EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työntekijöiden lähettämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen

Työntekijöiden lähettämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

Direktiivi 2014/67/EU palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

Direktiivi (EU) 2018/957 palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä 96/71/EY esitetään luettelo työoloista, jotka työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämille työntekijöille on myönnettävä siinä maassa, johon heidät on lähetetty (vastaanottajamaa). Sen tarkoituksena on taata työntekijöiden suojelu sekä tarjota palveluntarjoajille tasapuoliset toimintaedellytykset.
 • Direktiivillä 2014/67/EU pyritään parantamaan direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja valvontaa. Siinä käsitellään muun muassa työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen väärinkäyttöä ja kiertämistä, yhteistä vastuuta alihankintaketjuissa ja tietojen jakamista EU-maiden välillä.
 • Direktiivillä (EU) 2018/957 päivitetään ja muutetaan direktiiviä 96/71/EY. Siinä vahvistetaan työoloja sekä lähetettyjen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat säännöt, ja sillä pyritään varmistamaan oikeudenmukaiset palkat ja tasapuoliset toimintaedellytykset lähettävien ja paikallisten yritysten välillä vastaanottajamaassa noudattaen palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatetta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi 96/71/EC

 • Direktiiviä 96/71/EY sovelletaan yrityksiin, jotka lähettävät kansainvälisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä työntekijöitä EU:n jäsenvaltion alueelle edellyttäen, että lähettävän yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon aikana. ”Lähetetty työntekijä” on työntekijä, joka työskentelee rajoitetun ajan muun kuin sen EU-maan alueella, jossa hän tavallisesti työskentelee.
 • Jotta voidaan suojella lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia, kun yritykset käyttävät palvelujen tarjoamisen vapautta, ja helpottaa tämän vapauden käyttöä, direktiivissä 96/71/EY säädetään keskeisistä työehdoista, joita on sovellettava lähetettyihin työntekijöihin vastaanottajamaassa, kuten
  • enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat,
  • palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto,
  • sovellettavat vähimmäispalkat, myös ylityökorvaukset,
  • työterveys, työturvallisuus ja työhygienia.

Direktiivi 2014/67/EU

Sovellettavien sääntöjen väärinkäytön parempi estäminen, seuranta ja seuraamusten määrääminen

 • Sääntöjen väärinkäytön ja kiertämisen (esimerkiksi niin sanottujen postilaatikkoyhtiöiden kautta) torjunnan helpottamiseksi direktiivissä 2014/67/EU esitetään luettelo tosiseikoista, jotka auttavat arvioimaan, voidaanko tiettyä tilannetta pitää todellisena lähettämisenä.
 • Oikeusvarmuuden edistämiseksi direktiivissä 2014/67/EU vahvistetaan luettelo perustelluiksi ja oikeasuhtaisiksi katsotuista kansallisista valvontatoimenpiteistä, joita voidaan soveltaa direktiivin 96/71/EY ja itse täytäntöönpanodirektiivin (direktiivi 2014/67/EU) noudattamisen valvontaan.
 • Parantaakseen työntekijöiden oikeuksien suojelua alihankintaketjuissa EU-maiden on varmistettava, että rakennusalan lähetyt työntekijät voivat pitää toimeksisaajaa, jonka välittömiä alihankkijoita he ovat, velvollisena maksamaan heille työnantajan lisäksi tai tämän asemesta maksuun tulevat nettopalkat. Näiden vastuusääntöjen sijasta EU-maat voivat toteuttaa muita asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Parempi tiedonsaanti

 • Lisätäkseen tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä EU-maiden on tarjottava tietoa lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista työehdoista ja työehtosopimuksista maksutta yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla. Tiedot on julkaistava vastaanottavan jäsenvaltion virallisilla kielillä ja vastaanottavan jäsenvaltion kannalta oleellisimmilla kielillä ottaen huomioon sen työmarkkinoiden vaatimukset.

Tiiviimpi hallinnollinen yhteistyö

 • Direktiivi 2014/67/EU sisältää myös selkeämmät säännöt direktiivin noudattamista valvovien kansallisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi, kuten tietojen toimitusajat Tällöin sovelletaan IMI-asetusta. IMI-järjestelmä on monikielinen, sähköinen työkalu, jonka avulla kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat olla nopeasti ja helposti yhteydessä Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan vastaaviin viranomaisiin EU:n sisämarkkinalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.
 • Direktiivillä 2014/67/EU varmistetaan myös, että hallinnolliset seuraamukset ja sakot, joita palveluntarjoajille määrätään sääntöjen rikkomisesta yhdessä EU-maassa, voidaan panna täytäntöön ja periä toisessa maassa

Muutosdirektiivi (EU) 2018/957

Muutosdirektiivillä (EU) 2018/957 otetaan käyttöön joitakin uusia sääntöjä:

 • lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan samoja palkkausta koskevia sääntöjä kuin vastaanottavan maan paikallisiin työntekijöihin,
 • työntekijä katsotaan lähetetyksi pitkäaikaisesti 12 kuukauden kuluttua (mahdollisuus kuuden kuukauden pidennykseen edellyttää palveluntarjoajan perusteltua ilmoitusta), tämän ajanjakson jälkeen lähetettyyn työntekijään sovelletaan lähes kaikkia vastaanottavan maan työlainsäädännön näkökohtia,
 • sellaisten mahdollisten työehtosopimusten määrää voidaan lisätä, joita voidaan soveltaa EU-maissa, joissa on työehtosopimusten tai välitystuomioiden yleisesti sovellettavaksi julistamista koskeva järjestelmä,
 • työvoiman vuokrausyritysten on taattava lähetetyille työntekijöille samat ehdot, joita sovelletaan vuokratyöntekijöihin, jotka on palkattu maassa, jossa työ tehdään,
 • lähettämisen yhteydessä tapahtuvaa sääntöjen väärinkäyttöä ja kiertämistä koskevaa yhteistyötä EU-maiden viranomaisten välillä parannetaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVEJÄ SOVELLETAAN?

 • Direktiiviä 96/71/EY on sovellettu 10. helmikuuta 1997 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 16. joulukuuta 1999 mennessä.
 • Direktiiviä 2014/67/EU on sovellettu 17. kesäkuuta 2014 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 18. kesäkuuta 2016 mennessä.
 • Muutosdirektiivi (EU) 2018/957 on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. heinäkuuta 2020 mennessä. Sitä sovelletaan kuitenkin tieliikennealaan vasta päivästä, jona aletaan soveltaa säädöstä, joka on hyväksyttävä direktiivien 2006/22/EY ja 2014/67/EU muuttamiseksi siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EUVL L 18, 21.1.1997, s. 1–6)

Direktiiviin 96/71/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (”IMI-asetus”) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11–31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/957, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (EUVL L 173, 9.7.2018, s. 16–24)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2018/957, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (EUVL L 91, 29.3.2019, s. 77)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY (”IMI-asetus”) kumoamisesta (EUVL L 316,14.11.2012, s. 1–11)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35–44)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.04.2020

Top