EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tilatuki

This summary has been archived and will not be updated. See 'Viljelijöille myönnettäviä EU:n suoria tukia koskevat säännöt' for an updated information about the subject.

Tilatuki

Vuoden 2003 uudistuksesta lähtien yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) on täytynyt sopeutua Euroopan maanviljelyksen uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, vesitalouteen ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen. Tällä asetuksella pyritään yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan YMP:aa. Siksi asetuksella lakkautetaan asteittain tuotantosidonnaiset tuet (tuotantoon sidotut tuet) ja sisällytetään ne tilatukijärjestelmään. Kaavailtujen muutosten myötä eurooppalaiset maanviljelijät voivat myös paremmin huomioida markkinaolosuhteet tuotannon suuntaamiseksi sekä osallistua maaseudun kehittämiseen.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006 ja (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuonna 2003 esitellyn uudistuksen jälkeen tuotantoon sidottuja tukia on asteittain poistettu ja sisällytetty tilatukijärjestelmään, suorien tukien järjestelmään, josta Euroopan maanviljelijät hyötyvät. Tällä asetuksella jatketaan uudistusta.

Suorat tuet ovat tukia, jotka myönnetään suoraan maanviljelijöille asetuksen liitteessä I mainittujen tukijärjestelmien puitteissa. Jotkut näistä tuista ovat yhä suoraan sidottuja tuotantoon, mutta suurin osa suorista tuista kuitenkin irrotetaan tuotannosta ja myönnetään tilatukijärjestelmäksi kutsutun tulotuen nojalla. Tilatukijärjestelmän puitteissa maanviljelijöille myönnettyjä tukia ei ole sidottu tuotantoon.

Tämän asetuksen tavoitteena on asteittain sisällyttää tuotantoon sidottuja tukia tilatukijärjestelmään.

SUORAT TUET

Täydentävät ehdot

Suorat tuet on sidottu täydentävien ehtojen periaatteeseen, jonka mukaan maanviljelijöiden on noudatettava tiettyjä vaatimuksia saadakseen näitä tukia. Vaatimukset koskevat kolmea alaa:

  • kansanterveyttä ja eläinten ja kasvien terveyttä
  • ympäristöä
  • eläinten hyvinvointia.

Jos viljelijä ei noudata näitä vaatimuksia, suoria tukia alennetaan tai ne poistetaan kokonaan.

Mukauttaminen

Mukauttaminen on pakollinen järjestelmä suorien tukien vähentämiseksi asteittain. Yli 5 000 euron suuruisia suoria tukia vähennetään näin vuosi vuodelta tietyn prosenttimäärän mukaisesti aina 10 prosenttiin asti vuonna 2012.

Vastaavat määrät siirretään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon maaseudun kehittämisohjelmien ja etenkin ilmastonmuutokseen, uusiutuviin energianlähteisiin, vesitalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien toimenpiteiden vahvistamiseksi. Mukauttamisjärjestelmää ei sovelleta unionin syrjäisimpiin alueisiin, Egeanmeren saareen tai siirtymävaiheessa (phasing-in) oleviin jäsenvaltioihin.

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Viljelijät voivat käyttää jäsenvaltioiden perustamaa neuvontajärjestelmää, jonka tarkoituksena on neuvoa viljelijöitä lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisessa.

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Jokaisen jäsenvaltion on otettava käyttöön yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, jolla voidaan parantaa EU:n maanviljelijöille myöntämien tukien tehokkuutta ja valvontaa. Tämän tietokoneavusteisen järjestelmän avulla jäsenvaltio pystyy käsittelemään tukihakemuksia ja varmistamaan hallinnollisten ja paikan päällä tehtyjen tarkastusten avulla, että maksut on oikein suoritettu, sekä estämään sääntöjenvastaisuudet ja tarpeen vaatiessa puuttumaan niihin sekä perimään takaisin perusteettomasti maksetut tuet.

Maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Tuet maksetaan täysimääräisinä edunsaajille vuosittain enintään kahdessa erässä joulukuun ensimmäisen päivän sekä seuraavan kalenterivuoden kesäkuun 30 päivän välisenä aikana. Komissio voi sallia ennakoiden myöntämisen. Tukea ei makseta viljelijöille, jotka luovat keinotekoisesti edellytyksiä tukien saamiseksi.

TILATUKIJÄRJESTELMÄ

Tilatukea maksetaan viljelijöille tuotannosta riippumatta. Tämän tukijärjestelmän tarkoituksena on varmistaa viljelijöille entistä vakaammat tulot. Viljelijät saavat saman tukisumman tuotantonsa määrästä riippumatta, minkä ansiosta he voivat suhteuttaa tuotantonsa markkinoiden kysyntään. Lisäksi tilatuen tavoitteena on parantaa maatalouden kilpailukykyä ja kestävyyttä.

Kansalliset enimmäismäärät

Tilatukien jäsenvaltiokohtaiset enimmäismäärät julkaistaan joka vuosi komission antamassa asetuksessa.

Kansallinen varanto

Jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisen varannon, josta myönnetään tukioikeuksia uusille ja tietyissä erityistilanteissa oleville viljelijöille sekä sellaisilla alueilla toimiville viljelijöille, joihin sovelletaan rakenneuudistus- ja/tai kehitysohjelmaa.

Tukioikeudet

Saadakseen tilatukea viljelijällä on oltava tukioikeudet, jotka on etukäteen ilmoitettava yhdessä tukikelpoisten hehtaarien kanssa. Tukioikeudet voidaan siirtää viljelijältä toiselle tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Täytäntöönpano historiallisen mallin mukaan

Historiallisen mallin mukaan oikeudet lasketaan sen perusteella, kuinka paljon viljelijä on saanut suoria tukia tietyn viitekauden aikana (yleensä vuosina 2000, 2001 ja 2002), mutta muutkin laskentatavat ovat mahdollisia poikkeustapauksissa tai kun on kyse myöhemmin liittyneistä jäsenvaltioista). Jokainen tukioikeus lasketaan jakamalla viitemäärä tukikelpoisten hehtaarien määrällä.

Täytäntöönpano alueellisen mallin mukaan

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää alueellisia tukia. Alueelliset enimmäismäärät ovat tällöin kiinteät ja ne jaetaan alueen maanviljelijöiden kesken. Heidän tukioikeuksiensa arvo saadaan jakamalla kokonaismääräraha järjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna ilmoitettujen hehtaarien määrällä. Kaikilla saman alueen tukioikeuksilla on sama yksikköarvo.

Osittainen täytäntöönpano

Jäsenvaltiot voivat panna tilatuen täytäntöön myös osittain. Tällöin jäsenvaltiot säilyttävät osan tuotantoon sidotusta tuesta ja maksavat sen viljelijöille lisätukena ja tuotannon perusteella. Nämä vaihtoehdot poistuvat vuonna 2012, paitsi lampaiden ja vuohien sekä emolehmäkarjan osalta, joiden tuotanto voi osoittautua elintärkeäksi, jotta maata ei jätetä viljelemättä tietyillä alueilla.

TAUSTAA

Tämä asetus on annettu vuoden 2003 uudistuksen jälkeen tehdyn yhteisen maatalouspolitiikan ”terveystarkastusen” puitteissa. Siitä lähtien YMP:n yksinkertaistamista on jatkettu määrätietoisesti siirtämällä suurin osa viljelijöiden suorista tuista tilatukijärjestelmän piiriin. Tilatukijärjestelmän käyttöönotosta kertyneiden kokemusten perusteella komissio pyrkii yksinkertaistamaan YMP:aa täydentävien ehtojen ja olemassa olevien tuotantoon sidottujen tukien osalta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 73/2009

1.2.2009

EUVL L 30, 31.1.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1250/2009

22.12.2009

EUVL L 338, 19.12.2009

Viimeisin päivitys 06.05.2011

Top