EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-ohjelma (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-ohjelma (2007–2013)

Progress-ohjelman tavoitteena on antaa taloudellista tukea Euroopan unionin työllisyys- ja sosiaalialan tavoitteiden toteuttamiseen. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta analysointi- ja kokemustenvaihtotoimintaan, tietämyksen edistämistä ja levittämistä koskevaan toimintaan sekä keskeisille toimijoille annettavaan tukeen vuosiksi 2007–2013. Ohjelma on jaettu viiteen osa-alueeseen, jotka vastaavat viittä tärkeintä toiminta-alaa: työllisyys, sosiaalinen suojelu ja osallisuus, työolot, monimuotoisuus ja syrjinnän torjuminen sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1672/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress‑ohjelman perustamisesta [EUVL L 315, 15.11.2006] [Ks muutosasiakirjat].

YHTEENVETO

Tähän saakka työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, sosiaaliturvan, naisten ja miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteen edistämistä koskeville toimille on myönnetty rahoitusta eri toimintaohjelmista.

Johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi Euroopan komissio on ehdottanut, että kaikki edellä mainitut toimet koottaisiin yhteen puiteohjelmaan, nk. Progress-ohjelmaan.

YLEISTAVOITTEET

Ohjelmalla on kuusi yleistavoitetta:

 • parannetaan tietoa ja tietämystä jäsenvaltioiden sosiaalisesta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan avulla
 • tuetaan tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä
 • tuetaan ja seurataan lainsäädännön ja poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa
 • edistetään verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä hyvien toimintatapojen kartoittamista ja levittämistä EU:n tasolla
 • vahvistetaan sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta Euroopan unionin (EU) politiikasta, joka koskee työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja sosiaalista osallisuutta, työoloja, syrjinnän torjumista, monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa
 • parannetaan EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia edistää ja tukea EU:n politiikkaa.

RAKENNE: TOIMINTA-ALAT JA -TYYPIT

Ohjelma jaetaan seuraaviin viiteen osa-alueeseen:

 • työllisyys
 • sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen
 • työolot
 • syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus
 • sukupuolten tasa-arvo.

Ohjelmasta rahoitetaan seuraavanlaisia toimia:

 • analysointitoimet
 • vastavuoroista oppimista, tietämyksen lisäämistä ja levittämistä koskevat toimet
 • tuki keskeisille toimijoille; tähän sisältyy osallistuminen EU:n keskeisten verkostojen toimintakuluihin, työryhmien perustaminen, koulutusseminaarien rahoitus, erikoisjärjestöjen ja seurantakeskusten verkostojen luominen EU:n tasolla, henkilöstövaihto kansallisten hallintoviranomaisten välillä sekä yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Ohjelmassa esitetään toiminnalliset tavoitteet kutakin osa-aluetta varten.

Työllisyys

Tässä osa-alueessa tavoitteena on tukea Euroopan työllisyysstrategian toteuttamista seuraavasti:

 • parannetaan tietämystä työllisyystilanteesta etenkin analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla
 • seurataan ja arvioidaan työllisyyden suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten täytäntöönpanoa ja analysoidaan Euroopan työllisyysstrategian ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta
 • järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista työllisyysstrategiaan liittyen
 • lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua erityisesti alue- ja paikallistason toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten keskuudessa.

Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Tästä osa-alueesta tuetaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen alalla seuraavasti:

 • parannetaan tietämystä köyhyyteen, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvistä kysymyksistä erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla
 • seurataan ja arvioidaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla ja analysoidaan tämän koordinointimenetelmän ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta
 • järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista sosiaalista suojelua ja osallisuutta koskevan strategian alalla
 • lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua erityisesti kansalaisjärjestöjen sekä alue- ja paikallistason toimijoiden keskuudessa
 • kehitetään EU:n keskeisten verkostojen (esim. kansallisten asiantuntijoiden tai kansalaisjärjestöjen) valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työolot

Tästä osa-alueesta tuetaan työympäristön ja työolojen, myös työterveyden ja työturvallisuuden, parantamista seuraavasti:

 • parannetaan tietämystä työoloihin liittyvistä kysymyksistä erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen samoin kuin nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen arvioinnin avulla
 • tuetaan EU:n työlainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta, kehittämällä oppaita ja luomalla asiantuntijaverkostoja
 • käynnistetään ennaltaehkäiseviä toimia ja kannustetaan ennaltaehkäisevän kulttuurin luomista työterveyden ja työturvallisuuden alalla
 • lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työoloihin liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä.

Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus

Tästä osa-alueesta tuetaan syrjinnän torjumista koskevan periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään sen huomioon ottamista EU:n politiikassa seuraavasti:

 • parannetaan tietämystä syrjintään liittyvästä tilanteesta erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla ja arvioidaan nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen vaikutuksia
 • tuetaan EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta ja luomalla syrjinnän torjunnan alalla toimivia asiantuntijaverkostoja
 • lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua syrjintään liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä ja otetaan syrjinnän torjunta huomioon kaikessa EU:n politiikassa
 • kehitetään EU:n keskeisten verkostojen (esim. kansallisten asiantuntijoiden tai kansalaisjärjestöjen) valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo

Tästä osa-alueesta tuetaan sukupuolten tasa-arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista EU:n politiikassa seuraavasti:

 • parannetaan tietämystä tasa-arvokysymyksiin ja tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvästä tilanteesta erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla ja arvioidaan nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen vaikutuksia
 • tuetaan EU:n tasa-arvolainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta ja luomalla tasa-arvon alalla toimivia asiantuntijaverkostoja
 • lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä
 • kehitetään EU:n keskeisten verkostojen (esim. kansallisten asiantuntijoiden tai kansalaisjärjestöjen) valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

OHJELMAAN OSALLISTUMINEN JA KOLMANNET MAAT

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai yksityiset tahot, toimijat ja laitokset ja etenkin seuraavat:

 • jäsenvaltiot
 • julkiset työvoimapalvelut
 • paikallis- ja alueviranomaiset
 • EU:n lainsäädännön mukaiset asiantuntijaelimet
 • työmarkkinaosapuolet
 • EU:n tasolla järjestäytyneet kansalaisjärjestöt
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
 • arvioinnin asiantuntijat
 • kansalliset tilastotoimistot
 • tiedotusvälineet.

Ohjelmaan voivat osallistua myös ETAn EFTA-maat, EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehneet ehdokasmaat sekä vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat.

TUKIHAKEMUSMENETTELY

Toimia voidaan rahoittaa seuraavasti:

 • tarjouspyynnön perusteella tehty palvelusopimus
 • ehdotuspyynnön perusteella myönnettävä osittainen tuki. Tällöin EU:n osarahoitus ei voi yleisesti ottaen olla yli 80 prosenttia tuensaajan kokonaismenoista.

RAHOITUS

Ehdotettu budjetti on 683 250 000 miljoonaa euroa vuosiksi 2007–2013. Määrärahojen jakamisessa eri osa-alueille noudatetaan seuraavia vähimmäisosuuksia:

 • Työllisyys 23 %
 • Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen 30 %
 • Työolot 10 %
 • Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus 23 %
 • Sukupuolten tasa-arvo 12 %

Jäljelle jäävät kaksi prosenttia varataan ohjelman hallintokuluihin.

Työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta tukevaan uuteen Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn on varattu 60 miljoonan euron määrärahat vuosiksi 2007–2013.

YKSINKERTAISTAMINEN

Ehdotetulla lähestymistavalla edistetään keskeistä tavoitetta välineiden oikeudellisesta ja hallinnollisesta yksinkertaistamisesta sekä budjettirakenteen järkeistämisestä.

Ohjelman täytäntöönpanossa komissiota avustaa aiempien neljän ohjelmakomitean sijasta vain yksi.

SEURANTA JA ARVIOINTI

Komissio laatii vuosittain toimintaraportin ja toimittaa sen ohjelmakomitealle. Ohjelmasta tehdään myös väliarviointi. Komissio tekee ulkoisten asiantuntijoiden avustamana koko ohjelmaa koskevan jälkiarvioinnin vuosi ohjelman päättymisen jälkeen; tarkoituksena on mitata ohjelman tavoitteiden vaikutuksia ja sen tuomaa EU:n tason lisäarvoa.

TAUSTA

Vuonna 2004 julkaisemassaan tiedonannossa uudesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2007–2013 komissio totesi, että sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpano on merkittävä tekijä, jolla edistetään kasvu- ja työllisyystavoitteisiin liittyvää kilpailukykyä.

Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalipoliittisessa ohjelmassa hyödynnetään eri välineitä, kuten lainsäädäntöä, avointa koordinointimenetelmää, työmarkkinaosapuolten eurooppalaista vuoropuhelua, Euroopan sosiaalirahastoa ja muita rahoitusvälineitä, joita komissio hallinnoi suoraan.

Komissio pyrkii Progress-ohjelman avulla työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alan rahoitusvälineiden yksinkertaistamiseen ja järkeistämiseen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1672/2006/EY

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUVL L 315, 15.11.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 284/2010/EU

8.4.2010

-

EUVL L 87, 7.4.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress‑mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta [EUVL L 87, 7.4.2010]. Uudesta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä rahoitetaan:

 • liikeyrityksiä, joita perustavat työmarkkinoilta syrjäytyneet henkilöt ja sellaiset henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta saada luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta, sekä näiden henkilöiden ryhtymistä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi
 • mikroyrityksiä, jotka työllistävät sosiaalisesti syrjäytyneitä.

Rahoitusjärjestely on tarkoitettu julkisille ja yksityisille yhteisöille, jotka tarjoavat mikrorahoitusta yksityishenkilöille ja mikroyrityksille.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2009, "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" [KOM(2009) 257 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 27.04.2010

Top