EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tärinälle altistuminen

Tärinälle altistuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/44/EC – terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sen tarkoitus on suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta tärinään liittyviltä riskeiltä.
 • Siinä säädetään terveyttä ja turvallisuutta koskevista pakollisista vähimmäisvaatimuksista.
 • EU-maat voivat halutessaan tiukentaa vaatimuksia.
 • Se täydentää toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annettua direktiiviä 89/391/ETY.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajien on

 • arvioitava ja tarvittaessa mitattava tärinän tasot, joille työntekijät altistuvat
 • pidettävä silmällä mahdollista fysikaalista vaikutusta, joka koneilla voi olla, riippuen työskentelytavoista, välinetyypistä ja käyttöolosuhteista
 • käytettävä soveltuvia menetelmiä tärinän vaikutuksen mittaamiseksi
 • varmistettava, että ammattitaitoiset henkilöt toteuttavat arvioinnin ja mittauksen ”sopivin väliajoin”
 • pidettävä kirjaa havainnoista mahdollista tulevaa käyttöä varten
 • otettava riskien arvioinnissa erityisesti huomioon seuraavat tekijät:
  • altistuksen taso, tyyppi ja kesto
  • mahdolliset välilliset vaikutukset
  • työvälineiden valmistajien antamat tiedot
  • vaihtoehtoiset työvälineet
 • pidettävä riskinarviointi ajan tasalla
 • määritettävä riskien vähentämiseksi vaadittavat toimenpiteet
 • tehtävä teknisiä ja organisatorisia muutoksia, jos tärinän raja-arvot ylittyvät. Niitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
  • vaihtoehtoiset työmenetelmät tai paremmin suunnitellut välineet
  • käyttäjien kehoon tai käsivarsiin kohdistuvaa painetta vähentävien istuinten ja kädensijojen asentaminen välineisiin
  • huolto-ohjelmat
  • työpaikkojen ja työpisteiden suunnittelun ja niitä koskevien järjestelyjen miettiminen uudelleen
  • tärinälle altistumisen keston ja määrän rajoittaminen
  • sopivien työaikajärjestelyjen ja lepojaksojen toteuttaminen
  • kylmältä ja kostealta suojaavan vaatetuksen antaminen altistuvien työntekijöiden käyttöön
 • tarjota henkilöstölle asianmukaista tietoa ja koulutusta. Näihin pitäisi kuulua seuraavat seikat:
  • toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle
  • altistuksen raja-arvoja koskevat yksityiskohdat
  • arviointien ja mittausten tulokset
  • mahdolliset vammoihin liittyvät riskit ja miten niitä pitäisi kartoittaa ja raportoida
  • turvalliset työtavat
  • henkilöstön ja/tai sen edustajien säännöllinen kuuleminen ja osallistuminen.

EU-maiden on otettava käyttöön toimenpiteitä työntekijöiden terveydentilan asianmukaisen seurannan varmistamiseksi, erityisesti jos

 • tärinän ja tunnistettavan sairauden tai haitallisen terveysvaikutuksen välillä voidaan osoittaa olevan yhteys
 • on todennäköistä, että sairaus tai haitalliset vaikutukset johtuvat nimenomaisista työolosuhteista
 • voidaan käyttää testattuja menetelmiä sairauden tai terveysvaikutusten toteamiseksi.

Jos lääkäri katsoo, että työntekijällä on tunnistettava sairaus tai hän on vajaakuntoinen tärinän takia,

 • työntekijälle on ilmoitettava asiasta ja annettava ohjeet mahdollisesti tarvittavasta terveydentilan seurannasta
 • työnantajalle on ilmoitettava asiasta ja tämän on ryhdyttävä toimenpiteisiin tunnistettujen riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

EU-maat voivat tietyin edellytyksin vapauttaa meri- ja lentoliikenteen direktiivin noudattamisesta.

Direktiivissä säädetään erilaisista altistuksen toiminta-arvoista sen mukaan, vaikuttaako tärinä käyttäjän käsivarteen ja käteen vai koko kehoon tavanomaisen kahdeksan tunnin päivän aikana.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 6. heinäkuuta 2002 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 6. heinäkuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

Raskaiden, tärisevien koneiden toistuva käyttäminen työssä voi vahingoittaa käyttäjän tuki- ja liikuntaelimistöä, hengitystä ja jopa aivoja. Lainsäädännöllä tasapainotetaan käyttäjien suojelua ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien tarpeettomien hallinnollisten, taloudellisten ja oikeudellisten rasitteiden välttämistä.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) – Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma (EUVL L 177, 6.7.2002, s. 13–20)

Neuvoston direktiiviin 2002/44/EY tehdyt peräkkäiset tarkistukset ja muutokset on sisällytetty alkuperäiseen asiakirjaan. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Direktiiviin 89/391/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018

Top