EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2019/1240 – maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustaminen

ASETUKSEN TARKOITUS

EU:n muuttoliikepolitiikan tarkoituksena on korvata laiton ja hallitsematon muuttoliike turvallisella ja hallitulla muuttoliikkeellä. Tähän pyritään kattavalla lähestymistavalla, jonka tavoitteena on varmistaa tehokas muuttoliikkeen hallinta.

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden tavoitteena on varmistaa EU-maiden, Euroopan komission ja EU:n virastojen muuhun kuin EU-maahan lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden* välinen hyvä yhteistyö, koordinointi ja tietojenvaihto maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston välityksellä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella perustetaan maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto avustamaan paremmassa muuttoliikkeen hallinnassa, jotta voidaan toteuttaa seuraavat EU:n painopisteet:

 • ehkäistä ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyvää rajatylittävää rikollisuutta, kuten muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa
 • toteuttaa ihmisarvoista ja tuloksekasta palauttamiseen*, takaisinottoon* ja uudelleenkotouttamiseen* liittyvää toimintaa
 • hallita laillista maahanmuuttoa, myös EU-maiden ja EU:n toteuttamien kansainväliseen suojeluun, uudelleensijoittamiseen ja maahanpääsymenettelyihin liittyvien toimenpiteiden sekä lähtöä edeltävien kotouttamistoimenpiteiden alalla.

Maahanmuuttoalan paikalliset tai alueelliset yhteyshenkilöverkostot

Samaan maahan tai samalle alueelle lähetetyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt muodostavat paikallisia tai alueellisia yhteistyöverkostoja. Tarpeen mukaan yhteyshenkilöt

 • vaihtavat tietoja ja käytännön kokemuksia, muun muassa säännöllisesti pidettävissä kokouksissa ja suojatun verkkopohjaisen tiedonvaihtoalustan välityksellä
 • vaihtavat tietoja kansainvälisen suojelun saatavuudesta
 • sovittavat yhteen kantoja, joita noudatetaan yhteyksissä kaupallisiin liikkeenharjoittajiin
 • osallistuvat yhteiseen erikoiskoulutukseen esimerkiksi perusoikeuksista, ihmiskaupasta, muuttajien salakuljetuksesta, asiakirjojen väärentämisestä ja mahdollisuudesta saada kansainvälistä suojelua muissa kuin EU-maissa
 • järjestävät tiedotustilaisuuksia ja koulutusta muissa kuin EU-maissa olevien jäsenvaltioiden diplomaattiedustustojen ja konsuliedustustojen henkilöstölle
 • ottavat käyttöön yhteisiä lähestymistapoja, jotka koskevat strategisesti merkittävien tietojen, myös riskianalyysien, keräämis- ja raportointimenetelmistä
 • solmivat säännölliset yhteydet samanlaisiin verkostoihin muussa kuin EU-maassa ja lähialueen kolmansissa maissa.

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehtävät

Yhteyshenkilöt keräävät tietoja operatiiviseen tai strategiseen käyttöön taikka molempiin seuraavista aiheista:

 • muuttovirrat
 • muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa muuttoreittien varrella harjoittavien rikollisjärjestöjen olemassaolo
 • menetelmät väärien henkilöasiakirjojen valmistamiseksi ja näiden asiakirjojen väärentämiseksi
 • keinot, joilla voidaan helpottaa palauttamista, takaisinottoa ja uudelleenkotouttamista
 • toimenpiteet, joilla taataan tosiasiallinen mahdollisuus saada muiden kuin EU-maiden käyttöön ottamaa suojelua, myös haavoittuvassa olevien henkilöiden hyväksi
 • nykyiset ja mahdolliset tulevat laillisen maahanmuuton strategiat ja väylät EU:n ja muiden kuin EU-maiden välillä.

Yhteyshenkilöt voivat myös avustaa viranomaisia ja muita asiaan liittyviä henkilöitä muissa kuin EU-maissa seuraavissa asioissa:

 • muiden kuin EU-maiden kansalaisten henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todentaminen ja heidän palauttamisensa helpottaminen ja uudelleenkotouttamisensa edistäminen
 • kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden henkilöllisyyden vahvistaminen, jotta helpotetaan heidän uudelleensijoittamistaan EU:hun erityisesti tarjoamalla heille mahdollisuuksien mukaan lähtöä edeltävää tietoa ja tukea
 • laillisten maahanmuuttajien henkilöllisyyden vahvistaminen ja lailliseen maahanmuuttoon liittyvien EU:n ja kansallisten toimenpiteiden toteuttamisen helpottaminen
 • tiedon jakaminen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkostoissa ja toimivaltaisten jäsenvaltioiden viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, kanssa laittoman maahanmuuton estämiseksi ja paljastamiseksi sekä muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi.

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden olisi toiminnassaan, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevissa tapauksissa, kunnioitettava asiaankuuluvassa kansainvälisessä ja EU:n oikeudessa, mukaan lukien Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artikla, vahvistettuja perusoikeuksia sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Johtokunta

 • Perustetaan EU:n tason johtokunta, jolla vahvistetaan verkoston hallintaa ja maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden koordinointia. Toimintaa koordinoitaessa noudatetaan kaikilta osin nykyistä komentoketjua ja raportointisuhteita maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden ja lähettävien viranomaisten välillä sekä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kesken.
 • Johtokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin EU-maasta, kaksi komission edustajaa, yksi Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) edustaja, yksi Europolin edustaja ja yksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston edustaja. Schengenin säännöstöön osallistuvat maat osallistuvat nimittävät kukin yhden edustajan jäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. elokuuta 2019 alkaen. Asetuksella (EU) 2019/1240 muutettiin asetusta (EY) N:o 377/2004 ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia ja korvattiin se.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilö: yhteyshenkilö, jonka jonkin EU-maan toimivaltaiset viranomaiset tai komissio tai EU:n virasto oman oikeusperustansa mukaisesti ovat nimenneet ja lähettäneet muuhun kuin EU-maahan käsittelemään maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, myös silloin, kun nämä kysymykset muodostavat vain osan heidän tehtävistään
Palauttaminen: henkilön palaaminen joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna, avustettuna tai oma-aloitteisesti vastaanottomaasta lähtömaahan, kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan yleensä sen jälkeen, kun hän on viettänyt merkittävästi aikaa vastaanottomaassa.
Takaisinotto: maan päätös, jolla hyväksytään henkilön (oman tai kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön) uusi maahantulo.
Uudelleenkotouttaminen: henkilön sisällyttäminen tai liittäminen uudelleen ryhmään tai prosessiin, esimerkiksi muuttajan paluu palauttamisen kohdemaan yhteiskuntaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1240, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 88–104)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13 päivänä marraskuuta 2019, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta (EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1–131)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251,16.9.2016, s. 1–76)

Asetukseen (EU) 2016/1624 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 2 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 17)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 6 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 6 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 19)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Euroopan muuttoliikeagenda (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1052/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11–26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa (KOM(2011) 743 lopullinen, 18.11.2011)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98–107)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1–4)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 17.01.2020

Top