EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (2003/C 218/01) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava kolmikantakomitea, jonka tehtävänä on avustaa Euroopan komissiota työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien päätösten valmistelemisessa ja täytäntöönpanossa sekä helpottaa yhteistyötä kansallisten hallintoviranomaisten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komitea, joka perustettiin neuvottelutoiminnan järkeistämiseksi työturvallisuuden ja työterveyden alalla, kattaa kaikki julkiset ja yksityiset talouden sektorit. Sen päätehtävät ovat

 • antaa lausuntoja EU:n aloitteista työterveyden ja työturvallisuuden aloilla (kuten uudet säädökset, EU:n ohjelmat)
 • edistää aktiivisesti asioiden asettamista EU:n kannalta tärkeysjärjestykseen ja asiaa koskevien poliittisten strategioiden laatimista
 • kannustaa näkemysten ja kokemusten vaihtoon (linkki EU-maiden ja EU:n välillä).

Komiteassa on kutakin EU-maata kohti kolme varsinaista jäsentä:

 • yksi valtion edustaja,
 • yksi työntekijäjärjestöjen edustaja ja
 • yksi työnantajajärjestöjen edustaja, jotka neuvosto nimittää kolmen vuoden toimikaudeksi.

Jäsenet ovat jakautuneet kolmeen eturyhmään. Kukin eturyhmä valitsee jäsenistään tiedottajan ja nimeää koordinoijan.

Komitean puheenjohtajana toimii sosiaalipolitiikasta vastaavan komission pääosaston pääjohtaja. Se kokoontuu täysistunnossa kaksi kertaa vuodessa. Komissio (työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava pääosasto) tarjoaa komitealle sihteeristöpalvelut.

Komitean toimintatapaa säännellään sen työjärjestyksessä, jonka komitea hyväksyi 18. marraskuuta 2004 komission puoltavan lausunnon pohjalta.

Työjärjestyksessä määritellään myös päätöksentekomenettelyt, joita komission on noudatettava antaessaan virallisia lausuntoja. Mahdollisia menettelyjä ovat seuraavat:

 • Tavallinen päätöksentekomenettely, jota sovelletaan täysistunnoissa. Tässä tapauksessa lausunto tai päätös voidaan
  • hyväksyä yksimielisesti, jolloin kunkin eturyhmän edustajat ilmaisevat, että käsiteltävästä asiasta vallitsee täydellinen yhteisymmärrys,
  • tai, jos yksimielistä päätöstä ei saavuteta, ne voidaan hyväksyä äänten ehdottomalla enemmistöllä
 • Nopeutettu päätöksentekomenettely, jota sovelletaan kirjallisena menettelynä (jolloin vaaditaan ehdoton enemmistö).

Komitean hyväksymät lausunnot eivät sido komissiota.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (2003/C 218/01) (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1–4)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission lausunto työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta (KOM(2004) 0756 lopull., 17.11.2004)

Viimeisin päivitys: 30.11.2016

Top