EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euron käyttöönotto

Euron käyttöönotto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 974/98 – euron käyttöönotosta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artikla

ASETUKSEN JA SEUT-SOPIMUKSEN 140 ARTIKLAN TARKOITUS

 • Asetuksessa määritellään rahalainsäädäntöä koskevat vaatimukset, joita euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden on noudatettava. Siinä vahvistetaan eri vaiheet, jotka johtavat euron käyttöönottoon.
 • SEUT-sopimuksen 140 artiklassa määritellään perusteet talous- ja rahaliiton jäsenyydelle ja euron käyttöönotolle. Siinä määrätään säännöllisestä seurannasta, jolla valvotaan sitä, kuinka euroalueen ulkopuoliset maat edistyvät vaatimusten täyttämisessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa euron käyttöönotosta
  • säädetään yhtenäisvaluuttaa koskevat päivämäärät eurokolikoiden ja -seteleiden käyttöönottamiseksi ja kansallisen valuuttayksikön asteittaiseksi käytöstäpoistamiseksi kussakin euron käyttöön ottavassa maassa
  • vahvistetaan, että yhtenäisvaluutta on euro, joka jaetaan sataan senttiin ja joka korvaa osallistuvien maiden kansallisen valuutan sovittujen vaihtokurssien mukaisesti
  • annetaan Euroopan keskuspankille ja euroalueeseen kuuluvien maiden kansallisille keskuspankeille yksinomainen valta laskea liikkeeseen euromääräiset setelit
  • sallitaan kansallisen valuuttayksikön määräisten setelien ja metallirahojen säilyttää asemansa laillisena maksuvälineenä alueella, jolla ne ovat voimassa euron käyttöönottopäivää edeltävänä päivänä
  • määritetään ehdot kansallisen valuuttayksikön asteittaiselle käytöstäpoistokaudelle; tätä mahdollisuutta yksikään euroalueen maa ei ole hyödyntänyt
  • säädetään, että kansallisen valuutan määräiset setelit ja metallirahat ovat laillisia maksuvälineitä kussakin maassa enintään kuuden kuukauden ajan käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen
  • todetaan, että euromääräiset setelit ja kolikot ovat ainoa laillinen maksuväline euroalueen maissa käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen
  • annetaan euromaille lupa säätää riittävät seuraamukset väärien euroseteleiden ja -metallirahojen valmistamisesta ja niiden väärentämisestä.
 • Voidakseen ottaa euron käyttöön maiden on täytettävä seuraavat neljä taloudellista ja rahoituksellista edellytystä eli lähentymisperusteet, jotka määrätään SEUT-sopimuksen 140 artiklassa ja SEUT:n pöytäkirjassa (N:o) 13:
  • hintatason vakaus: inflaatio vuoden aikana on enintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen parhaiten suoriutuneen euroalueen maan vastaava taso
  • julkinen talous: terve ja kestävä julkinen talous on varmistettava rajoittamalla kansallinen alijäämä enintään kolmeen ja velka enintään 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta
  • valuuttakurssivakaus: liiallisia valuuttakurssien vaihteluja on vältettävä vähintään kahden vuoden ajan osallistumalla valuuttakurssimekanismiin, jolla säädellään euromaiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden välisiä valuuttakursseja
  • korkokantojen lähentyminen: pitkän aikavälin korot ylittävät kolmen parhaiten suoriutuneen euromaan tason enintään kahdella prosenttiyksiköllä.
 • Euroopan komissio auttoi euron käyttöönoton valmistelussa laajalla tiedotuskampanjalla. Sen kohderyhmänä olivat
  • yritykset, jotka käyttäisivät euroa liiketoimissaan 1. tammikuuta 2002 alkaen
  • suuri yleisö, jonka olisi sopeuduttava uusiin kolikoihin ja seteleihin sekä niiden ilmaisemiin hintoihin ja arvoihin
  • erityisryhmät, kuten sosiaalisesti tai taloudellisesti syrjäytyneet, fyysisesti vammaiset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat
  • koululaiset, jotka varttuisivat uuden valuutan kanssa ja voisivat auttaa vanhempiaan ja ikääntyneempiä siihen sopeutumisessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 20 vuotta euron käyttöönotosta. 1. tammikuuta 1999 yksitoista EU-maata kiinnitti valuuttakurssinsa, hyväksyi yhteisen rahapolitiikan ja otti käyttöön euron uutena yhteisenä valuuttana maailman rahoitusmarkkinoilla. Nykyään euro on 19 EU-maan rahayksikkö.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 974/98, annettu 3 päivänä toukokuuta 1998, euron käyttöönotosta (EUVL L 139, 11.5.1998, s. 1–5)

Asetukseen (EY) N:o 974/98 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 5 luku – Siirtymämääräykset – 140 artikla (aiemmat EY-sopimuksen 121 artiklan 1 kohta, 122 artiklan 2 kohdan toinen virke ja 123 artiklan 5 kohta ) (EUVL C 202, 7.6.2016 s. 108–110)

MUU ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Pöytäkirja (N:o 13) lähentymisperusteista (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 281–282)

Viimeisin päivitys: 14.02.2019

Top