EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma 2007–13

Yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyvien ohjelmien avulla Euroopan unioni tavoittaa suureen määrään kansalaisiaan. Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman yleistavoitteena on edesauttaa yhteisön kehittymistä edistyneenä osaamisyhteiskuntana Lissabonissa sovitun strategian mukaisesti. Ohjelma tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia tällä alalla edistämällä yhteisön koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta, jotta järjestelmistä tulisi laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman 2007–13 tavoitteena on tukea yhteisön koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta siten, että järjestelmistä tulee laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia Lissabonin strategian mukaisesti. Ohjelman avulla pyritään edistämään Euroopan unionin kehittymistä edistyneenä osaamisyhteiskuntana, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Edellä mainitun yleistavoitteen toteuttamiseksi ohjelmassa on elinikäistä oppimista Euroopan unionissa (EU) koskevia erityistavoitteita, joiden tarkoituksena on

 • myötävaikuttaa laadukkaan elinikäisen oppimisen kehittämiseen ja edistää tämän alan järjestelmien ja toimintatapojen hyvää suorituskykyä, innovatiivisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta
 • tukea elinikäisen oppimisen eurooppalaisen alueen toteuttamista
 • auttaa parantamaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien laatua, kiinnostavuutta ja saatavuutta
 • lisätä elinikäisen oppimisen vaikutusta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, sukupuolten tasa-arvoon sekä itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen
 • myötävaikuttaa luovuuden, kilpailukyvyn, työllistyvyyden ja yrittäjähengen lisääntymiseen
 • myötävaikuttaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien käytön lisääntymiseen kaikenikäisten ihmisten, myös erityistarpeita omaavien ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden, parissa
 • edistää kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta
 • tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien, elinikäiseen oppimiseen sovellettavien apuvälineiden kehittämistä
 • kehittää elinikäisen oppimisen asemaa luotaessa tunnetta Euroopan kansalaisuudesta ja eurooppalaisista arvoista sekä kannustettaessa suvaitsevaisuuteen ja muiden kansojen ja kulttuurien kunnioittamiseen
 • edistää laadunvarmistusta koskevaa yhteistyötä kaikilla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla
 • parantaa koulutuksen laatua tukemalla tulosten, innovatiivisten tuotteiden ja prosessien optimaalista käyttöä sekä vaihtamalla tietoa hyvistä toimintatavoista.

Toimintaohjelma on toteutettava siten, että se muodostaa loogisen kokonaisuuden muiden politiikan alojen kanssa. Ohjelman avulla tuetaan Euroopan unionin laaja-alaisten poliittisten toimien toteuttamista, ja otetaan samalla huomioon oppijoiden mahdolliset erityistarpeet ja helpotetaan heidän osallistumistaan yleisopetukseen. Lisäksi tavoitteena on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja lisätä tietoisuutta Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden merkityksestä keinona torjua rasismia, ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa.

Ohjelman toteutuksen ja Koulutus 2010 -työohjelman, kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen, jotka liittyvät työllisyyttä edistävään kumppanuuteen, sekä muiden kulttuuriin, nuorisoon tai yritystoimintaan liittyvien toimien, on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus ja täydennettävä toisiaan. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle (Cedefop), Euroopan koulutussäätiölle ja ammatillista koulutusta käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle tiedotetaan ohjelmaan liittyvistä seikoista ja/tai ne voivat osallistua ohjelman toteutukseen omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmasta tuetaan seuraavia toimia:

 • elinikäiseen oppimiseen osallistuvien henkilöiden liikkuvuus
 • kahden- ja monenväliset kumppanuudet
 • yksipuoliset, kansalliset tai monenväliset hankkeet, myös sellaiset, joiden tarkoituksena on erityisesti koulutusjärjestelmien laadun edistäminen kansainvälisen innovaatioiden siirron avulla
 • monenväliset verkostot
 • selvitykset ja politiikan ja elinikäisen oppimisen järjestelmien ja niiden osien uudistukset
 • toiminta-avustukset laitosten ja järjestöjen tiettyihin toiminta- ja hallintokustannuksiin
 • liitännäistoimenpiteet eli muut ohjelman tavoitteiden edistämiseen tähtäävät aloitteet
 • toimien valmistelu
 • sellaisten seminaarien, keskustelutilaisuuksien tai kokousten järjestäminen, joilla tuetaan ohjelman täytäntöönpanoa, tiedotus-, julkaisu-, valistus- ja levitystoimia sekä ohjelman seuranta- ja arviointitoimia.

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden lisäksi ETA:an kuuluvat EFTA-maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja), Sveitsin valaliitto, EU:n ehdokasmaat sekä Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat niiden sääntöjen ja sopimusten mukaisesti, jotka määritellään näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevien sääntöjen ja sopimusten perusteella.

Komissio voi lisäksi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unescon) kanssa.

Ohjelman tuensaajia ovat

 • oppilaat, opiskelijat, harjoittelijat ja aikuisopiskelijat
 • opetushenkilöstö
 • työmarkkinoilla olevat henkilöt
 • laitokset ja organisaatiot, jotka tarjoavat ohjelmaan kuuluvia oppimismahdollisuuksia
 • koulutusjärjestelmästä ja -politiikasta paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla vastaavat henkilöt ja elimet
 • yritykset ja työmarkkinaosapuolet sekä niiden järjestöt kaikilla tasoilla, myös ammattialajärjestöt sekä kauppa- ja teollisuuskamarit
 • ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluita tarjoavat elimet
 • osallistujia, vanhempia tai opetushenkilöstöä edustavat järjestöt
 • tutkimuskeskukset ja -elimet
 • voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, vapaaehtoisjärjestöt ja kansalaisjärjestöt.

Komissio ja kansalliset toimistot ovat yhdessä vastuussa ohjelman hallinnoinnista. Kansalliset toimistot voivat hoitaa tietyntyyppisten hankkeiden, henkilöiden liikkuvuushankkeiden, kahden- tai monenvälisten kumppanuuksien tai yksipuolisten tai kansallisten hankkeiden valinnan.

Ohjelman toteutuksessa komissiota avustaa hallintokomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Täytäntöönpanotoimet on hyväksyttävä komitologian keinoin hallinnollisia menettelyitä noudattaen. Vain tiettyjen tukirahojen myöntämistä koskevat päätökset voidaan tehdä ilman komitean läsnäoloa. Yhteisön tason sosiaalisen vuoropuhelun ja työmarkkinaosapuolten entistä tiiviimmän toimintaohjelman toteutukseen osallistumisen edistämiseksi työmarkkinaosapuolten edustajat voivat osallistua komitean työskentelyyn tarkkailijoina, kun käsitellään ammatilliseen koulutukseen liittyviä asioita.

Ohjelman ohjeellisiksi rahoituspuitteiksi on ohjelman koko keston ajaksi vahvistettu 6 970 miljardia euroa. Alakohtaisiin ohjelmiin osoitetut vähimmäismäärät (ks. jäljempänä) ovat seuraavat: 13 prosenttia Comeniukseen, 40 prosenttia Erasmukseen, 25 prosenttia Leonardo da Vinciin ja 4 prosenttia Grundtvigiin.

Komissio seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelman toteutumista yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman täytäntöönpanoa koskevat raportit viimeistään kesäkuuta 2010 sekä ohjelman vaikutuksia koskevat raportit viimeistään 30. kesäkuuta 2015.

Komissio antaa väliarviointiraportin saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31. maaliskuuta 2011, tiedonannon ohjelman jatkumisesta viimeistään 31. joulukuuta 2011 ja jälkiarviointiraportin viimeistään 31. maaliskuuta 2016.

ALAKOHTAISET OHJELMAT

Ohjelma jakautuu kuuteen alaohjelmaan, joista neljä on alakohtaisia alaohjelmia. Kaikki alakohtaiset ohjelmat ovat rakenteeltaan samanlaisia ja vastaavat niin osallistujien kuin koulutusta tarjoavien tai sitä edistävien laitosten ja organisaatioiden opetus- ja oppimistarpeisiin kullakin osa-alueella. Kaikkiin toimiin sisältyviä aiheita ovat liikkuvuus, kielitaito ja uusi teknologia.

Comenius

Ohjelma kohdistuu esiopetukseen ja kouluopetukseen ylemmän keskiasteen loppuun saakka sekä tällaista koulutusta tarjoaviin laitoksiin ja organisaatioihin.

Ohjelmassa on kaksi erityistavoitetta:

 • kehittää nuorten ja opetushenkilöstön keskuudessa Euroopan kulttuurien monimuotoisuuden ymmärtämistä ja arvostusta
 • auttaa nuoria hankkimaan elämän perustaitoja ja pätevyyksiä, jotka ovat tarpeen heidän henkilökohtaisen kehityksensä, työllistymisensä ja aktiivisen Euroopan kansalaisuuden kannalta.

Ohjelman toiminnalliset tavoitteet:

 • parantaa liikkuvuutta ja etenkin laadussa ja määrässä mitattuna
 • parantaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien koulujen välisten kumppanuuksien laatua ja lisätä niiden määrää siten, että vähintään 3 miljoonaa oppilasta osallistuu yhteisiin koulutustoimintoihin ohjelmakaudella
 • kannustaa vieraiden nykykielten opiskeluun
 • tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä
 • parantaa opettajankoulutuksen laatua ja edistää sen eurooppalaista ulottuvuutta
 • tukea pedagogisten menetelmien ja koulujen hallinnon parannuksia.

Comenius-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

 • liikkuvuus, esimerkiksi oppilas- ja henkilöstövaihdot, oppilaiden kouluvierailujaksot, opettajien koulutus jne.
 • kumppanuudet, esimerkiksi sellaiset Comenius-koulukumppanuudet, jotka koskevat yhteisiä oppimishankkeita, tai sellaiset Comenius Regio -kumppanuudet kouluopetuksesta vastaavien organisaatioiden välillä, joissa tavoitteena on alueellisen yhteistyön edistäminen etenkin raja-alueilla
 • monenväliset hankkeet, jotka koskevat esimerkiksi hyvien toimintatapojen edistämistä ja levittämistä, kokemusten vaihtoa tai uusien kurssien tai kurssisisältöjen kehittämistä
 • monenväliset verkostot, joiden tavoitteena on koulutuksen kehittäminen, hyvien toimintatapojen ja innovaatioiden levittäminen, kumppanuuksien ja hankkeiden tukeminen sekä tarveanalyysin kehittäminen
 • liitännäistoimenpiteet.

Liikkuvuus- ja kumppanuustoimiin käytetään vähintään 80 prosenttia Comeniuksen määrärahoista.

Erasmus

Erasmus-ohjelma koskee virallista korkea-asteen koulutusta sekä korkea-asteen ammatillista koulutusta kurssin pituudesta tai saatavasta tutkinnosta riippumatta tohtorin tutkintoon johtavat opinnot mukaan luettuina. Nyt myös korkea-asteen ammatillinen koulutus kuuluu Erasmus-ohjelmaan Leonardo da Vinci -ohjelman sijaan.

Ohjelmalla on kaksi erityistavoitetta:

Ohjelman toiminnallisten tavoitteiden avulla pyrittään parantamaan, tukemaan ja kehittämään seuraavia seikkoja:

 • liikkuvuus ja sen laatu tavoittamalla kolme miljoonaa osallistujaa vuoteen 2012 mennessä
 • korkeakoulujen monenvälisen sekä korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön laatu ja määrä
 • hankittujen tutkintojen avoimuus ja yhteensopivuus
 • innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen ja siirtäminen maasta toiseen
 • tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat innovatiiviset sisällöt, palvelut, pedagogiset menetelmät ja toimintatavat.

Erasmus-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

 • korkea-asteen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön sekä oppilaitosten ja yritysten henkilöstön liikkuvuus (opiskelu, koulutus, harjoittelujaksot), monenväliseltä pohjalta järjestetyt Erasmus-intensiiviohjelmat sekä lähettävien ja vastaanottavien oppilaitosten tukeminen liikkuvuuden laadun varmistamiseksi. Liikkuvuuteen käytetään vähintään 80 prosenttia ohjelman määrärahoista
 • monenväliset hankkeet, jotka koskevat innovointia, kokeiluja ja hyvien toimintatapojen vaihtoa
 • korkeakoulujen yhteenliittymien hallinnoimat monenväliset verkostot kuten temaattiset Erasmus-verkostot, jotka edustavat jotakin tieteenalaa tai poikkitieteellistä alaa
 • liitännäistoimenpiteet.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci -ohjelma koskee ammatillista koulutusta lukuun ottamatta korkea-asteen ammatillista koulutusta.

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

 • auttaa koulutustoimiin osallistuvia hankkimaan ja käyttämään sellaisia tietoja, taitoja ja pätevyyksiä, joilla edistetään henkilökohtaista kehittymistä, työllistyvyyttä ja osallistumista Euroopan laajuisille työmarkkinoille
 • parantaa laatua ja innovointia
 • lisätä ammatillisen koulutuksen ja liikkuvuuden houkuttelevuutta.

Ohjelman toiminnallisten tavoitteiden avulla pyritään parantamaan ja tukemaan seuraavia seikkoja:

 • ammatilliseen koulutukseen ja jatkuvaan koulutukseen sisältyvä liikkuvuus, kuten yrityksissä tapahtuva harjoittelu ja sen laatu, jotta sen määrä nousee 80 000 harjoittelujaksoon vuodessa ohjelman päättymiseen mennessä
 • eri tahojen välisen yhteistyön määrä ja laatu
 • innovatiiviset toimintatavat ja niiden siirtäminen maasta toiseen
 • tutkinto- ja pätevyysvaatimusten avoimuus ja tunnustaminen myös silloin, kun kyseessä epävirallisen koulutuksen ja arkioppimisen yhteydessä hankitut taidot ja pätevyydet
 • vieraiden kielten opiskelu
 • tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat innovatiiviset sisällöt, palvelut, pedagogiset menetelmät ja toimintatavat.

Leonardo da Vinci -ohjelman varoista voidaan tukea seuraavia toimia:

 • liikkuvuus ja sen valmistelu
 • kumppanuudet, jotka kohdistuvat osallistujien yhteisiin kiinnostuksenaiheisiin
 • monenväliset hankkeet, joiden tarkoituksena on parantaa erityisesti koulutusjärjestelmiä innovaatioiden ja hyvien toimintatapojen siirrolla ja kehittämisellä, jotta ne vastaisivat jäsenvaltioiden tarpeita
 • asiantuntijoiden ja organisaatioiden temaattiset verkostot, joissa käsitellään ammatilliseen koulutukseen liittyviä erityiskysymyksiä
 • liitännäistoimenpiteet.

Liikkuvuuteen ja kumppanuuksiin käytetään vähintään 60 prosenttia ohjelman määrärahoista.

Grundtvig

Grundtvig-ohjelma koskee kaikentyyppistä aikuiskoulutusta.

Ohjelman tavoitteena on:

 • vastata Euroopan väestön ikääntymisen aiheuttamaan koulutushaasteeseen
 • edistää väylien tarjoamista aikuisille tietämyksensä ja pätevyyksiensä parantamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

 • parantaa liikkuvuuden laatua ja saatavuutta ja lisätä sen määrää siten, että ohjelman loppuun mennessä vähintään 7 000 henkilöä on osallistunut liikkuvuustoimiin
 • parantaa yhteistyön laatua ja lisätä sen määrää
 • avustaa henkilöitä, jotka kuuluvat muita heikommassa asemassa oleviin sosiaaliryhmiin ja yhteiskunnan marginaaliryhmiin, esimerkiksi ikääntyneitä ja peruskoulutusta vaille jääneitä, jotta heille voitaisiin tarjota vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen
 • tukea innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä ja siirtämistä maasta toiseen
 • tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä
 • kehittää pedagogisia menetelmiä ja aikuiskoulutusorganisaatioiden hallintoa.

Grundtvig-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

 • henkilöiden liikkuvuus ja siihen tarvittava valmistelu, ohjaus ja tuki
 • Grundtvig-oppimiskumppanuudet, joissa käsitellään yhteisiä kiinnostuksenaiheita
 • monenväliset hankkeet, joiden tarkoituksena on aikuiskoulutusjärjestelmien parantaminen innovaatioita ja hyviä toimintatapoja kehittämällä ja siirtämällä
 • asiantuntijoiden ja organisaatioiden temaattiset Grundtvig-verkostot
 • liitännäistoimenpiteet.

Liikkuvuuteen ja kumppanuuksiin käytetään vähintään 55 prosenttia Grundtvig-ohjelman määrärahoista.

Poikittaisohjelma

Poikittaisohjelmaan sisältyy toimintoja, jotka ulottuvat kahden tai useamman alakohtaisen alaohjelman toiminta-alalle.

Poikittaisohjelma jakautuu neljään avaintoimeen:

 • toimintapoliittinen yhteistyö ja innovaatiot
 • kieltenoppimisen edistäminen
 • tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen
 • tämän tai aiemman ohjelman toimista saatujen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen sekä hyvien toimintatapojen vaihto.

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

 • edistetään eurooppalaista yhteistyötä, joka koskee vähintään kahta alakohtaista alaohjelmaa
 • parantaa jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien laatua ja avoimuutta.

Toiminnalliset tavoitteet:

 • tukea elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä ja yhteistyötä Euroopan tasolla ottaen huomioon Lissabonin prosessi ja Koulutus 2010 -työohjelma sekä Bolognan ja Kööpenhaminan prosessit ja niiden seuraajat
 • varmistaa, että saatavilla on riittävä määrä vertailukelpoisia tietoja, tilastoja ja analyyseja, jotka tukevat elinikäistä oppimista koskevan politiikan kehittämistä sekä seurata tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ja kartoittaa alat, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota
 • edistää kieltenoppimista ja tukea kielellistä monimuotoisuutta jäsenvaltioissa
 • tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien sisältöjen, palveluiden, pedagogisten menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä
 • varmistaa ohjelman tuloksista tiedottaminen, tulosten levitys ja huomioon ottaminen.

Ohjelman toimet perustuvat poikittaisohjelman avaintoimiin. Esimerkiksi toimintapoliittista yhteistyötä ja innovointia koskevan avaintoimen määrärahoista voidaan myöntää tukea toimintalinjojen ja järjestelmien tarkastelua varten, josta esimerkkeinä voidaan mainita Eurydice -tietoverkko, sekä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttämistä, liikkuvuuden yhteydessä tarvittavia tietopalveluja ja ohjausta ja laadunvarmistusta koskevaa yhteistyötä varten esimerkiksi , tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansallisille tiedotuskeskuksille (NARIC), ja Europass -aloitteelle.

Jean Monnet -ohjelma

Jean Monnet -ohjelman kohteena on Euroopan yhdentymistä koskeva tutkimus sekä yhteisön tasolla toimivien koulutusalan laitosten ja yhdistysten tukeminen.

Ohjelma sisältää kolme avaintoimea:

 • Jean Monnet –toimi, johon myös kolmansien maiden laitokset voivat osallistua, ja johon käytetään vähintään 16 prosenttia ohjelman määrärahoista
 • toiminta-avustukset tietyille Euroopan yhdentymiseen liittyviä kysymyksiä käsitteleville laitoksille: College of Europe, Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti, Maastrichtin julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA), , (Academy of European Law), Trier, Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus, Middelfart, ja Eurooppa-koulutuksen kansainvälinen keskus, Nizza (CIFE). Näiden avustusten osuus on vähintään 65 prosenttia määrärahoista
 • toiminta-avustukset koulutusalalla toimiville muille eurooppalaisille laitoksille ja järjestöille; niihin käytetään vähintään 19 prosenttia määrärahoista.

Erityistavoitteet:

 • lisätä Euroopan yhdentymisen tutkimusta käsittelevää opetusta, tutkimusta ja pohdintaa
 • tukea erilaisia laitoksia ja järjestöjä, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin sekä koulutuskysymyksiin eurooppalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Ohjelman toiminnallisia tavoitteita ovat Euroopan yhdentymistä käsittelevän opetuksen, tutkimuksen ja pohdinnan korkean tason edistäminen, sellaisten eurooppalaisten laitosten tukeminen, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin ja koulutusalalla toimivien korkealaatuisten eurooppalaisten laitosten ja järjestöjen toiminnan tukeminen.

Toimiin sisältyy yksipuolisia ja kansallisia hankkeita, esimerkiksi Jean Monnet -oppituolit, -osaamiskeskukset ja -opetusmoduulit, nuorille tutkijoille suunnattu tuki sekä monenväliset hankkeet ja -verkostot.

TAUSTA

Elinikäisen oppimisen ohjelma 2007–13 sisältää kaikki EU:n tämän alan ohjelmat ja perustuu aiempiin, kauden 2000–06 ohjelmiin, joita ovat Sokrates, Leonardo da Vinci, e-Learning-ohjelma ja Jean Monnet -toimi.

Kaikenkattava yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tukiohjelma on aiempia ohjelmia johdonmukaisempi, järkevämpi ja tehokkaampi Ohjelman avulla eri alojen toimien yhteisvaikutus kasvaa samoin kuin näkyvyys, mikä on huomattavissa erityisesti kykynä vastata alan muutoksiin ja entistä parempina yhteistyömahdollisuuksina.

Ohjelma vaikuttaa siten osaltaan mm. Lissabonnin strategian ympäristöön liittyvien tavoitteiden toteutumiseen ja (Bolognan prosessilla) luodun eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutumiseen. Samalla ohjelma vaikuttaa osaltaan sen tavoitteen saavuttamiseen, jolla pyritään tekemään Euroopan unionin koulutusjärjestelmistä vuoteen 2010 mennessä maailmanlaajuisia laatuesimerkkejä. Ohjelma korostaa myös kieltenoppimisen tärkeää asemaa Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Ohjelma liittyy myös koulutusjärjestelmien konkreettisiin tulevaisuuden tavoitteisiin, Koulutus 2010 -työohjelmaan, ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan ja kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/1720/EY

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EYVL L 327, 24.11.2006.

Muutossäädökset

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/1357/EY

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EYVL 350, 30.12.2008

See also

 • Lisätietoja on Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivuilla: Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 29.01.2009

Top