EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuus ja -terveys

Tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuus ja -terveys

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 91/383/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991, tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamista koskevien toimenpiteiden täydentämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tavoitteena on varmistaa, että EU-maat panevat täytäntöön lainsäädäntöä määräaikaisessa* tai tilapäisessä* työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden suojelun parantamiseksi muiden työntekijöiden suojaa vastaavalle tasolle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY sovelletaan myös tilapäisessä työsuhteessa oleviin työntekijöihin*. Nykyinen direktiivi täydentää sitä seuraavasti:

Tiedot ja koulutus

  • Ennen työn aloittamista tilapäisessä työsuhteessa oleville työntekijöille on annettava tietoa työhön liittyvistä vaaroista ja etenkin ammatillista pätevyyttä tai taitoja koskevista erityisvaatimuksista tai erityisesti vaadittavasta lääketieteellisestä valvonnasta.
  • Jokaisen työntekijän olisi saatava työn erityisominaisuuksiin soveltuvaa ja riittävää koulutusta, joka on suhteutettu työntekijän pätevyyteen ja kokemukseen.

Erityinen lääketieteellinen valvonta

EU-maat saavat kieltää tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden käyttämisen tiettyihin töihin, jotka olisivat erityisen vaarallisia heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen tai vaatisivat erityistä lääketieteellistä valvontaa. Jos tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä käytetään tällaisiin töihin, työnantajan on järjestettävä asianmukainen lääketieteellinen valvonta, joka voi tarvittaessa jatkua kyseisen työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeenkin.

Terveys- ja turvallisuuspalvelut

Käyttäjäyrityksen terveys- ja turvallisuuspalveluille on ilmoitettava tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkaamisesta.

Välitysyritykset ja työvoimatoimistot

  • Jos tilapäisiä työntekijöitä palkataan työvoimatoimiston tai muun välitysyrityksen kautta, välitysyritykselle on täsmennettävä ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset ja työn erityisominaisuudet, ja nämä tiedot on välitettävä edelleen työntekijöille, joita asia koskee. Tiedot voidaan esittää osana toimeksiantosopimusta.
  • Käyttäjäyritys on kuitenkin vastuussa työskentelyolosuhteiden turvallisuus-, hygienia- ja terveysnäkökohdista.

EU-maiden velvollisuudet

EU-maiden on annettava joka viides vuosi Euroopan komissiolle kertomus direktiivin täytäntöönpanosta ja esitettävä siinä työntekijöiden ja työnantajien näkökannat.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 15. heinäkuuta 1991 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31. joulukuuta 1992.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Tilapäinen työsopimus: työsopimus, joka tehdään tilapäistyövoimaa välittävän yrityksen ja työntekijän välillä tietyn tehtävän suorittamiseksi käyttäjäyrityksessä sen valvonnan alaisena.

Määräaikainen työsopimus: työsopimus, joka tehdään suoraan työnantajan ja työntekijän välillä tietyksi ajanjaksoksi tai tietyn tehtävän suorittamiseksi.

Tilapäisessä työsuhteessa oleva työntekijä: termi, jota käytetään tässä tiivistelmässä selkeyden vuoksi sekä tilapäisen että määräaikaisen työsopimuksen alaisina työskentelevistä työntekijöistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi91/383/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991 määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä (EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19–21)

Direktiiviin 91/383/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989 toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top