EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttama vaara

Räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttama vaara

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/92/EY — vähimmäisvaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä esitetään vähimmäisvaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi*.
 • Kyseessä on viidestoista direktiivissä 89/391/ETY tarkoitettu erityisdirektiivi, jossa määritellään yleiset säännöt työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamisen edistämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä velvoitetaan työnantajat:

 • toteuttamaan teknisiä ja/tai hallinnollisia toimenpiteitä
  • räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen estämiseksi,
  • räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymisen välttämiseksi,
  • räjähdyksen vahingollisten vaikutusten vähentämiseksi niin, että työntekijän terveys ja turvallisuus varmistetaan.
 • huolehtimaan siitä, että laaditaan ”räjähdyssuojausasiakirja”, jossa kuvataan räjähdyssuojatoimenpiteet ja joka täyttää direktiivin 89/391/ETY vaatimukset, ja pidetään se ajan tasalla;
 • tiedottamaan työntekijöille ja/tai näiden edustajille kaikista toteutettavista toimenpiteistä turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi työssä;
 • toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet, jotta räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvat työntekijät saavat sopivan koulutuksen;
 • varmistamaan, että tiloissa, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, käytettävät työvälineet ovat direktiivin liitteessä säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tiloissa, jotka olivat jo käytössä ennen 30 päivää kesäkuuta 2003 ja joissa voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, vähimmäisvaatimuksia oli noudatettava kolmen vuoden kuluessa kyseisestä päivämäärästä.

Direktiivissä on kolme liitettä, jotka koskevat:

 • niiden tilojen luokitusta, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia;
 • vähimmäisvaatimuksia räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi ja työvälineiden ja suojajärjestelmien valintaperusteita;
 • varoitusmerkkejä niiden tilojen merkitsemiseksi, joissa saattaa esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia.

Euroopan komissio antoi vuonna 2003 ei-pakollisen hyviä käytäntöjä koskevan oppaan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Opasta käytetään yhdessä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan direktiivin rinnalla. EU-maiden olisi varmistettava, että työnantajien saatavilla on asiaankuuluvat tiedot, ja ohjattava niitä käyttämään hyviä käytäntöjä koskevaa opasta.

Direktiivillä 2007/30/EY yksinkertaistettiin direktiivin 89/391/ETY ja sen eri erityisdirektiivien täytäntöönpanosta komissiolle laadittavia kertomuksia koskevia vaatimuksia. EU-maiden on nyt laadittava kaikkien näiden direktiivien täytäntöönpanosta yksi kertomus viiden vuoden välein.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 28. tammikuuta 2000 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Räjähdyskelpoinen ilmaseos: normaalipaineisen ilman ja toisaalta kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevien palavien aineiden seos, jossa palaminen leviää syttymisen jälkeen koko palamattomaan seokseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (viidestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), (EUVL L 23, 28.1.2000, s. 57–64)

Direktiiviin 1999/92/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309-356)

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018

Top