EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa säädetään yhteisistä säännöistä sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien suojelemiseksi liikuttaessa EU:ssa (sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä).
 • Asetuksessa tunnustetaan, että EU-maat päättävät itse esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmiensä edunsaajista, etuuksien tasosta ja etuuksien saamisen ehdoista.
 • Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu asetus ei tarkoita sitä, että kansalliset järjestelmät korvattaisiin yhdellä eurooppalaisella järjestelmällä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus kattaa kaikki sosiaaliturvan perinteiset alat:

 • sairausetuudet,
 • äitiys- ja isyysetuudet,
 • vanhuuseläkkeet,
 • varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeet,
 • perhe-eläkkeet ja kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset,
 • työttömyysetuudet,
 • perhe-etuudet,
 • tapaturma- ja ammattitautietuudet.

Edunsaajille taataan etuuksien maksu, kuuluminen terveydenhuoltojärjestelmään ja perhe-etuudet, vaikka he muuttaisivat toiseen EU-maahan.

Edunsaajat

Kaikki EU:n kansalaiset (ja heidän perheensä), jotka kuuluvat jonkin EU-maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, voivat hyötyä näistä yhteensovittamissäännöistä. Säännöt kattavat myös työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat, virkamiehet, opiskelijat ja eläkeläiset sekä työttömät ja ei vielä tai ei enää työelämässä olevat.

Sääntöjä sovelletaan myös EU:ssa laillisesti asuviin muihin kuin EU:n kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä.

Perusperiaatteet

Edunsaajat:

 • kuuluvat yhden maan lainsäädännön piiriin ja maksavat sosiaaliturvamaksunsa kyseiseen maahan. Sosiaaliturvan hallinnasta vastaavat laitokset päättävät, mihin oikeudenkäyttöalueeseen ne kuuluvat (yhden sovellettavan lain periaate).
 • saavat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan kansalaiset, jonka lainsäädännön piiriin he kuuluvat (yhdenvertaisen kohtelun tai syrjimättömyyden periaate),
 • voivat olla varmoja, että heidän aikaisemmat vakuutuskautensa, työskentelynsä ja asumisensa muissa maissa otetaan huomioon etuuksien laskennassa (kausien yhteenlaskemisen periaate),
 • voivat, jos he ovat jossain maassa oikeutettuja rahaetuuteen, nostaa etuuden, vaikka eivät asuisikaan kyseisessä maassa (etuuksien maastavietävyyden periaate kaikkiin EU-maihin, joissa edunsaaja tai perheenjäsenet asuvat).

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (joka on maksuton) mahdollistaa toisessa EU-maassa kuin omassa asuinmaassaan oleskelevien ja myös lomailevien henkilöiden pääsyn terveydenhuoltopalveluihin samoin ehdoin ja kustannuksin kuin kyseisessä maassa vakuutettuina olevat henkilöt. Oman maan sosiaaliturvajärjestelmä maksaa/korvaa maksetut kulut. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntävät vakuutetun henkilön oman maan terveydenhuoltopalvelut.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen asiakirjat

Laitosten on vastattava kaikkiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa, ja niiden on annettava kaikki tiedot, joita kansalaiset tarvitsevat voidakseen vedota asetuksen alaisiin oikeuksiinsa. Asetuksessa säädetään säännöistä, joilla varmistetaan EU-maiden viranomaisten tiivis yhteistyö ja keskinäinen avunanto kansalaisten eduksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus hyväksyttiin vuonna 2004, mutta sitä alettiin soveltaa (asetuksen 91 artiklan mukaisesti) vasta 1. toukokuuta 2010, jolloin tuli voimaan asetuksen täytäntöönpanomenettelystä annettu säädös (asetus (EY) N:o 987/2009, ks. täytäntöönpanosäädöksen 97 artikla).

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy:sosiaaliturvan yhteensovittamista EU:ssa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

Komission tiedonanto Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat covid-19-epidemian aikana

Komission tiedonanto Suuntaviivat covid-19-kriisiin liittyvään terveydenhuollon rajatylittävään yhteistyöhön annettavaa EU:n hätäapua varten

Komission tiedonanto Vaiheittaiset ja koordinoidut toimet vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi ja sisärajatarkastusten poistamiseksi – Covid-19

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1–123). Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1–49)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1–42)

Viimeisin päivitys: 02.06.2020

Top