EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Monikielisyyden edistäminen EU:ssa

Monikielisyyden edistäminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2005) 596 lopullinen) – Uusi monikielisyyden puitestrategia

TIEDONANNON TARKOITUS

Tässä tiedonannossa esitetään Euroopan komission strategia monikielisyyden edistämiseksi Euroopan unionissa (EU), ja siinä ehdotetaan lukuisia erityistoimia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Monikielisyys tarkoittaa sekä henkilön kykyä käyttää useita kieliä että useiden kieliyhteisöjen rinnakkaiseloa tietyllä maantieteellisellä alueella.

Komission monikielisyyspolitiikalla on kolme tavoitetta:

 • tuetaan kieltenoppimista ja vauhditetaan yhteiskunnan kielellistä monimuotoistumista,
 • edistetään monikielistä taloutta,
 • asetetaan kansalaisten saataville EU:ta koskevat tiedot heidän omilla kielillään.

Tiedonannossa esitellään erilaisia tapoja, joilla kieltenopiskelua ja kielellistä monimuotoisuutta edistetään. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Lingua-, Sokrates- ja Leonardo-ohjelmat (jotka sisältyvät nykyään kaikki Erasmus+-ohjelmaan),
 • ystävyyskaupungit (nykyään osa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa),
 • rahoitustuki yliopistojen Mercator-verkostolle,
 • tutkimusohjelma, jonka avulla pyritään poistamaan kielimuurit uusilla tieto- ja viestintätekniikoilla,
 • eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin täytäntöönpano,
 • kieltenopettajien koulutuksen ajantasaistaminen,
 • tutkimus varhaisen kielenoppimisen parhaista käytänteistä,
 • akateemisten oppituolien perustaminen monikielisyyden ja kulttuurien välisen yhteistoiminnan aloille ja
 • seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (nykyään Horisontti 2020) tutkimuselementin vahvistaminen.

Komissio kehottaa EU-maita:

Monikielinen talous

Komissio ehdottaa seuraavia toimia monikielisen talouden kehittämiseksi:

 • tutkitaan puutteellisen kielitaidon vaikutusta EU:n talouteen,
 • tutkitaan mahdollisuutta käyttää useammin tekstitystä televisio-ohjelmissa kielten oppimisen edistämiseksi,
 • edistetään Euroopan interaktiivisen termipankin (IATE) käyttöä; kyseessä on EU-terminologian tietokanta,
 • järjestetään kääntäjänkoulutusta koskevia konferensseja yliopistoissa
 • tehdään multimedialähteiden käytöstä helpompaa,
 • koordinoidaan tutkijoiden työtä luonnollisiin kieliin liittyvän teknologian, konekääntämisen sekä sanakirjaresurssien alalla.

Kääntäminen ja tulkkaus

 • Konekääntämisen lisääntyvän käytön myötä korostuu inhimillisten tekijöiden merkitys laadukkaiden käännösten tuottamisessa sekä esimerkiksi käännöspalveluiden eurooppalaisen standardin tärkeys.
 • Tulkkien kysyntä lisääntyy jatkuvasti, erityisesti kansainvälisissä organisaatioissa. Auttamalla maahanmuuttajayhteisöjä virallisissa yhteyksissä tulkit tukevat myös ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien suojelua.

Monikielisyys ja EU:n kansalaiset

Komissio on tehnyt useita monikielisyysaloitteita auttaakseen kansalaisia ymmärtämään, mitä oikeuksia heillä on ja miten EU:n lainsäädäntö vaikuttaa heihin. Komissio ehdottaa, että

 • kaikki sen osastot soveltavat monikielisyyspolitiikkaa yhdenmukaisesti,
 • monikielisyyttä edistetään jatkossakin sen internetportaalissa (Europa) ja julkaisuissa,
 • otetaan käyttöön kieliportaali Europa-portaalissa,
 • järjestetään seminaareja monikielisyydestä,
 • tarjotaan jatkossakin korkea-asteen oppilaitoksille apurahoja ja opetusapua konferenssitulkkauksen alalla, autetaan etäopiskeluvälineiden kehittämisessä ja rahoitetaan opiskelijoiden apurahoja ja harjoittelujaksoja,
 • tuetaan konferenssitulkkauksen ja kongressipalvelujen johtamisen alan eurooppalaisia master-tutkintoja,
 • osallistutaan jatkossakin täysimääräisesti kielijärjestelyitä, dokumentointia ja julkaisemista käsittelevään kansainväliseen vuosikokoukseen,
 • tuetaan jatkossakin yliopistojen kääntämisen maisterintutkintoja ja
 • järjestetään kouluissa kansainvälinen käännöskilpailu kielitaidon ja kieliammattien edistämiseksi.

Komissio perusti riippumattomista asiantuntijoista koostuvan monikielisyyttä käsittelevän korkean tason työryhmän, joka laati loppuraportin vuonna 2007. Alkuvuodesta 2008 järjestettiin monikielisyyttä käsittelevä ministerikokous, jotta EU-maat voivat vaihtaa tietoja saavuttamastaan edistyksestä ja suunnitella jatkotoimia. Myöhemmin samana vuonna komissio laati uuden tiedonannon, jossa ehdotettiin koko EU:n kattavaa yhteistä lähestymistapaa monikielisyyteen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusi monikielisyyden puitestrategia (KOM(2005) 596 lopullinen, 22.11.2005)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (KOM(2008) 566 lopullinen, 18.9.2008)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top