EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus työmarkkinoilla

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus työmarkkinoilla

Tämän direktiivin tarkoituksena on yhdistää useita tasa-arvoa koskevia direktiivejä yhdeksi tekstiksi yksinkertaistamalla, nykyaikaistamalla ja parantamalla EU:n lainsäädäntöä miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta työllisyysasioissa.

TIIVISTELMÄ

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EU:n oikeuden perusperiaate, jota sovelletaan kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla, myös työelämässä.

Yhdenvertaisuus työssä ja työoloissa

Direktiivillä kielletään naisten ja miesten välinen välitön* tai välillinen* syrjintä, joka koskee

 • työhönottoa, työpaikan saantia tai itsenäisen ammatinharjoittamisen aloittamista koskevia perusteita
 • irtisanomisehtoja
 • edellytyksiä saada koulutusta ja edetä ammatillisella uralla
 • edellytyksiä liittyä työntekijä- tai työnantajajärjestöihin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklassa kielletään lisäksi sukupuoleen perustuva syrjintä, joka koskee samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaa palkkaa. Tätä periaatetta sovelletaan myös palkan määrittämisessä käytettäviin työtehtävien luokittelujärjestelmiin.

Naisten ja miesten erilainen kohtelu voi kuitenkin olla perusteltua asianomaisten työtehtävien luonteen perusteella, jos toimenpiteet ovat oikeutettuja ja oikeasuhteisia.

EU-maiden on kannustettava työnantajia ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia torjumaan (sekä välitöntä että välillistä) sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja erityisesti häirintää* ja sukupuolista häirintää*.

Yhdenvertaisuus sosiaalisessa suojelussa

Naisia ja miehiä kohdellaan yhdenvertaisesti ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä ja varsinkin

 • niiden soveltamisalan ja niiden piiriin pääsyä koskevien edellytysten osalta
 • sosiaaliturvamaksujen osalta
 • etuuksien laskentaperusteiden osalta, mukaan luettuina etuuksiin olevan oikeuden kestoa ja jatkumista koskevat edellytykset.

Tätä periaatetta sovelletaan koko työssä olevaan väestöön ja myös

 • itsenäisiin ammatinharjoittajiin, joiden osalta EU-maat voivat kuitenkin säätää erilaisesta kohtelusta esimerkiksi eläkeiän suhteen
 • henkilöihin, joiden työnteko on keskeytynyt sairauden, synnytyksen, tapaturman tai muunlaisen kuin vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi
 • työnhakijoihin, eläkkeellä oleviin ja työkyvyttömiin työntekijöihin ja näiden työntekijöiden edunsaajiin.

Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaa

Äitiys-, isyys- ja/tai adoptiovapaan loputtua työntekijöillä on oikeus

 • palata työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, jotka eivät ole heille aikaisempia epäedullisemmat
 • saada itselleen ne työehtojen parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana.

Oikeuksien puolustaminen

EU-maiden on otettava syrjinnän kohteeksi joutuneita työntekijöitä varten käyttöön oikeuskeinoja, kuten sovittelu- ja oikeusmenettelyjä. Niiden on myös ryhdyttävä toimeen suojellakseen työntekijöitä ja heidän edustajiaan epäsuotuisalta kohtelulta, joka johtuu reagoinnista yhtiössä esitettyyn valitukseen tai johonkin oikeudelliseen menettelyyn.

Niiden on myös otettava käyttöön seuraamusjärjestelyjä ja tarjottava mahdollisuuksia saada hyvitystä tai korvausta kärsitystä vahingosta.

Oikeussuojakeinoja käytettäessä todistustaakka on osapuolella, jota syytetään syrjinnästä. Tämän on näytettävä toteen, ettei yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ole rikottu.

Yhdenvertaisen kohtelun edistäminen

EU-maiden on nimettävä elimiä, joiden tehtävänä on edistää ja analysoida yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja valvoa sen toteutumista sekä seurata lainsäädännön noudattamista ja tarjota riippumatonta apua syrjinnän uhreille.

Yritysten on lisäksi edistettävä sukupuolten tasa-arvon periaatetta ja vahvistettava työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen asemaa periaatteen edistämisessä.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Välitön syrjintä: tilanne, jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

* Välillinen syrjintä: tilanne, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

* Häirintä: tilanne, jossa ilmenee henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan kyseisen henkilön arvoa ja tällä tavoin luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

* Sukupuolinen häirintä: tilanne, jossa ilmenee ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan sukupuolista käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Viimeisin päivitys: 29.10.2015

Top