EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan vammaisten teemavuosi 2003

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Euroopan vammaisten teemavuosi 2003

Teemavuoden päätavoitteena on edistää vammaisten täysipainoiseen integrointiin tähtäävää poliittista ohjelmaa, joka määriteltiin vuonna 2001 Euroopan komission tiedonannossa "Esteetön Eurooppa vammaisille".

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2001/903/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003.

TIIVISTELMÄ

Tavoitteet ja suunnitellut toimet

1. Euroopan vammaisten teemavuoden tavoitteet ovat seuraavat:

 • lisätä tietoisuutta vammaisten oikeuksista ja syrjinnän torjumisesta Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräysten mukaisesti,
 • edistää pohdiskelua ja keskustelua toimenpiteistä, joita tarvitaan vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi Euroopassa,
 • edistää kokemusten vaihtoa hyvistä toimintatavoista ja tehokkaista strategioista, joita on kehitetty paikallisesti, valtakunnallisesti ja EU:n tasolla,
 • vahvistaa yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä, joita ovat esimerkiksi kaikentasoiset hallitukset, yksityissektori, yhdistykset, työmarkkinaosapuolet, tutkijat, vapaaehtoisryhmät sekä vammaiset ja heidän perheensä,
 • parantaa vammaisuudesta annettavaa tietoa ja edistää myönteistä kuvaa vammaisista,
 • lisätä tietoa vammaisuuden ilmenemismuotojen moninaisuudesta ja vammaisten kokemasta monenlaisesta syrjinnästä,
 • kiinnittää erityistä huomiota tietoisuuden lisäämiseen vammaisten lasten ja nuorten oikeudesta yhdenvertaisuuteen koulutuksessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan erityisesti seuraavia toimia:

 • järjestetään kokouksia ja tapahtumia, teemavuoden avaus- ja päätöskonferenssit mukaan luettuina,
 • käynnistetään tiedotus- ja valistuskampanjoita,
 • harjoitetaan yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa,
 • toteutetaan tutkimuksia ja laaditaan selvityksiä,
 • järjestetään tiedotustapahtumia, joissa levitetään erityisesti hyviä toimintatapoja,
 • myönnetään kansainvälisille, kansallisille, alueellisille tai paikallisille aloitteille taloudellista tukea Euroopan vammaisten teemavuoden tavoitteiden edistämiseksi.

Kyseiset toimet esitetään yksityiskohtaisesti ehdotuksen liitteessä.

Rahoitus, talousarvio ja organisaatio

Euroopan vammaisten teemavuodelle on varattu 12 miljoonaa euroa vuosiksi 2002 (valmistelutoimet) ja 2003.

Kuten ehdotuksen liitteessä täsmennetään, Euroopan tason toimille voidaan tapahtumalle varatun talousarvion turvin myöntää 80 prosentin rahoitus, kun taas kansallisten toimien rahoitusosuus on 50 prosenttia. Komissio myöntää kullekin jäsenvaltiolle kokonaistukea jaettavaksi edelleen kansallisille koordinointielimille, jotka vastaavat toimenpiteiden tukemisesta paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Tukihakemusten tekemisestä ja osarahoituksesta on erilliset määräykset.

5. Komissio hallinnoi kyseisen teemavuoden yhteydessä toteutettavia toimia apunaan jäsenvaltioiden edustajista koostuva neuvoa-antava komitea. Lisäksi komissio järjestää vammaisyhteisön ja vammaisia edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa mielipiteiden vaihtoa eri tapahtumien järjestämisestä.

Komission on määrä esittää parlamentille viimeistään 31. joulukuuta 2004 arviointikertomus, jonka perusteella voidaan arvioida Euroopan teemavuoden todelliset vaikutukset sekä se, miten siitä voidaan ottaa opiksi tulevaisuutta ajatellen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2001/903/EY

19.12.2001

-

EYVL L 335, 19.2.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, 13 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista [KOM(2005) 486 - ei julkaistu EUVL:ssä]

Keskeiset toimet EU:n tasolla

 • Järjestettiin tiedotus- ja edistämiskampanja, jonka iskulauseena oli "Hyppää kyytiin!" Euroopan vammaisten teemavuoden osallistuvan luonteen korostamiseksi.
 • Kampanjabussi kävi vuoden 2003 aikana 181 kaupungissa ja osallistui 211 tapahtumaan.
 • Teemavuodelle laadittiin logo ja perustettiin interaktiivinen ja helppokäyttöinen Internet-sivusto.
 • Käynnistettiin tiedotuskampanjoita koskevia ehdotuspyyntöjä. Tiedotuskampanjoilla pyrittiin tukemaan pääkampanjaa ja herättämään tiettyjen erityisväestöryhmien kiinnostus tai käynnistämään kansainvälisiä hankkeita.
 • Yrityksille suunnattiin erityiskampanja, jolla pyrittiin saamaan suuryhtiöt mukaan Euroopan vammaisten teemavuoteen.
 • Euroopan vammaisten teemavuosi on ollut keskeisenä tekijänä Euroopan monissa laajamittaisissa tapahtumissa ja konferensseissa: eurooppalainen liikkuvuuden teemaviikko, tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta käsittelevä konferenssi, konferenssi vammaispolitiikan alueellisesta ulottuvuudesta jne.

Keskeiset toimet kansallisella tasolla

 • Osallistujamaat perustivat kansallisen koordinaatioelimen, jossa oli oltava vammaisten edustajia.
 • Kyseiset kansalliset elimet saivat tukea erityisesti Euroopan vammaisten teemavuoteen osallistumista varten perustetuilta paikallisilta ja alueellisilta ryhmiltä.
 • Tarkoitusta varten perustettiin kansallisesti erityisiä web-sivustoja.
 • Kampanja-avustajat kantoivat täyden vastuun kampanjabussista ja sen reitityksestä kulloinkin kyseessä olevan maan alueella.

Euroopan vammaisten teemavuoden kampanjan keskeiset tulokset

 • Syyskuussa 2003 toteutetun haastattelututkimuksen mukaan kolmannes Euroopan unionin väestöstä tiesi teemavuodesta ja sen tarkoitusperistä.
 • Kampanjabussin kiertue osoittautui keskeiseksi tekijäksi, joka korosti kampanjan eurooppalaista luonnetta, herätti suurta huomiota tiedotusvälineissä ja onnistui koskettamaan lukuisia pikkukaupunkeja.
 • Tapahtuman käsittely tiedotusvälineissä oli laajaa ja web-sivustoon tutustuminen runsasta (500 000 käyntiä vuonna 2003).
 • Myös yritysten osallistumisohjelmaa voidaan pitää onnistuneena.
 • Olennaisena saavutuksena ja yhtenä kampanjan onnistumisen perustekijöistä voidaan pitää kansallisella tasolla hajautetun lähestymistavan omaksumista, mihin liittyi teemavuoden kansallisten painopisteiden kehittäminen ja vammaisten osallistumisen varmistamiseen tähtäävä toiminta koko kampanjan ajan. Komission yhdessä osallistujamaiden kanssa omaksumalla rahoituksen hajauttamisella oli kampanjassa erityisen merkittävä kannustava vaikutus.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, vammaisten mahdollisuuksista päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin ja nauttia kulttuuritoiminnasta [EUVL C 134, 7.6.2003] Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toimivaltuuksiensa mukaisesti toteuttamaan uusia konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan vammaisten mahdollisuuksia päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin, nauttia kulttuuritoiminnasta ja käyttää viestintävälineitä.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 5 päivänä toukokuuta 2003, vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen [EUVL C 134, 7.6.2003]

Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toimivaltuuksiensa mukaisesti toteuttamaan uusia konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan vammaisille parempi mahdollisuus hakeutua koulutukseen elinikäistä oppimista silmällä pitäen.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, "eAccessibility" - vammaisten tietoyhteiskuntaan osallistumisen helpottamisesta [EUVL C 39, 18.2.2003] Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota hyödyntämään tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia vammaisten hyväksi ja erityisesti poistamaan tekniset, oikeudelliset ja muut esteet, jotka haittaavat heidän täysipainoista osallistumistaan tietoyhteiskuntaan.

Viimeisin päivitys 31.01.2006

Top