) korvattiin ESA 2010 -järjestelmällä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 30. kesäkuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

* julkisyhteisö: tässä yhteydessä valtionhallinto, osavaltiohallinto, valtio ja paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot

* julkisyhteisöjen alijäämä (ylijäämä): julkisyhteisöjen nettoluotonotto (nettoluotonanto).

* julkinen velka: julkisyhteisöjen koko bruttovelan nimellisarvo vuoden lopussa

* toteutunut julkistalouden alijäämä ja julkinen velka: kuluneen vuoden arvioidut, alustavat, osittain valmiit tai lopulliset tulokset

* ennakoitu julkistalouden alijäämä ja julkinen velka: tuoreimmat viralliset ennusteet, joissa on otettu huomioon julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät

* julkiset investoinnit: julkisyhteisöjen kiinteän pääoman bruttomuodostus

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 479/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1–9)

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 479/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 04.07.2016

Top