Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound).

Eurofoundin päämääränä on edistää parempia elin- ja työoloja EU-maissa. Se toteuttaa tehtäväänsä yhteisyössä hallitusten, työnantajien, ammattijärjestöjen ja EU:n toimielinten (kuten komission, parlamentin, neuvoston ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa).

Päätehtävät

Eurofoundin päätavoitteet ovat seuraavat:

 • seurata elin- ja työoloihin, työmarkkinasuhteisiin ja rakennemuutoksiin (kuten uusien teknologioiden käyttöönoton aiheuttamiin muutoksiin) liittyviä suuntauksia ja kehitystä EU:n taloudessa
 • antaa lausuntoja ja neuvoja sosiaalipolitiikasta päättäville tahoille ja sidosryhmille elin- ja työoloihin liittyvillä aloilla
 • levittää tietoa, järjestää keskusteluja ja jakaa kokemuksia kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa.

Tutkimus- ja tiedotustoiminta

Eurofoundin keskeisiä tehtäviä ovat tutkimuksen johtaminen sekä tiedotus- ja viestintä seuraavilla aloilla:

 • EU:n kansalaisten elinolot, kuten työ- ja perhe-elämän välinen tasapaino, julkiset sosiaalipalvelut ja työmarkkinoille sopeutumista tukevat toimet
 • työolot, mukaan lukien työn järjestäminen, työajat, joustavuus ja muutokset työoloissa koko EU:ssa
 • työmarkkinasuhteet, mukaan lukien elinkeinoelämän muutokset ja yritysten uudelleenjärjestelyt, työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon ja työmarkkinasuhteet EU:n tasolla.

Eurofound edistää tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa korkeakoulujen, hallintoviranomaisten sekä talous- ja sosiaalialan järjestöjen välillä.

Se järjestää kursseja, konferensseja ja seminaareja ja osallistuu tutkimuksiin. Lisäksi se tarjoaa hallituksille, työnantajille, ammattiliitoille ja Euroopan komissiolle tietoja ja lausuntoja, jotka perustuvat riippumattomiin vertaileviin tutkimuksiin.

Nelivuotinen työohjelma (2013–2016)

Eurofound tarkastelee strategiaansa ja työnsä suuntaa nelivuotisessa työohjelmassa.

Kaudelle 2013–2016 on hyväksytty uusi nelivuotinen strateginen työohjelma. Tämän uuden nelivuotisen työohjelman strategisena tavoitteena on tarjota oikeaan aikaan korkealaatuista ja politiikan kannalta tarkoituksenmukaista tietoa seuraavilla neljällä painopistealueella:

 • 1.

  työmarkkinoille osallistumisen lisääminen ja työttömyyden torjunta

  • luomalla työpaikkoja
  • parantamalla työmarkkinoiden toimivuutta ja
  • edistämällä integroitumista
 • 2.

  työolojen parantaminen ja kestävän työelämän turvaaminen koko elämänkaaren ajan

 • 3.

  työmarkkinasuhteiden kehittäminen tasapuolisten ja tuloksekkaiden ratkaisujen löytämiseksi muuttuvassa poliittisessa ympäristössä

 • 4.

  elintason parantaminen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen, kun otetaan huomioon taloudelliset erot ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus.

Tässä työohjelmassa Eurofound esittää tosiasioita ja lukuja, esittelee suuntauksia ja analysoi toimintalinjoja EU-maissa. Lisäksi on laadittu luettelo näihin painopistealueisiin liittyvistä erityisistä aiheryhmistä.

Yhteistyö

Eurofound tekee yhteistyötä EU-maissa ja kansainvälisellä tasolla toimivien erikoislaitosten tai korkeakoulujen kanssa. Se tekee tiivistä yhteistyötä myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa.

Säätiö tekee EU:n tasolla tiivistä yhteistyötä myös työmarkkinaosapuolten, kuten EAY:n (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö) ja BusinessEuropen (Euroopan työnantajajärjestö) kanssa.

Organisaatio ja toiminta

Säätiön kotipaikka on Irlannissa (Dublinissa). Sillä on johtokunta, joka edustaa työmarkkinaosapuolia ja kaikkien EU-maiden kansallisia hallituksia sekä Euroopan komissiota.

Säätiö on myös perustanut kaksi seurantakeskusta:

 • Euroopan muutoksenseurantakeskus, joka analysoi ja ennakoi teollisuudessa ja liike-elämässä tapahtuvia muutoksia ja pyrkii siten tukemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä ihmisten arkielämässä
 • Työelämän seurantakeskus, johon on keskitetty kaikki Eurofoundin työoloja ja työmarkkinasuhteita koskevat resurssit.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 2. kesäkuuta 1975.

TAUSTAA

Säätiö perustettiin 40 vuotta sitten, vuonna 1975, päämääränään edistää parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1–4)

Asetukseen (ETY) N:o 1365/75 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top