EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan yritystilastot

Euroopan yritystilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/2152 Euroopan yritystilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä vahvistetaan säännöt

 • Euroopan yritystilastojen kehittämiselle, tuottamiselle ja jakelulle
 • tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaiselle kehykselle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat:

 • erilaisten tilastoyksiköiden rakenne, tulokset ja taloudellinen tutkimus ja kehittäminen, innovaatiotoiminta, sekä niiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mukaan lukien sähköinen kauppa sekä globaalit arvoketjut
 • teollisuustuotteiden ja palveluiden tuotanto ja ulkomaankauppa.

Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalainen kehys on virallinen lähde, josta johdetaan laadukkaita ja yhdenmukaistettuja tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perusjoukkoja Euroopan yritystilastojen tuottamista varten. Siihen kuuluvat

 • tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit, jotka kattavat kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja niiden paikalliset yksiköt
 • EuroGroups-rekisteri, joka kattaa kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja niistä muodostuvat oikeudelliset yksiköt, jotka ovat osa monikansallista konsernia.
 • niiden välinen tietojenvaihto.

EU-maan kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää seuraavia lähteitä yritystilastojen tuottamiseen ja kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perustamiseen:

 • kyselytutkimukset
 • hallinnolliset aineistot, mukaan lukien vero- ja tulliviranomaisten tiedot, kuten vuositilinpäätökset
 • vaihdetut mikroaineistot
 • muut asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat vertailukelpoisia ja täyttävät erityiset laatuvaatimukset.

Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat aihealueet:

 • lyhyen aikavälin tilastot
 • maakohtaiset tilastot
 • alueelliset tilastot ja
 • kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot.

Kuhunkin aihealueeseen on sisällyttävä yksi tai useampi keskeinen aihe, kuten yritysten perusjoukko, tuotokset ja tulokset, tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa, T&K-panokset, globaalit arvoketjut sekä tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa. Aiheet eritellään yksityiskohtaisemmin asetuksen liitteessä I.

Liitteessä II esitetään kunkin aiheen jaksollisuus (kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain tai monivuotisesti) viiteajanjakso ja tilastoyksikkö.

EU-maat:

 • perustavat yhden tai useamman tilastointiin tarkoitetun kansallisen yritysrekisterin. Ne ovat perusta:
  • kyselytutkimusten valmistelulle ja koordinoinnille
  • yritysten perusjoukon ja yritysdemografian tilastollisen analyysin tiedoille
  • hallinnollisten tietojen käytölle
  • tilastoyksiköiden tunnistamiselle ja luomiselle
 • varmistavat Euroopan yritystilastojen sekä tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien ja EuroGroups-rekisterin laadun
 • toimittavat Euroopan komissiolle (Eurostat) tietoja sekä laatu- ja metatietoraportteja.

Eurostatin, kansallisten tilastoviranomaisten ja keskuspankkien sekä Euroopan keskuspankin väliseen luottamuksellisten tietojen vaihtoon monikansallisista konserneista ja EU:n sisäisestä tavarakaupasta sovelletaan erityissääntöjä, mikäli tämä tehdään yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten.

Eurostat:

 • perustaa EuroGroups-rekisterin, joka käsittää monikansalliset konsernit
 • arvioi saamiensa tietojen laatua
 • antaa EuroGroups-rekistereitä koskevat vuotuiset laatu- ja metatietoraportit
 • voi käynnistää pilottitutkimuksia, joita jäsenvaltioiden viranomaiset toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta, jos ne havaitsevat uusien tai parempien tietojen tarpeen.

Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä lainsäädännön muuttamiseksi, jos ne eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai lisärasitetta kansallisille viranomaisille tai vastaajille.

EU voi antaa rahoitustukea kansallisille tilastolaitoksille ja muille viranomaisille erilaisiin toimiin, kuten parempaa laatua tai kustannuksien vähentämistä koskevien menetelmien kehittämiseen.

Kumoaminen

Asetuksella kumotaan

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Kansallisten yritysten taloudellista toimintaa koskevat tilastotiedot ovat aikaisemmin perustuneet useisiin säädöksiin Tämä esti yksittäisten tilastotietojen johdonmukaisuuden sekä yhtenäistetyn lähestymistavan yritystilastojen kehittämiseen, tuotantoon ja jakeluun. Uudella asetuksella korjataan nämä puutteet.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2152, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla (EUVL L 327, 17.12.2019, s. 1–35)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23–29)

Asetukseen (EY) N:o 471/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13–59)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (EUVL L 61, 5.3.2008, s. 6–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 17–31)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49–55)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 1–6)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1–3)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista (EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1–15)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta (EUVL L 374 31.12.1991, s. 1–3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.02.2020

Top