EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin päätökset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artikla – päätökset

SEUT-sopimuksen 297 artikla – lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät ja muut säädökset

ARTIKLOJEN TARKOITUS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa määritellään erityyppiset säädökset, joita Euroopan unioni (EU) voi antaa, mukaan lukien päätökset.

SEUT-sopimuksen 297 artiklassa vahvistetaan EU:n toimielinten hyväksymien erityyppisten säädösten allekirjoittamista, julkaisemista ja voimaantuloa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n toimielimet voivat käyttää toimivaltaansa antamalla erityyppisiä säädöksiä. Päätös on kaikilta osiltaan velvoittava säädös. Jos päätöksessä nimetään ne, joille se on osoitettu, se velvoittaa ainoastaan niitä.

Päätös on osa EU:n johdettua oikeutta. EU:n toimielimet hyväksyvät päätöksiä perustamissopimusten nojalla.

Kaikilta osiltaan velvoittava säädös

SEUT-sopimuksen 288 artiklan mukaan päätös on kaikilta osiltaan velvoittava. Päätös voi olla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös tai muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös.

Päätökset ovat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä silloin,

Päätökset ovat muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, kun niitä ei hyväksytä lainsäätämisjärjestyksessä. Ne voivat olla esimerkiksi Eurooppa-neuvoston, neuvoston tai komission hyväksymiä.

Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät päätökset voivat olla muodoltaan delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä.

Päätös, jossa vastaanottaja on nimetty

Päätös voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle (yhdelle tai useammalle EU-maalle, yhdelle tai useammalle yritykselle tai henkilölle). Esimerkiksi kun komissio päättää määrätä yritykselle sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, se osoittaa päätöksensä kyseiselle yritykselle.

Muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä päätös, jossa vastaanottaja on nimetty, tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu asianosaisille. Ilmoitus voidaan toimittaa kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta käyttäen.

Yhdelle tai useammalle henkilölle tai yritykselle, osoitetuilla päätöksillä on välitön vaikutus, minkä vuoksi vastaanottajat voivat vedota niihin kansallisissa tuomioistuimissa.

Tietylle EU-maalle tai kaikille EU-maille osoitetuilla päätöksillä voi myös olla välitön vaikutus. Tämä riippuu niiden luonteesta, taustasta ja sanamuodosta. Sanamuodon on oltava riittävän selkeä, ehdoton ja täsmällinen. EU:n tuomioistuin tunnustaa yhdelle tai useammalle EU-maalle osoitettujen päätösten osalta vain ”vertikaalisen” välittömän vaikutuksen. Se tarkoittaa, että kansalaiset voivat vedota päätökseen vain kyseistä EU-maata vastaan (ei toista henkilöä vastaan).

Päätökset, joissa vastaanottajaa ei ole nimetty

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien päätöstä ei ole enää pakko osoittaa tietylle vastaanottajalle. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa tarkennetaan, että päätöksen vastaanottaja voidaan nimetä, kun taas sen edeltäjässä (Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 249 artiklassa) puhuttiin vain sellaisista päätöksistä, joissa vastaanottaja on nimetty.

Muista kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä päätöksistä on tullut yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alan perussäädöksiä.

Tässä tarkoituksessa ja SEU:n nojalla Eurooppa-neuvosto ja neuvosto hyväksyvät muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät päätökset (SEU:n 31 artiklan 1 kohta).

Päätösten julkaiseminen ja voimaantulo

SEUT-sopimuksen 297 artiklassa edellytetään, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ne tulevat voimaan niissä mainittuna päivänä tai, jos päivää ei ole ilmoitettu, 20. päivänä niiden julkaisemisesta. Samaa sääntöä sovelletaan muihin kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin päätöksiin, joissa ei määritellä, kenelle ne on osoitettu.

Päätös, jossa vastaanottaja on nimetty, voidaan myös julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Julkaiseminen ei kuitenkaan poista ilmoitusvelvoitetta, joka on ainoa keino varmistaa, että päätöksellä on oikeusvaikutuksia.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 288 artikla (aiempi EY-sopimuksen 249 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 2 jakso – Säädösten hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 297 artikla (aiempi EY-sopimuksen 254 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 176)

Viimeisin päivitys: 26.07.2021

Top