EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medialukutaito digitaalisessa ympäristössä

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Medialukutaito digitaalisessa ympäristössä

Medialukutaito on Euroopan komissiolle merkittävä haaste, koska se auttaa antamaan Euroopan kansalaisille keinot ymmärtää paremmin digitaalista ympäristöä, joka on tulossa eurooppalaisessa yhteiskunnassa yhä hallitsevammaksi.

SÄÄDÖS

Komission suositus 2009/625/EY, annettu 20 päivänä elokuuta 2009, medialukutaidosta digitaalisessa ympäristössä: kohti kilpailukykyisempää audiovisuaali- ja sisältöteollisuutta ja osallistavampaa osaamisyhteiskuntaa.

TIIVISTELMÄ

Tällä suosituksella pyritään parantamaan medialukutaitoa digitaalisessa ympäristössä kilpailukykyisemmän osaamistalouden ja osallistavamman tietoyhteiskunnan saavuttamiseksi.

Määritelmä

Medialukutaito määritellään taidoksi käyttää tiedotusvälineitä, ymmärtää ja arvioida kriittisesti tiedotusvälineiden ja mediasisältöjen eri puolia. Medialukutaito sisältää myös kyvyn viestiä erilaisissa yhteyksissä.

Esteet

Medialukutaidon kehittymiselle Euroopassa on yhä useita esteitä. Jäsenvaltioilla ei vieläkään ole asiaa koskevaa yhteistä näkemystä. Lisäksi kansallisten, alueellisten ja paikallisten aloitteiden näkymättömyys Euroopan tasolla vaikeuttaa eurooppalaisten verkostojen ylläpitämistä. Eri sidosryhmien välillä ei tällä hetkellä olekaan koordinaatiota.

Haasteet

Medialukutaidon tulisi auttaa EU:n kansalaisia ymmärtämään ja analysoimaan mediaviestejä ja sisältöä paremmin ja hankkimaan tietoja, joiden avulla he voivat toteuttaa täysin kansalaisen rooliaan.

Se voi myös auttaa turvaamaan median moniarvoisuuden ja riippumattomuuden. Se sallii erilaisten sosiaalisten ryhmien eriävien mielipiteiden esittämisen ja edistää suvaitsevaisuuden ja vuoropuhelun arvojen kehittymistä.

Medialukutaito voi myös auttaa merkittävästi laajentamaan käsitystä eurooppalaisesta audiovisuaaliperinnöstä ja kulttuuri-identiteeteistä. Se auttaa itse asiassa parantamaan uudempien eurooppalaisten kulttuuriteosten tuntemusta ja lisäämään niihin kohdistuvaa kiinnostusta.

Euroopan komissio ehdottaa näihin haasteisiin vastaamiseksi kannustamaan medialukutaitoon liittyviä tutkimushankkeita nykyisiä ohjelmia hyödyntäen.

Toimintasuositukset

Jäsenvaltioita pyydetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteissääntelyhankkeita, jotka johtavat eurooppalaisen median yhteisten käytännesääntöjen omaksumiseen.

On tärkeää edistää ja rahoittaa tutkimusta, selvityksiä ja hankkeita, jotka kattavat medialukutaitoon digitaalisessa ympäristössä liittyvät eri näkökohdat ja ulottuvuudet.

Jäsenvaltioita kannustetaan myös käynnistämään konferensseissa ja muissa julkisissa tapahtumissa keskustelu medialukutaidon sisällyttämisestä pakolliseen opetusohjelmaan ja nimeämisestä yhdeksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista.

Jäsenvaltioiden olisi myös pyrittävä parantamaan audiovisuaaliperinnön tuntemusta toteuttamalla suurelle yleisölle suunnattuja kansallisia tiedotuskampanjoita ja parannettava ihmisten käsitystä riskeistä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn tieto- ja viestintäverkoissa.

Lisäksi mediateollisuuden olisi ehdotettava keinoja medialukutaidon tason parantamiseen. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • digitaaliseen sisältöön ja hakukoneisiin liittyvät välineet
  • tiedotuskampanjat, joissa tarjotaan tietoa kaupallisessa viestinnässä käytetyistä tekniikoista eli esimerkiksi tuotesijoittelusta ja verkkomainonnasta
  • tietopakettien laatiminen nuorille ihmisille henkilötietojen käsittelystä
  • tiedotuspäivät luovasta taloudesta ja tekijänoikeuksista.

Tausta

Komission joulukuussa 2007 antamassa tiedonannossa

"Medialukutaito digitaalisessa ympäristössä - eurooppalainen toimintamalli" painotetaan kaupalliseen viestintään, audiovisuaalisiin teoksiin ja verkkosisältöön liittyvän medialukutaidon merkitystä. Parempi medialukutaito edistäisi tavoitteita, jotka Euroopan unionin on määritellyt Lissabonin sopimuksessa ja i2010-aloitteen yhteydessä.

Viimeisin päivitys 28.11.2009

Top