EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

K-suunnitelma": kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

K-suunnitelma": kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu

Euroopan komissio käynnisti 13. lokakuuta 2005 K-suunnitelmansa (kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu) Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun pohjaksi. K-suunnitelmalla pyritään edistämään viestintää ja keskustelua EU:n toiminnasta painottamalla sitä, että kansalaisten odotukset on otettava huomioon.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Komission panos EU:n tulevaisuutta koskevaan pohdintaan "K-suunnitelma": kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu [KOM(2005) 494 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komission K-suunnitelmalla (kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu) käynnistetään prosessi, jolla pyritään edistämään laajempaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta EU:n toimielinten ja kansalaisten kesken.

Tavoitteet

Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa olisi käsiteltävä kansalaisten tarpeita ja odotuksia, jotta varmistetaan luottamus edustukselliseen demokratiaan ja aktiivinen osallistuminen siihen. K-suunnitelma liittyy näin ollen vuoropuheluun, keskusteluun ja kansalaisten tarpeiden ja odotusten kuuntelemiseen. Sillä pyritään lisäksi edistämään viestintää EU:n toiminnasta keskittymällä kohdeyleisöihin (esimerkiksi nuoriin) ja käyttämällä joukkotiedotusvälineitä, kuten televisiota ja internetiä (jälkimmäistä interaktiivisena poliittisen keskustelun foorumina). Euroopan komissio esittää erityisen Eurobarometri-selvityksen Euroopan tulevaisuudesta saadakseen selville kansalaisten huolenaiheet.

K-suunnitelman avulla olisi saatava aikaan uusi konsensus yhteisestä Euroopasta, ja siinä olisi periaatteessa käsiteltävä kahta aihetyyppiä:

  • osallistuminen kansalliseen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta
  • sellaisten aloitteiden esittäminen, joilla pyritään vahvistamaan vuoropuhelua, julkista keskustelua ja kansalaisten osallistumista.

Osallistuminen kansalliseen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta

Kansallisissa keskusteluissa olisi keskityttävä tarkastelemaan EU:n konkreettisten saavutusten ja hankkeiden lisäarvoa ja hyötyä kansalaisille ja keskustelemaan asiasta.

Euroopan komissio korostaa haluavansa auttaa jäsenvaltioita järjestämään tapahtumia, joilla pyritään lisäämään kansalaisten osallistumista näihin Euroopan laajuisiin keskusteluihin. Yhteistyöllä muiden EU:n toimielinten ja elinten samoin kuin kansallisten, alueellisten ja paikallisten kansanedustuslaitosten kanssa on tältä osin merkittävä rooli.

Aloitteet, joilla vahvistetaan vuoropuhelua, julkista keskustelua ja kansalaisten osallistumista

K-suunnitelmassa ehdotetaan 13:a erityistä EU-aloitetta ja -toimea vuoropuhelun, julkisen keskustelun ja kansalaisten osallistumisen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Euroopan komissiolla on määrä olla huomattava rooli näissä aloitteissa yhdessä muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa.

Erityisiin EU:n toimiin kuuluvat komissaarien vierailut jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksissa, tuki kansalaisten hankkeille, neuvoston kokousten avoimuuden lisääminen, EU:n hyvän tahdon lähettiläiden verkoston luominen eurooppalaisen keskustelun profiilin nostamiseksi sekä tuki äänestysinnon lisäämiseen tähtääville hankkeille.

Palaute

Kansallisten keskustelujen tuloksista hankitaan palautetta vuonna 2006, jotta kansalaisten osallistumisella voisi olla suoraa vaikutusta EU:n poliittisiin ohjelmiin. Palaute järjestetään päätelmien muodossa ja esittämällä yhteenveto kansallisen keskustelun tuloksista. Lisäksi 9. toukokuuta 2006 järjestetään konferenssi Euroopan tulevaisuudesta.

Taustaa

Ranskalaisten ja alankomaalaisten äänestäjien hylättyä Euroopan perustuslain kesäkuussa 2005 valtioiden ja hallitusten päämiehet vaativat pohdinta-aikaa, jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää kansalliset keskustelut Euroopan tulevaisuudesta. K-suunnitelmalla pyritään helpottamaan tätä kansallisten keskustelujen prosessia järjestämällä puitteet vuoropuhelua ja keskustelua varten.

K-suunnitelma pannaan täytäntöön yhdessä komission 20. heinäkuuta 2005 antaman toimintasuunnitelman kanssa. Kyseinen toimintasuunnitelma käsittelee Euroopan tulevaisuutta koskevan tiedottamisen parantamista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission toimintasuunnitelma, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2005, Eurooppa-asioista tiedottamisen parantamiseksi (Action Plan to improve communicating Europe by the Commission) [SEK(2005) 985 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 30.05.2008

Top