EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työajan järjestäminen

Työajan järjestäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/88/EY tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden työajan järjestämistä varten. Nämä koskevat

 • vuorokautisia ja viikoittaisia vähimmäislepoaikoja, vuosilomaa, taukoja ja viikoittaista enimmäistyöaikaa
 • yötyötä ja vuorotyötä koskevia seikkoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maat

 • EU-maiden on varmistettava, että jokainen työntekijä
  • saa vähintään 11 tunnin yhtäjaksoisen lepoajan jokaista 24 tunnin jaksoa kohden
  • saa pitää tauon, jos hänen työpäivänsä on pidempi kuin kuusi tuntia
  • saa jokaista seitsemän päivän jaksoa kohden vähintään 24 tunnin keskeytymättömän lepoajan päivittäisen 11 tunnin lepoajan lisäksi
  • saa vähintään neljän viikon palkallisen vuosiloman ja että
  • työntekijän keskimääräinen työaika jokaisena seitsemän päivän jaksona, ylityö mukaan lukien, on enintään 48 tuntia.
 • Yötyöntekijöiden säännöllinen työaika on enintään keskimäärin kahdeksan tuntia 24 tunnin jakson aikana.
 • Yötyöntekijät saavat maksuttoman terveystarkastuksen säännöllisin väliajoin.

Kansalliset viranomaiset

 • Kansalliset viranomaiset voivat
  • käyttää viikoittaisten lepoaikojen ja viikoittaisen enimmäistyöajan laskemiseen vertailujaksoja, jotka voivat vaihdella 14 päivästä neljään kuukauteen
  • poiketa direktiivin säännöksistä kun on kyse johtavassa asemassa olevista, muista ylimmän johdon edustajista, perheessä työskentelevistä ja uskonnollisia toimituksia suorittavista työntekijöistä.
 • tietyistä säännöksistä voidaan poiketa myös, kun on kyse
  • turvallisuus- ja valvontatoiminnasta, joka edellyttää jatkuvaa läsnäoloa omaisuuden tai henkilöiden suojelemiseksi
  • toiminnasta, jossa tarvitaan jatkuvaa palvelua tai tuotantoa, esimerkiksi sairaaloissa, satamissa, lentoasemilla, tiedotusvälineissä ja maataloudessa
  • ennakoitavissa olevasta työruuhkasta (erityisesti maatalouden, matkailun, postipalvelujen ja rautatiekuljetusten alalla sekä tapaturmissa)
  • työnantajien ja työntekijöiden välisessä työehtosopimuksessa sovitusta poikkeuksesta.
 • Säädöstä ei sovelleta merenkulkijoihin eikä myöskään työntekijöihin, joihin sovelletaan yksilöidympiä sääntöjä (kuten maantieliikenteen, siviili-ilmailun, rajat ylittävän rautatieliikenteen tai sisävesiliikenteen liikkuviin työntekijöihin).
 • EU-maat voivat halutessaan soveltaa terveyden ja turvallisuuden kannalta suotuisampia säännöksiä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. elokuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Työolot – työaikadirektiivi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Työaikadirektiivin tarkistaminen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisen työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason kuulemisen ensimmäinen vaihe) (KOM(2010) 106 lopullinen, 24.3.2010)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Työaikadirektiivin tarkistaminen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisen työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason kuulemisen toinen vaihe) (KOM(2010) 801 lopullinen, 21.12.2010)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle direktiivin 2003/88/EY (työaikadirektiivi) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (KOM(2010) 802 lopullinen, 21.12.2010)

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top