EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lelujen turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

Lelujen turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/48/EY lelujen turvallisuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään turvallisuusvaatimuksista, jotka kaikkien EU:ssa saataville asetettujen lelujen on täytettävä. Vaatimuksilla on tarkoitus taata kuluttajien terveyden ja turvallisuuden korkea taso, suojella kansalaisia ja ympäristöä ja taata lelujen vapaa liikkuvuus EU:ssa.

Direktiivissä määritetään toimitusketjuun kuuluvien eri toimijoiden (valmistajista maahantuojiin/vähittäismyyjiin/jakelijoihin) velvollisuudet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Lelut ovat tuotteita, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai muuten kuin yksinomaan alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä.
 • Koska valmistajat tuntevat tuotteensa yksityiskohtaisesti, heillä on velvollisuus varmistaa, että heidän lelunsa täyttävät kaikki sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
 • Maahantuojat saavat saattaa markkinoille EU:n ulkopuolelta vain sellaisia leluja, jotka ovat kaikkien sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaisia.
 • Jakelijoiden ja vähittäismyyjien on toimittava sovellettavien turvallisuusvaatimusten suhteen asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen.
 • Kansalliset viranomaiset valvovat markkinoita.
 • Lelun mukana on oltava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja leluun on oltava kiinnitetty CE-merkintä, jotta lelua voidaan myydä kaikkialla EU:ssa.
 • Säädöstä ei sovelleta esimerkiksi seuraaviin leluihin:
  • julkiseen käyttöön tarkoitetut leikkikenttävälineet
  • julkiseen käyttöön tarkoitetut peliautomaatit
  • polttomoottorilla varustetut leikkiajoneuvot
  • leikkihöyrykoneet
  • lingot ja heittokoneet.
 • Direktiiviä päivitetään jatkuvasti yleensä turvallisuusraja-arvojen asettamiseksi erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa käytettäville kemikaaleille (esim. kadmium, barium, nikkeli, bisfenoli A ja lyijy). Viimeksi direktiiviä päivitettiin
 • Euroopan komissio ja lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä ovat julkaisseet ohjeasiakirjoja valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja viranomaisten avuksi direktiivin täytäntöönpanossa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 20. heinäkuuta 2009, ja sitä oli sovellettava kaikissa EU-maissa 20. heinäkuuta 2011 alkaen (lukuun ottamatta kemikaaleja koskevia sääntöjä, joita oli sovellettava 20. heinäkuuta 2013 alkaen).

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1–37)

Direktiiviin 2009/48/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi (EU) 2018/725, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen kromi VI:n osalta (EUVL L 122, 17.5.2018, s. 29–31)

Komission direktiivi (EU) 2017/898, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten bisfenoli A:n osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 128–130)

Komission direktiivi (EU) 2017/774, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten fenolin osalta (EUVL L 115, 4.5.2017, s. 47–49)

Neuvoston direktiivi (EU) 2017/738, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn osalta (EUVL L 110, 27.4.2017, s. 6–8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1–1355).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1–849) Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.07.2018

Top