EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologisen suunnittelun vaatimukset – hitsauslaitteet

Ekologisen suunnittelun vaatimukset – hitsauslaitteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/1784 ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä asetetaan ekologista suunnittelua* koskevat vaatimukset verkkosähkökäyttöisten hitsauslaitteiden markkinoille saattamiselle tai käyttöönotolle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa luetellaan hitsausprosessit, joihin sitä sovelletaan, ja prosessit, joihin sitä ei sovelleta.
 • Ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset esitetään liitteessä II, ja niihin sisältyvät
  • käytetyn virtalähteen tehokkuuden vähimmäistasot
  • enimmäisvirrankulutus ”valmiustilassa” (samankaltainen kuin virransäästötila)
  • muut kuin energiaan liittyvät näkökohdat, jotta hitauslaitteet ja niiden osat on helpompi korjata ja purkaa, jotta niiden käyttöikää voidaan pidentää ja niitä voidaan käyttää uudelleen, mukaan lukien
   • varaosien saattaminen ammattikorjaajien saataville vähintään 10 vuoden ajaksi
   • tiettyjen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saattaminen ammattikorjaajien saataville hitsauslaitteiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivuston kautta.
 • Asetuksessa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja sen liitteessä III vahvistetaan noudatettavat mittausmenetelmät ja laskelmat, jotka perustuvat mahdollisuuksien mukaan eurooppalaisten standardointielinten hyväksymiin standardeihin.
 • Kansallisten viranomaisten on noudatettava liitteessä IV säädettyä tarkastusmenettelyä, kun ne tekevät markkinavalvontatarkastuksia.
 • Valmistajat, maahantuojat tai niiden valtuutetut edustajat eivät saa tarjota myytäväksi tuotteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan, että niitä testataan, ja muuttamaan testin aikaista suorituskykyään.
 • Liitteessä V esitetään ohjeelliset viitearvot markkinoiden parhaiten suoriutuville tuotteille ja tekniikoille, kun kyse on virtalähteen hyötysuhteesta ja enimmäisvirrankulutuksesta valmiustilassa.
 • Euroopan komission on tarkistettava asetusta teknologian kehittymisen huomioon ottamiseksi ja esitettävä uudelleentarkastelun tulokset ja tapauksen mukaan luonnos tarkistusehdotukseksi viimeistään 14. marraskuuta 2024.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Direktiivissä 2009/125/EY vahvistetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteet. Komission on asetettava vaatimukset tuotteille, joilla käydään yleisesti kauppaa EU:ssa ja joilla on merkittävä ympäristövaikutus.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ekologinen suunnittelu: käytännöt, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa ja erityisesti niiden energiatehokkuutta niiden elinkaaren aikana paremman suunnittelun avulla.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) 2019/1784, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille (EUVL L 272, 25.10.2019, s. 121–135)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12–33)

Asetukseen (EU) N:o 1025/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38–71)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.01.2020

Top