EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista

Päätös 88/540/ETY otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä

PÖYTÄKIRJAN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Montrealin pöytäkirja (otsonikerroksen suojelua koskevaan Wienin yleissopimukseen) on kansainvälinen sopimus, jolla suojellaan maapallon ilmakehän otsonikerrosta poistamalla vaiheittain käytöstä otsonikerrosta heikentävät kemikaalit. Käytöstä poistaminen kattaa sekä otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) tuotannon että niiden kulutuksen.
 • Koska otsonikerrosta heikentävät aineet ovat myös voimakkaita kasvihuonekaasuja, käytöstä poistaminen on merkityksellistä myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaikka fluorihiilivedyt eivät heikennä otsonikerrosta, pöytäkirjalla pyritään vähentämään asteittain niiden tuotantoa ja kulutusta, jotta vältetään otsonikerrosta heikentävien aineiden korvaaminen fluorihiilivedyillä, jotka kiihdyttävät merkittävästi ilmastonmuutosta.
 • Montrealin pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 1987, ja se tuli voimaan vuonna 1989. Sitä on muutettu useita kertoja. Pöytäkirjan uusimmassa muutoksessa, eli Kigalin muutoksessa, vaaditaan fluorihiilivetyjen asteittaista vähentämistä.
 • Fluorihiilivetyjen tuottamat päästöt kuuluvat päätöksellä (EU) 2016/1841 hyväksytyn Pariisin sopimuksen soveltamisalaan. Montrealin pöytäkirja auttaa saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan maapallon lämpötilan nousu pidetään selvästi alle 2 celsiusasteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, sekä rajoittamaan lämpötilan nousua entisestään 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna.
 • Päätöksessä 88/540/ETY annetaan EU:n oikeudellinen hyväksyntä otsonikerroksen suojelua koskevalle Wienin yleissopimukselle ja otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevalle Montrealin pöytäkirjalle sellaisena kuin pöytäkirjan sopimuspuolet hyväksyivät sen 15. syyskuuta 1987.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU ja EU-maat ovat Wienin yleissopimuksen ja Montrealin pöytäkirjan osapuolia.
 • Pöytäkirja sisältää muun muassa seuraaviin aiheisiin liittyviä määräyksiä:
  • valvontatoimet (2 artikla)
  • valvottavien määrien arviointi (3 artikla)
  • muiden kuin osapuolten kanssa käytävän kaupan valvonta (4 artikla)
  • kehitysmaiden erityisasema (5 artikla)
  • tietojen ilmoittaminen (7 artikla)
  • määräysten noudattamatta jättäminen (8 artikla)
  • rahoitusmekanismi
  • tekninen apu (10 artikla).
 • Valvottavat aineet luetellaan liitteissä: A (kloorifluorihiilivedyt – CFC-yhdisteet, halonit), B (muut täysin halogenoidut CFC-yhdisteet, hiilitetrakloridi, metyylikloroformi), C (osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt – HCFC-yhdisteet, osittain halogenoidut bromifluorihiilivedyt – HBFC-yhdisteet ja bromikloorimetaani), E (metyylibromidi) ja F (HFC-yhdisteet).
 • Montrealin pöytäkirjassa määrätään otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutuksen ja tuotannon asteittaisesta käytöstä poistamisesta ja fluorihiilivetyjen asteittaisesta vähentämisestä. Kehitysmaihin (5 artiklan mukaiset osapuolet) ja teollisuusmaihin (muut kuin 5 artiklan mukaiset osapuolet) sovelletaan eri aikatauluja kunkin aineryhmän osalta.
 • Aikataulu kattaa seuraavat aineet:
  • CFC-yhdisteet: muut kuin 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 1996 mennessä ja 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 2010 mennessä (poikkeukset mahdollisia)
  • halonit: muut kuin 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 1994 mennessä ja 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 2010 mennessä (poikkeukset mahdollisia)
  • HCFC-yhdisteet: muut kuin 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 2020 mennessä ja 5 artiklan mukaiset osapuolet 1. tammikuuta 2030 mennessä (poikkeukset ovat mahdollisia, ja pientä prosenttiosuutta voidaan käyttää käytössä olevien jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden huoltoon (esim. muilla kuin 5 artiklan mukaisilla osapuolilla on oikeus käyttää 0,5 prosenttia kulutuksen perustasosta 1. tammikuuta 2030 saakka sellaisten jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden huoltoon, jotka olivat käytössä 1. tammikuuta 2020, ja 5 artiklan mukaisilla osapuolilla on oikeus käyttää 2,5 prosenttia kulutuksen perustasosta keskimäärin kymmenen vuoden aikana laskettuna vuosina 2030–2040 1. tammikuuta 2040 saakka sellaisten jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden huoltoon, jotka ovat käytössä 1. tammikuuta 2030)
  • HFC-yhdisteiden osalta muut kuin 5 artiklan mukaiset osapuolet toteuttavat ensimmäisen vähennysaskeleen vuonna 2019, kun taas suurin osa 5 artiklan mukaisista osapuolista aloittaa kyseisten yhdisteiden asteittaisen vähentämisen vuonna 2024.
 • Montrealin pöytäkirjan 4 artikla sisältää muiden kuin osapuolten kanssa käytävää kauppaa koskevat säännöt. Niillä kielletään pöytäkirjan osapuolena olevia maita käymästä kauppaa valvotuilla aineilla sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia, tai rajoitetaan tätä kauppaa. Näin pyritään maksimoimaan pöytäkirjaan osallistuminen. Alun perin määräyksiä sovellettiin alkuperäisiin otsonikerrosta heikentävien aineiden ryhmiin. Määräyksiä on laajennettu ajan mittaan siten, että pöytäkirjaan sisältyvät muut aineryhmät sisällytettiin niihin peräkkäisinä muutoksina.
 • Montrealin pöytäkirjan osapuolet
  • hyväksyvät menettelytavat sen määrittelemiseksi, mitä pidetään määräysten noudattamatta jättämisenä ja miten niitä osapuolia kohdellaan, jotka eivät ole noudattaneet määräyksiä
  • arvioivat neljän vuoden välein vuodesta 1990 lähtien valvontatoimien täytäntöönpanoa, myös mahdollisuutta lisätä aineita kiellettyjen aineiden luetteloon tai poistaa niitä siitä
  • noudattavat vuotuisia raportointivelvoitteita kunkin valvotun aineen osalta; tiedot on toimitettava pöytäkirjan sihteeristölle
  • tekevät yhteistyötä, jolla edistetään asiaan liittyvää parasta tekniikkaa, valvontastrategioita ja aineiden mahdollisia vaihtoehtoja
  • edistävät teknistä avunantoa, joka auttaa muita kuin pöytäkirjan osapuolina olevia maita liittymään tähän pöytäkirjaan ja panemaan sen täytäntöön
  • pitävät säännöllisin väliajoin kokouksia, joissa sihteeristö avustaa
  • antavat pöytäkirjan toimeenpanoon, myös sihteeristön toimintaan, tarvittavat varat
  • voivat ilmoittaa aikeestaan irtisanoutua pöytäkirjasta 19 artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

MISTÄ ALKAEN PÖYTÄKIRJAA, SIIHEN TEHTYJÄ MUUTOKSIA JA SIIHEN LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ SOVELLETAAN?

 • Alkuperäinen Montrealin pöytäkirja tuli voimaan 1. tammikuuta 1989.
 • Päätöstä 88/540/ETY on sovellettu 25. lokakuuta 1988 alkaen.
 • Ensimmäinen muutos Montrealin pöytäkirjaan tehtiin Lontoossa vuonna 1990, ja se tuli voimaan 10. elokuuta 1992.
 • Päätöstä 91/690/EEC on sovellettu 23. joulukuuta 1991 alkaen.
 • Toinen muutos Montrealin pöytäkirjaan tehtiin Kööpenhaminassa vuonna 1992, ja se tuli voimaan 14. kesäkuuta 1994.
 • Neuvoston päätöstä 94/68/EY on sovellettu 14. helmikuuta 1994 alkaen.
 • Kolmas muutos Montrealin pöytäkirjaan tehtiin Montrealissa vuonna 1997, ja se tuli voimaan 10. marraskuuta 1999.
 • Päätöstä 2000/646/EY on sovellettu 17. lokakuuta 2000 alkaen.
 • Neljäs muutos Montrealin pöytäkirjaan tehtiin Pekingissä vuonna 1999, ja se tuli voimaan 25. helmikuuta 2002.
 • Päätöstä 2002/215/EY on sovellettu 4. maaliskuuta 2002 alkaen.
 • Viides muutos Montrealin pöytäkirjaan tehtiin Kigalissa vuonna 2016, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2019.
 • Päätöstä (EU) 2017/1541 on sovellettu 18. heinäkuuta 2017 alkaen.

TAUSTAA

 • Montrealin pöytäkirja on tähän mennessä ainoa YK:n yleissopimus, jonka ovat ratifioineet kaikki maailman maat – kaikki 197 YK:n jäsenmaata. Se on tärkeä virstanpylväs YK:n historiassa. Pöytäkirjaa muutetaan ajan mittaan tieteellisen, teknisen ja taloudellisen kehityksen perusteella. Se kattaa nyt lähes sata ihmisperäistä kemikaalia, jotka vahingoittavat otsonikerroksen kykyä suojella ihmisiä ja muuta elämää auringon haitalliselta ultraviolettisäteilyltä.
 • EU panee pöytäkirjan täytäntöön omalla lainsäädännöllään, joka sisältää tiukempia ja kunnianhimoisempia toimenpiteitä.
 • Pöytäkirjalla säännellään aineiden tuotantoa ja niiden irtotavarakauppaa, kun taas esimerkiksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetulla asetuksella (EY) N:o 1005/2009 kielletään niiden käyttö tuotteissa ja laitteissa sekä säännellään ja valvotaan aineita, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan.
 • Lisäksi fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentämisestä annettu asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää fluorihiilivetyjen kunnianhimoisen asteittaisen vähentämisen, joka alkoi jo vuonna 2015 ja kattaa myös tiettyjen tuotteiden ja laitteiden sisältämät fluorihiilivedyt. Asetuksella (EU) N:o 517/2014 kielletään myös tiettyjen uusien fluorattuja kaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen ja otetaan käyttöön useita toimenpiteitä, joilla ehkäistään päästöjä.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista – Euroopan talousyhteisön julistus (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 21–28)

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutos (EUVL L 377, 31.12.1991, s. 30–40)

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutokset (EYVL L33, 7.2.1994, s. 3–10)

Osapuolten yhdeksännen kokouksen hyväksymät Montrealin pöytäkirjan muutokset (EYVL L 272, 25.10.2000, s. 27–28)

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutokset (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 20–22)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutos (EUVL L 236, 14.9.2017, s. 3–13)

Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8–9)

Neuvoston päätös 91/690/ETY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1991, Montrealin pöytäkirjan osapuolten kesäkuussa 1990 Lontoossa hyväksymän otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen tekemisestä (EYVL L 377, 31.12.1991, s. 28–40)

Neuvoston päätös 94/68/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 1993, päätöksestä muuttaa otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 1–2)

Neuvoston päätös 2000/646/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamisesta (EUVL L 272, 25.10.2000, s. 26)

Neuvoston päätös 2002/215/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2002, otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan neljännen muutoksen tekemisestä (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 18–19)

Neuvoston päätös (EU) 2017/1541, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaan Montrealin pöytäkirjaan tehdyn Kigalin muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 236, 14.9.2017, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Pariisin sopimus (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4–18)

Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1–30)

Asetukseen (EY) N:o 1005/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195–230)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 12.12.2019

Top