EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU audiovisuaalisista mediapalveluista (Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on luoda Euroopan unionin audiovisuaalisten mediapalvelujen* yhtenäismarkkinat ja taata niiden asianmukainen toiminta, samalla kun edistetään kulttuurien moninaisuutta ja tarjotaan riittäväntasoinen kuluttajansuoja ja lastensuojelu.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä säädetään EU:n laajuisesta kaikkea audiovisuaalista mediaa, sekä perinteisiä televisiolähetyksiä että tilattavaa audiovisuaalista mediapalvelua*, koskevan kansallisen lainsäädännön koordinoinnista.

Direktiivillä (EU) 2018/1808 muutetaan ja päivitetään audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, jotta

 • laajennetaan tietyt audiovisuaaliset säännöt koskemaan videoiden jakamisalustoja sekä tietyissä sosiaalisissa mediapalveluissa jaettua audiovisuaalista sisältöä
 • lisätään joustavuutta televisiota koskevissa rajoituksissa
 • vahvistetaan eurooppalaisen sisällön edistämistä
 • suojellaan lapsia ja torjutaan vihapuhetta entistä tehokkaammin
 • vahvistetaan kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta.

EU-maiden on varmistettava vapaus vastaanottaa audiovisuaalisia mediapalveluja muista jäsenvaltioista, eivätkä ne saa rajoittaa niiden edelleen lähettämistä muista EU-maista. Maat voivat tietyissä olosuhteissa ja erityismenettelyjä noudattaen soveltaa tiukempia sääntöjä kuin tässä direktiivissä säädetään. Kansallisten viranomaisten on edistettävä yhteissääntelyä ja itsesääntelyä kansallisten käytännesääntöjen avulla.

Mainonta

Audiovisuaalisen mainonnan on oltava helposti tunnistettavissa, eikä se saa

 • käyttää piilotajuntaa muokkaavia tekniikoita
 • vaarantaa ihmisarvon kunnioittamista
 • sisältää tai edistää syrjintää
 • edistää terveyttä tai turvallisuutta loukkaavaa käyttäytymistä
 • edistää ympäristöä vakavasti vahingoittavaa käyttäytymistä.

Kiellettyä audiovisuaalista mainontaa ovat

 • savuke- ja tupakkamainonta, myös elektronisten savukkeiden ja täyttösäiliöiden mainonta
 • erityisesti alaikäisille suunnattu alkoholimainonta tai kohtuuttoman kulutuksen edistäminen erilaisten rajoitusten ohella
 • lääkärin määräyksestä saatavien lääkkeiden ja lääkehoitojen mainonta
 • lasten kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta ja aikuisiin kohdistuvaa luottamusta hyödyntävä mainonta taikka alaikäisten kohtuuton näyttäminen vaarallisissa tilanteissa.

Lisävaatimukset kattavat sponsoroinnin ja tuotesijoittelun, ja lähetystoiminnan harjoittajat ovat lisänneet mainosaikaan sovellettavaa joustavuutta niin, että uusi raja on 20 prosenttia klo 6.00–18.00 välillä ja klo 18.00–24.00 välillä.

Lasten suojaaminen

EU-maiden on toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että ”alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä mahdollisesti heikentäviä” ohjelmia on saatavilla vain siten, että alaikäiset eivät normaalisti kuule tai näe niitä, valitsemalla lähetykselle sopiva aika, ottamalla käyttöön iän tarkistamiseen tarkoitettuja välineitä tai muita mahdolliseen haittaan suhteutettuja teknisiä toimenpiteitä. Kaikkein haitallisin sisältö, kuten törkeä väkivalta ja pornografia, on tiukimpien toimenpiteiden kohteena.

Alaikäiset ovat myös tehokkaammin suojattuja verkossa: Videoiden jakamisalustojen on otettava käyttöön toimenpiteitä alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä.

Myös tuotesijoittelu on kielletty lastenohjelmissa. EU-maiden olisi edistettävä itse- ja yhteissääntelyä lastenohjelmissa esitettävää sopimatonta mainontaa koskevien käytännesääntöjen avulla runsaasti rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden ja juomien osalta.

Vihapuhe

Audiovisuaaliset mediapalvelut eivät saa sisältää sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansallisen vähemmistön jäsenyyteen, omaisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansallisuuteen perustuvaa väkivaltaa tai vihaan kohdistuvaa yllytystä EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti.

Myös julkinen yllyttäminen terrorismirikoksen tekemiseen on kielletty.

Saatavuus

Palveluntarjoajien on tarjottava palvelujaan jatkuvasti ja asteittain vammaisten käyttöön, ja niitä kannustetaan laatimaan esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia tämän saavuttamiseksi.

EU-maiden on nimettävä online-yhteyspiste, jotta ne voivat antaa tietoja ja ottaa vastaan valituksia saatavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Audiovisuaalisten mediapalvelujen kautta esimerkiksi luonnononnettomuustilanteissa annettavan julkisen hätätiedon on oltava vammaisten saatavilla.

Videoiden jakaminen

Videoiden jakamisalustapalvelun* tarjoajien on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä suojellakseen alaikäisiä sisällöltä, joka voi vaikuttaa heidän fyysiseen, henkiseen tai moraaliseen kehitykseensä, ja suurelta yleisöltä yllyttämiseltä väkivaltaan, vihaan tai julkiseen provokaatioon terrorismirikoksen tekemiseksi.

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa

 • mekanismit, joilla käyttäjät voivat merkitä vaatimustenvastaista sisältöä, ja tehokkaat menettelyt käyttäjien valituksia varten
 • tehokkaiden medialukutaitotoimenpiteiden ja -välineiden tarjoaminen ja käyttäjien tietoisuuden lisääminen näistä toimenpiteistä ja työkaluista.

Videoiden jakamisalustanpalvelun tarjoajilla on samat velvoitteet kuin audiovisuaalisten palvelujen tarjoajilla mainonnan ja muiden sisältörajoitusten osalta, kun otetaan huomioon se rajallinen valvonta, jota ne voivat käyttää mainonnassa alustoillaan, joita ne eivät markkinoi, myy tai järjestä.

Eurooppalaisten ja riippumattomien teosten tukeminen

Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien luetteloissa on oltava vähintään 30 prosenttia eurooppalaisia teoksia, ja palvelujen tarjoajien ja varmistettava tällaisten teosten näkyvyys.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 5. toukokuuta 2010 alkaen. Direktiivin (EU) 2018/1808 nojalla tehtyjä muutoksia on sovellettu 18. joulukuuta 2018 alkaen, ja se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 19. syyskuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Audiovisuaalinen mediapalvelu: palvelu, joka tarjoaa mediapalvelun tarjoajan toimituksellisen vastuun alaisena suurelle yleisölle tietoa, viihdettä tai koulutusta sähköisten viestintäverkkojen avulla, joko lähetyksenä tai tilauksesta.
Tilattava audiovisuaalinen mediapalvelu: audiovisuaalinen mediapalvelu, jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa ohjelmien katseluun käyttäjän valitsemana ajankohtana ja hänen henkilökohtaisesta pyynnöstään mediapalvelun tarjoajan valitsemien ohjelmien luettelon perusteella.
Videoiden jakamisalustapalvelu: palvelu, joka tarjoaa ohjelmia, käyttäjän luomia videoita tai molempia, joista videon jakamisalustan tarjoajalla ei ole toimituksellista vastuuta. Palvelun kautta voidaan tiedottaa, viihdyttää tai kouluttaa sähköisiä viestintäverkkoja käyttäen joiden järjestämisestä päättää videon jakamisalustan tarjoaja, käyttämällä esimerkiksi automaattisia välineitä tai algoritmeja, erityisesti näyttämällä, merkitsemällä ja järjestämällä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Direktiiviin 2010/13/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle (COM(2015)0192 final, 6.5.2015)

Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391–407)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33–50)

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 17.05.2019

Top