Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) noin 75 miljoonalla henkilöllä on alhainen koulutustaso tai ei lainkaan koulutusta, ja he ovat kolme kertaa todennäköisemmin vaarassa joutua työttömäksi kuin korkeammin koulutetut.

Heidän taitojensa kehittämiseksi ja työpaikkojen löytämiseksi EU on luonut erityisen keskuksen, jonka tarkoituksena on tukea EU:n ammattikoulutusta ja koulutuskäytäntöjä ja auttaa EU-maita niiden täytäntöönpanossa.

CEDEFOPIN TARKOITUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tarkoitus on tukea Euroopan komissiota ammatillisen koulutuksen edistämisessä sekä yhteisen ammattikoulutuspolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa tieteellisten ja teknisten toimien kautta.

Cedefop tekee läheistä yhteistyötä Euroopan komission, EU-maiden, työnantajien ja ammattiliittojen sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvien tutkijoiden ja toimijoiden kanssa. Se tarjoaa näille tahoille ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen kehityksestä sekä poliittisista toimintamahdollisuuksista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Keskuksen pääasialliset tehtävät ovat

 • koota ammatilliseen koulutukseen liittyvää aineistoa ja myötävaikuttaa ammatillisen koulutuksen alan tutkimukseen, tarjota tilastotietoja ja politiikan analyysia ammattikoulutuspolitiikan muotoilun tueksi ja lisätä tietoa ammattikoulutuksen arvosta,
 • levittää tietoa verkkosivuillaan, julkaisuissaan, tutkimuksissaan, konferensseissaan ja seminaareissaan,
 • tukea yhteistä lähestymistapaa EU:n yhteistyön lujittamiseksi ammattikoulutuspolitiikan kehittämisessä,
 • herättää keskustelua työmarkkinoiden kehityksestä ja muuttuvista taito- ja pätevyystarpeista.

Työ

Neljä tärkeintä osa-aluetta:

 • 1.

  Politiikan analyysi : keskuksella on valtuudet raportoida EU-maiden etenemisestä kohti yhteisesti sovittuja ammattikoulutuspolitiikan tavoitteita sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.

 • 2.

  Elinikäisen oppimisen kehittäminen: keskus valvoo ja arvioi elinikäiseen oppimiseen (oppimiseen missä tahansa elämänvaiheessa) liittyviä suuntauksia ja politiikan kehitystä. Se antaa päätöksentekijöille tietoa ja analyyseja sekä tarjoaa mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen koulutuksen alalla.

 • 3.

  Tarvittavien taitojen kartoittaminen: keskus analysoi EU:n työmarkkinoiden mahdollisia epätasapainotilanteita. Se myös tutkii taito- ja osaamistarpeita valituilla aloilla ja etsii EU:n yhteisiä käytäntöjä muuttuvien taitotarpeiden seuraamiseen.

 • 4.

  Pätevyyksien ymmärtäminen: keskus osallistuu koulutusalan yhteisten EU-välineiden ja periaatteiden suunnitteluun, jotta voidaan auttaa ihmisiä etenemään uralla ja vaihtamaan uraa kaikenikäisinä. Se jakaa tietoa EU-välineistä, joita ovat tutkintojen eurooppalainen viitekehys, opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) ja Europass.

Verkostot

Cedefop toimii kahden pääasiallisen verkoston kanssa:

 • ReferNet on verkosto, joka tarjoaa tietoa kansallisesta ammattikoulutuksesta, koulutusjärjestelmistä ja poliitikoista EU-maissa sekä Islannissa ja Norjassa.
 • Skillsnet yhdistää pätevät tutkijat ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa esittelemään uusiin ja muuttuviin taitotarpeisiin liittyviä tutkimusmenetelmiä ja analyyseja sekä keskustelemaan niistä.

TAUSTAA

Cedefop on yksi EU:n hajautetuista virastoista. Virasto perustettiin vuonna 1975, ja se muutti Berliinistä Thessalonikiin vuonna 1995.

Vuonna 2015 keskus juhli 40:ttä toimintavuotta Euroopan ammatillisen koulutuksen parissa ja 20:ttä vuotta Kreikassa.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 337/75

16.2.1975

-

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1-4

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1946/93

26.7.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993, s. 11-12

Asetus (EY) N:o 1131/94

1.9.1994

-

EYVL L 127, 19.5.1994, s. 1

Asetus (EY) N:o 251/95

1.3.1995

-

EYVL L 30, 9.2.1995, s. 1-2

Asetus (EY) N:o 354/95

1.1.1995

-

EYVL L 41, 23.2.1995, s. 1

Asetus (EY) N:o 1655/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41-43

Asetus (EY) N:o 2051/2004

21.12.2004

-

EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1-3

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta tehdystä ulkopuolisesta arvioinnista (COM(2008) 356 final 13.6.2008)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015

Top