EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Henkilönsuojainten käyttö

Henkilönsuojainten käyttö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/656/ETY – työntekijöiden käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavat vähimmäisvaatimukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään työpaikalla käytettävien henkilönsuojainten* arviointia, valintaa ja oikeaa käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Yleiset turvatoimenpiteet on asetettava henkilösuojainten edelle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajan velvollisuudet

Henkilönsuojainten on oltava suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia koskevien EU-säännösten (ks. asetus (EU) 2016/425 – Henkilönsuojainten turvallisuuden varmistaminen käyttäjän kannalta) ja tässä direktiivissä asetettujen ehtojen mukaisia. Työnantajan on annettava asiaankuuluvat suojaimet käyttöön maksutta sekä huolehdittava niiden hyvästä toimintakunnosta ja hygieenisestä kunnosta.

Henkilönsuojainten arviointi

Ennen henkilönsuojainten valitsemista työnantaja on velvollinen arvioimaan, ovatko ne direktiivissä asetettujen ehtojen mukaisia. Siihen kuuluu niiden vaarojen arviointi, joita ei voi välttää muilla keinoin, sekä henkilönsuojaimilta edellytettyjen ominaisuuksien erittely ja vertailu.

Käyttöohjeet

EU-maiden on otettava käyttöön yleiset säännöt henkilönsuojainten käytöstä ja/tai sellaisia tilanteita varten, joissa työnantajan on huolehdittava henkilönsuojainten hankkimisesta. Niiden on kuultava ensin työmarkkinaosapuolia. Direktiivin liitteissä on tietoja tällaisten sääntöjen laatimista varten:

  • malli vaaran arvioimiseksi (liite I)
  • ei-tyhjentävä luettelo henkilönsuojaimista (liite II)
  • ei-tyhjentävä luettelo toiminnoista, jotka saattavat edellyttää henkilönsuojainten hankkimista (liite III).

Työntekijöille tiedottaminen sekä työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen

Työntekijöille on ilmoitettava kaikista toimenpiteistä. Työntekijöitä on kuultava ja heidän on sallittava osallistua tässä direktiivissä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn.

Kuten direktiivissä 89/391/ETY edellytetään, Euroopan komission on EU-maiden edustajista koostuvan komitean avustuksella hyväksyttävä kaikki liitteisiin tehtävät tekniset mukautukset.

Arviointikertomus

Vuonna 2017 julkaistiin direktiivin täytäntöönpanoa käytännössä koskeva arviointi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. joulukuuta 1989 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Henkilönsuojain: väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä. Tietyt välineet, esimerkiksi hätä- ja pelastuspalvelun työntekijöiden käyttämät välineet tai itsepuolustus- tai karkotusvälineet, eivät kuulu määritelmään. Henkilönsuojaimia on käytettävä, jos vaaroja ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa yleisin teknisin suojelukeinoin taikka työn organisoinnin menettelytavoilla.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 393, 30.12.1989, s 18–28)

Direktiiviin 89/656/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018

Top