Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Direktiivillä pyritään turvaamaan työntekijöiden palkkojen maksu työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa. Siinä velvoitetaan EU-maat perustamaan palkkaturvajärjestelmiä ja vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt niitä tilanteita varten, joissa toisessa valtiossa toimiva työnantaja joutuu maksukyvyttömäksi.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä suojellaan työntekijöitä, joilla on maksamattomia palkkasaatavia maksukyvyttömyystilanteessa olevalta työnantajalta.

Työnantajan katsotaan olevan maksukyvyttömyystilanteessa, kun on pyydetty sellaisen menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä, ja jos toimivaltainen viranomainen on joko

  • päättänyt menettelyn aloittamisesta tai
  • todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on kokonaan lopetettu ja että käytettävissä olevat varat ovat riittämättömät.

EU-maat voivat poikkeuksellisesti jättää tiettyihin ryhmiin kuuluvien työntekijöiden saatavat direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos muut tavat turvata palkkasaatavat tarjoavat heille vastaavan suojan. EU-maat voivat myös jättää direktiivin suojan ulkopuolelle luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset ja kalastajat, jotka saavat palkkansa osuutena saaliista.

Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki muut työntekijät saavat kuitenkin direktiivin suojan riippumatta työsopimuksen tai työsuhteen kestosta. Se koskee siis osa-aikatyöntekijöitä sekä määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Palkkaturvajärjestelmät

EU-maiden on perustettava palkkaturvajärjestelmiä, jotka turvaavat työntekijöiden saatavien ja tarvittaessa työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavan erorahan suorituksen. Ne voivat asettaa palkkaturvajärjestelmän suoritettavaksi tuleville maksuille enimmäismääriä, joiden on oltava riittävän korkeat direktiivin sosiaalisen tavoitteen toteutumiseksi.

Sen ajan kesto, jolta palkkaturvajärjestelmä vastaa saatavista, on laskettava

  • vähintään kuuden kuukauden viiteajanjakson perusteella, jolloin saatavia maksetaan kolmen kuukauden ajan
  • vähintään 18 kuukauden viiteajanjakson perusteella, jolloin saatavia maksetaan vähintään kahdeksan viikon ajan. Tässä tapauksessa vähimmäisajanjakson laskemisessa otetaan huomioon työntekijöille edullisimmat ajanjaksot.

Työnantajien on osallistuttava näiden järjestelmien rahoitukseen, jos viranomaiset eivät vastaa siitä kokonaan.

Sosiaaliturva

EU-maat voivat säätää, että maksuturvaa ei sovelleta

  • sosiaaliturvaan
  • lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolisiin, yhtiön tai useamman yhtiön yhteisiin lisäeläkejärjestelmiin.

Jos työnantaja ei ole maksanut pakollisia sosiaaliturvamaksuja, mutta työntekijöiden maksuosuudet on pidätetty palkasta, työntekijöillä on lisäksi täysi oikeus vakuutuslaitosten myöntämiin etuuksiin.

Työntekijöiden oikeudet kansallisen lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolisiin vanhuusetuuksiin ja jälkeenjääneiden etuuksiin turvataan. Tämä suoja koskee myös työnantajan palveluksesta ennen maksukyvyttömyyden alkamista lähteneitä työntekijöitä.

Useaa valtiota koskevat tilanteet

Jos maksukyvytön työnantaja harjoitti toimintaa vähintään kahden EU-maan alueella, maksamatta olevien saatavien maksamisen osalta on toimivaltainen sen jäsenvaltion viranomainen, jonka alueella työntekijä tavallisesti työskenteli.

Työntekijöiden palkkaturvajärjestelmiä koskevien oikeuksien laajuus määräytyy sen kansallisen lainsäädännön mukaan, jonka piiriin palkkaturvajärjestelmä kuuluu.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 17. marraskuuta 2008.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36–42)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annetun direktiivin 2008/94/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (KOM(2011) 84 lopullinen, 28. helmikuuta 2011) – Direktiivillä 2008/94/EY perustettu työntekijöiden palkkaturva on osoittautunut tehokkaaksi ja hyödylliseksi. Palkkaturvajärjestelmistä on nimittäin vuosina 2008–2011 hyötynyt 3,4 miljoonaa työntekijää, erityisesti maailmanlaajuisen talouskriisin aikana.

Viimeisin päivitys: 11.12.2015

Top