EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus: työpaikkoihin sovellettavat vaatimukset

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus: työpaikkoihin sovellettavat vaatimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/654/ETY – työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä asetetaan vähimmäisvaatimukset, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta heidän työpaikoillaan*.

Sillä täydennetään työterveys- ja työturvallisuusasioista annetun direktiivin 89/391/ETY yleisiä säännöksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä ei sovelleta

 • yrityksen ulkopuolella käytettäviin kuljetusvälineisiin tai kuljetusvälineissä oleviin työpaikkoihin
 • tilapäisiin tai liikkuviin työpaikkoihin
 • vuorityöhön
 • kalastusaluksiin
 • peltoihin, metsiin tai muuhun maahan, joka sijaitsee erillään maa- tai metsätalousyrityksen rakennuksista.

Työnantajan velvollisuudet

Sovellettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset esitetään direktiivin liitteessä I sellaisia työpaikkoja varten, jotka ovat olleet ensimmäistä kertaa käytössä 31. joulukuuta 1992 jälkeen tai joita on muutettu kyseisen päivämäärän jälkeen. Ennen 1. tammikuuta 1993 käytössä olleita työpaikkoja koskevat vaatimukset esitetään direktiivin liitteessä II.

Työnantajan on lisäksi varmistettava, että

 • hätäpoistumistiet pidetään aina esteettöminä ja niitä voidaan käyttää milloin tahansa
 • työpaikka, koneet ja laitteet huolletaan teknisesti moitteettomalla tavalla ja vialliset osat, joista voi aiheutua vaaraa, korjataan nopeasti
 • hygieniaolosuhteet ovat riittävät
 • suojalaitteet huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti vaarojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

 • Työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen tiedotetaan kaikista toimenpiteistä, joita toteutetaan heidän terveytensä ja turvallisuutensa suojelemiseksi.
 • Heitä kuullaan kaikista tähän alaan liittyvistä kysymyksistä ja toimenpiteistä direktiivissä 89/391/ETY säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Raportointi

EU-maiden on annettava Euroopan komissiolle joka viides vuosi kertomus direktiivin 89/391/ETY ja siihen liittyvien direktiivien, muun muassa direktiivin 89/654/ETY, täytäntöönpanosta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. joulukuuta 1989 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Työpaikka: työntekijän työnantajana olevan yrityksen tiloissa sijaitsevat työpisteet ja kaikki muut yrityksen alueella sijaitsevat paikat, joihin työntekijällä on pääsy työssäoloaikanaan.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 393, 30.12.1989, s. 1–12)

Direktiiviin 89/654/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018

Top