EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 14 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223–234 artikla – Euroopan parlamentin tehtävät, kokoonpano ja toiminta

ARTIKLOJEN TARKOITUS

Artikloissa vahvistetaan Euroopan parlamentin (jäljempänä ”parlamentti”) tehtävät, toimivalta, kokoonpano, toimeksianto ja vaalimenettely.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Parlamentti on Euroopan unionissa se toimielin, jonka EU:n kansalaiset valitsevat suoralla vaalilla EU:n kansalaisia varten. Näin ollen se edustaa yli 500:aa miljoonaa EU:n kansalaista ja on siinä mielessä demokraattisen vallan ilmentymä. Parlamentin toimipaikka on Strasbourgissa (Ranskassa). Euroopan parlamentin jäsenet valitaan (ja on valittu vuodesta 1979 alkaen) välittömillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Kustakin EU-maasta valitaan tietty määrä edustajia. Nykyinen parlamentti sai itse asiassa alkunsa, kun Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY), Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) yleiskokoukset sulautuivat yhdeksi yleiskokoukseksi (sulautumissopimus 1965).

Valtuudet

Parlamentin valtuuksia on kehitetty tekemällä peräkkäisiä muutoksia EU:n perussopimuksiin. Valtuuksia ovat

 • Päätösvalta:
  • parlamentti toimii lainsäätäjänä yhdessä neuvoston kanssa useimmilla EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla
  • parlamentilla on oikeus pyytää Euroopan komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia (SEUT-sopimuksen 225 artikla)
  • parlamentti päättää EU:n talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa
  • EU:n ulkoiset toimet (ulkosuhteita koskevien sopimusten tekemistä koskevat EU:n päätökset) edellyttävät joko parlamentin suostumusta tai sen kuulemista.
 • Valvontavalta suhteessa täytäntöönpanovaltaa käyttäviin EU:n toimielimiin (komissio ja neuvosto) pääasiassa varmistamalla komission poliittinen valvonta (esittämällä epäluottamuslause) tai esittämällä neuvostolle suullisia tai kirjallisia kysymyksiä. Parlamentti voi käyttää valvontavaltaa myös muihin EU:n toimielimiin, kuten Euroopan keskuspankkiin (SEUT-sopimuksen 284 artikla).
 • Nimitysvalta osallistumalla komission jäsenten, oikeusasiamiehen ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseen.

Toimivalta

Lainsäädäntö

 • Parlamentilla on neuvoston kanssa yhtäläiset valtuudet tavallisessa lainsäätämismenettelyssä (SEUT-sopimuksen 294 artikla). Menettelyä käytetään useimmilla politiikanaloilla, kuten seuraavilla:
  • liikenne
  • ympäristö
  • maatalous
  • energiaturvallisuus
  • muuttoliike
  • oikeusasiat
  • kansanterveys.
 • Parlamentti osallistuu säädösten hyväksymiseen myös erityisessä lainsäätämismenettelyssä joko antamalla ehdotuksesta lausunnon (kuulemismenettely) tai hyväksymällä ehdotuksen (hyväksyntämenettely).
 • Parlamentin hyväksyntä tarvitaan monenlaisille EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtäville sopimuksille, kuten assosiaatiosopimuksille tai tavallisen lainsäätämismenettelyn alaisuuteen kuuluvia aloja koskeville sopimuksille (kuten kauppasopimukset). Lisäksi parlamenttia on kuultava tehtäessä mitä tahansa muita kansainvälisiä sopimuksia (SEUT-sopimuksen 218 artikla).

Talousarvio

Parlamentilla on neuvoston kanssa yhtäläiset valtuudet EU:n vuotuisen talousarvion hyväksymismenettelyssä. Talousarviomenettelyyn kuuluu yksi käsittely parlamentissa ja neuvostossa, minkä jälkeen kutsutaan tarvittaessa koolle sovittelukomitea, jossa pyritään yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä (SEUT-sopimuksen 314 artikla).

Täytäntöönpanon valvonta

Parlamentti voi käyttää monenlaista valvontavaltaa EU: täytäntöönpanovaltaa käyttävään komissioon:

 • Komission puheenjohtaja valitaan Eurooppa-neuvoston ehdotuksen jälkeen, mutta Euroopan parlamentin vaalien tulos on otettava huomioon.
 • Komission virkaanastuminen riippuu parlamentin hyväksynnästä. Hyväksyntään kuuluu myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, joka on samanaikaisesti Euroopan komission varapuheenjohtaja, nimittäminen.
 • Parlamentti voi pakottaa komission eroamaan antamalla sille epäluottamuslauseen.

Perussopimusten tarkistaminen

 • Parlamentti voi aloiteoikeuttaan käyttäen ehdottaa perussopimusten tarkistamista.
 • Se osallistuu valmistelukuntaan, joka käsittelee perussopimusten tavanomaisessa tarkistusmenettelyssä esitettyjä ehdotuksia.
 • Sitä on myös kuultava perussopimusten muuttamiseksi yksinkertaistetussa tarkistusmenettelyssä.

Kokoonpano

EU-maiden välisessä paikkajaossa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • on varmistettava, että EU-maille jaetaan sopiva määrä paikkoja suhteessa niiden väkilukuun
 • parlamentin on pystyttävä harkitsemaan tärkeitä poliittisia kysymyksiä myös asukasmäärältään pienimpien jäsenvaltioiden osalta
 • parlamentin jäsenten kokonaismäärä ei saa ylittää tiettyä rajaa, jotta parlamentin työteho ei kärsi.

Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla määritellään Euroopan parlamentin kokoonpano (SEU-sopimuksen 14 artiklan 2 kohta). Parlamentin kokoonpanoa koskevat perussäännöt vahvistetaan EU:n perussopimuksissa:

 • Parlamentti koostuu EU:n kansalaisten edustajista
 • parlamentin jäsenten määrä on puhemies mukaan luettuna enintään 751
 • kukin EU-maa voi saada vähintään 6 paikkaa
 • kukin EU-maa voi saada enintään 96 paikkaa
 • paikkajaon on perustuttava ”alenevan suhteellisuuden periaatteeseen”. Tämä tarkoittaa, että mitä suurempi väestö maalla on sitä enemmän se saa edustajia parlamenttiin. Näin ollen kuitenkin ison maan parlamentin jäsenet edustavat suhteessa suurempaa kansalaisten määrää kuin pienen maan parlamentin jäsenet.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Sopimus

Artiklat

Aihe

Sopimus Euroopan unionista (SEU)

14

Parlamentin asema ja kokoonpano

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Euroopan parlamentin toiminta

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 14 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 22–23)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 1–388)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Pöytäkirja (N:o 6), Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista (ainoan artiklan a alakohta) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 265)

Eurooppa-neuvoston päätös 2013/312/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan parlamentin kokoonpanosta (OJ L 181, 29.6.2013, s. 57–58)

Viimeisin päivitys: 15.12.2017

Top