EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Näytteenotto- ja määritysmenetelmät tiettyjen elintarvikkeissa olevien aineiden pitoisuuksien tarkastamiseksi

Näytteenotto- ja määritysmenetelmät tiettyjen elintarvikkeissa olevien aineiden pitoisuuksien tarkastamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2017/644 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten

Asetus (EU) 2015/705 näytteenotto- ja määritysmenetelmien ja suorituskykyvaatimusten vahvistamisesta elintarvikkeiden erukahappopitoisuuksien virallisessa valvonnassa käytettäviä analyysimenetelmiä varten

Asetus (EY) N:o 333/2007 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien hivenaineiden ja jalostuksesta peräisin olevien vierasaineiden pitoisuuksien tarkastusta varten

Asetus (EY) N:o 401/2006 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten

ASETUSTEN TARKOITUS

Niissä vahvistetaan näytteenotto- ja määritysmenetelmät elintarvikkeiden vierasainepitoisuuksien tarkastamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vierasaineet ovat elintarvikkeissa esiintyviä aineita, joita päätyy niihin tuotannon, pakkaamisen, kuljetuksen ja varastoinnin eri vaiheissa tai ympäristöstä. Koska vierasaineet vaikuttavat yleensä kielteisesti elintarvikkeiden laatuun ja aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle, EU on toteuttanut toimenpiteitä minimoidakseen niiden esiintymisen elintarvikkeissa. EU:n kuluttajia eniten huolestuttaville elintarvikkeiden vierasaineille on vahvistettu enimmäismäärät.

Neljässä asetuksessa viitataan virallisesta valvonnasta annettuun asetukseen (EY) N:o 882/2004 (näytteenotto- ja analyysimenetelmiä koskevan 11 artiklan 4 kohta). Tämä asetus on sittemmin kumottu ja korvattu asetuksella (EU) 2017/625 (ks. yhteenveto), jonka 34 artiklassa käsitellään näytteenotto- ja analyysimenetelmiä.

Asetus (EU) 2017/644

Dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset yhdisteet ovat hitaasti hajoavia ympäristön epäpuhtauksia, pääasiassa vähäisiä palamisen tai teollisten prosessien sivutuotteita. PCB-yhdisteitä käytettiin sähkölaitteiden, musteiden, liimojen, palonestoaineiden ja maalien valmistuksessa. Ne ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin rasvaliukoisia, minkä vuoksi PCB-yhdisteitä esiintyy edelleen, ja ne voivat kertyä eläinten rasvakudokseen ja koko elintarvikeketjussa.

 • Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä olevassa 5 jaksossa vahvistetaan sallitut enimmäismäärät (ks. yhteenveto);
 • Näytteenottomenetelmät kuvataan liitteessä II;
 • Näytteiden valmistus ja määritykset suoritetaan liitteissä III ja IV esitettyjen menetelmien ja suorituskykyvaatimusten mukaisesti;
 • Asetus (EU) N:o 589/2014 kumotaan, ja kaikki siihen liittyvät viittaukset kohdistetaan tähän asetukseen.

Asetus (EU) 2015/705

Erukahappo on tiettyjen siemenistä saatavien öljyjen tavanomainen ainesosa, jolla on suurina määrinä käytettynä osoitettu olevan kielteisiä vaikutuksia terveyteen.

 • Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä olevassa 8 jaksossa vahvistetaan sallitut enimmäismäärät;
 • Näytteenotto ja määritys suoritetaan liitteessä kuvattujen menetelmien ja suoritusarvovaatimusten mukaisesti;
 • Direktiivi 80/891/ETY kumotaan, ja kaikki siihen liittyvät viittaukset kohdistetaan tähän asetukseen.

Asetus (EY) N:o 333/2007

Lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, perkloraattia, tinaa, 3-MCPD:tä, 3-MCPD-rasvahappoestereitä, glysidyylirasvahappoestereitä, akryyliamidi-bentso(a)pyreeniä ja muita polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä) kulkeutuu elintarvikkeisiin ympäristön epäpuhtauksien mukana ja elintarvikepakkauksista. Niitä voi päästä elintarvikeketjuun myös jalostuksessa, ja ne kertyvät ihmiskudokseen.

Lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja perkloraattia esiintyy elintarvikkeissa pääasiassa ympäristön saastumisen ja teollisten prosessien seurauksena. Säilyke-elintarvikkeissa esiintyvä tina siirtyy elintarvikkeisiin niiden tölkeistä.

3-MCPD-rasvahappoestereitä ja glysidyylirasvahappoestereitä esiintyy puhdistetuissa kasviöljyissä ja näitä öljyjä sisältävissä elintarvikkeissa. Nämä vierasaineet vaikuttavat haitallisesti munuaisiin ja miesten hedelmällisyyteen, jos turvalliset määrät ylittyvät.

Akryyliamidia muodostuu runsaasti hiilihydraatteja sisältävissä elintarvikkeissa uunissa tai pannulla paistamisen, paahtamisen, grillaamisen ja pariloinnin aikana. Bentso(a)pyreeni ja muut polysykliset aromaattiset hiilivedyt syntyvät orgaanisen aineksen epätäydellisestä palamisesta, ja niitä esiintyy monissa elintarvikkeissa, erityisesti grillatussa lihassa.

Asetus (EY) N:o 401/2006

Mykotoksiinit ovat sienten tuottamia myrkyllisiä aineita, jotka voivat saastuttaa elintarvikkeita ja rehuja kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. Tietyillä mykotoksiineilla voi olla syöpää aiheuttavia (maksa ja munuaiset) vaikutuksia.

 • Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä olevassa 2 jaksossa vahvistetaan tiettyjen mykotoksiinien sallitut enimmäismäärät tietyissä elintarvikkeissa;
 • Näytteenottomenetelmät kuvataan liitteessä I;
 • Näytteiden valmistus ja määritykset suoritetaan liitteissä III ja IV esitettyjen menetelmien ja suoritusarvovaatimusten mukaisesti;
 • Direktiivit 98/53/EY, 2002/26/EY, 2003/78/EY ja 2005/38/EY kumotaan, ja niihin liittyvät viittaukset ohjataan tähän asetukseen.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

 • Asetusta (EU) 2017/644 (dioksiinit ja PCB-yhdisteet) on sovellettu 26. huhtikuuta 2017 alkaen
 • Asetusta (EU) 2015/705 (erukahappo) on sovellettu 21. toukokuuta 2015 alkaen
 • Asetusta (EY) N:o 333/2007 (hivenaineet ja jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet) on sovellettu 1. kesäkuuta 2007 alkaen
 • Asetusta (EY) N:o 401/2006 (mykotoksiinit) on sovellettu 1. heinäkuuta 2006 alkaen

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) 2017/644, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 589/2014 kumoamisesta (EUVL L 92, 6.4.2017, s. 9–34)

Komission asetus (EU) 2015/705, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015 näytteenotto- ja määritysmenetelmien ja suorituskykyvaatimusten vahvistamisesta elintarvikkeiden erukahappopitoisuuksien virallisessa valvonnassa käytettäviä analyysimenetelmiä varten sekä komission direktiivin 80/891/ETY kumoamisesta (EUVL L 113, 1.5.2015, s. 29–37)

Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien hivenaineiden ja jalostuksesta peräisin olevien vierasaineiden pitoisuuksien tarkastusta varten (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 29–38)

Asetukseen (EY) N:o 333/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2093, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 333/2007 muuttamisesta 3-monoklooripropaani-1,2-diolin (3-MCPD) rasvahappoesterien, glysidyylirasvahappoesterien, perkloraatin ja akryyliamidin määrittämisen osalta (EUVL L 317, 9.12.2019, s. 96–101)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.05.2020

Top