EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työterveys ja työturvallisuus – yleiset säännöt

Työterveys ja työturvallisuus – yleiset säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY – toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön toimenpiteet ihmisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi työssä. Siinä vahvistetaan sekä työnantajien* että työntekijöiden* velvollisuudet työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi työpaikalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin sekä julkisiin että yksityisiin toiminnan aloihin (kuten teollisuuteen, maatalouteen, kauppaan, hallintoon, palveluihin, koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-ajan toimintaan).

Siinä määrätään, että työnantajien on

  • huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Tähän sisältyy riskien arviointi ja välttäminen, yleisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen ja asianmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilökunnalle.
  • nimitettävä henkilö, joka vastaa työssä esiintyvien vaarojen ehkäisemisestä.
  • huolehdittava tarpeellisista ensiapu-, palontorjunta- sekä työntekijöiden evakuointitoimenpiteistä.
  • arvioitava turvallisuus- ja terveysvaarat työssä ja varmistettava, että tarvittavat turvatoimenpiteet ovat käytössä.
  • annettava työntekijöille tai heidän edustajalleen kaikki tarvittavat tiedot mahdollisista turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista vaaroista ja niiden ehkäisytoimenpiteistä.
  • kuultava työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan ja sallittava heidän ottaa osaa keskusteluihin, joissa käsitellään työterveyttä ja -turvallisuutta.
  • varmistettava, että jokainen työntekijä saa työnsä kannalta riittävän terveys- ja turvallisuuskoulutuksen.

Muita tärkeitä kohtia

  • Jokaisen työntekijän on huolehdittava mahdollisimman hyvin omasta turvallisuudestaan ja terveydestään sekä kollegojensa turvallisuudesta ja terveydestä.
  • Mahdollisille riskeille ja vaaroille erityisen alttiita työntekijöitä on suojeltava erityisesti.
  • Direktiiviä ei sovelleta tiettyihin erityisiin julkisiin tehtäviin, kuten poliisivoimiin, asevoimiin tai väestönsuojelun erityistoimiin.

KESKEISET TERMIT

* Työntekijä: henkilö, joka työskentelee työnantajalle, mukaan lukien harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät muttei kotitaloustyöntekijät.

* Työnantaja: henkilö, johon työntekijä on työsuhteessa ja joka on vastuussa yrityksestä.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/391/ETY

19.6.1989

31.12.1992

EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Direktiiviin 89/391/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 08.05.2020

Top