EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työssä käytettävät turvallisuus- ja terveysmerkit

Työssä käytettävät turvallisuus- ja terveysmerkit

Tämän direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön yhteisön turvallisuusmerkkijärjestelmä, joka on suunniteltu vähentämään työtapaturmia ja ammattitauteja.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivissä 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) [EUVL L 245, 26.8.92]. [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 92/58/ETY vahvistetaan työssä käytettäviä turvallisuus- ja terveysmerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset . Ne liittyvät esimerkiksi säiliöiden ja putkien, palontorjuntavälineiden ja tiettyjen kulkureittien sijaintiin ja tunnistamiseen, valomerkkeihin ja äänimerkkeihin sekä asianmukaiseen suulliseen viestintään ja käsimerkkeihin .

Direktiivillä täydennetään puitedirektiiviä 89/391/ETY terveydestä ja turvallisuudesta työssä.

Tätä direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden ja valmisteiden, tuotteiden ja/tai laitteiden markkinoille saattamiseen liittyviin merkkeihin, ellei muissa unionin säännöksissä tähän erityisesti viitata, eikä maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- tai lentokuljetuksen säätelemisessä käytettäviin merkkeihin.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajien on järjestettävä turvallisuusmerkit, kun vaaran mahdollisuutta ei voida poistaa eikä riittävästi rajoittaa työn organisoinnissa käytettävillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä tai menettelyillä.

Maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- ja lentokuljetuksissa käytettäviä merkkejä on käytettävä näihin kuljetusmuotoihin yrityksissä ja/tai laitoksissa, jos siihen on aihetta.

Täydentävät tiedot

Jäsenvaltiot voivat määritellä tiettyjä poikkeuksia tietyin tarkoin rajoituksin.

Työntekijöille on ilmoitettava kaikista toteutettavista toimista, ja heille on annettava asianmukainen koulutus (tarkat ohjeet).

Työntekijöitä on kuultava, ja heillä tulee olla mahdollisuus osallistua tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin asioihin.

Komissio hyväksyy komitean avustamana liitteisiin tehdyt tekniset muutokset (direktiivin 89/391/ETY 17 artikla).

Joka viides vuosi jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta. Komission tulee raportoida määräajoin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle direktiivin täytäntöönpanosta.

Taustaa

Direktiivi kumoaa direktiivin 77/576/EY työpaikkojen turvamerkinnästä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/58/ETY

22.7.1992

24.6.1994

EUVL L 245, 26.8.1992

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007

Direktiivi 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUVL L 65, 5.3.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien 92/57/ETY (tilapäiset ja liikkuvat rakennustyömaat) ja 92/58/ETY (työpaikkojen turvamerkinnät) käytännön täytäntöönpanosta [ COM(2008) 698final- ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio esittää myönteisen kertomuksen direktiivin 92/58/ETY toimeenpanosta. Itse asiassa suurin osa 15 Euroopan unionin jäsenvaltiosta on täydentänyt lainsäädäntöään tässä direktiivissä säädetyillä uusilla säännöillä ja vaatimuksilla.

Direktiivin täytäntöönpano on mahdollistanut työssä käytettävien kansallisten turvallisuusmerkkien yhdenmukaistamisen. Komissio kuitenkin toteaa, että työntekijöillä on silti puutteelliset tiedot merkkejä koskevista säännöistä, ja komissio kehottaa yrityksiä vahvistamaan koulutustoimintaansa.

Viimeisin päivitys 06.05.2014

Top