EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

E-koheesio — sähköinen ja paperiton hallinto

E-koheesio — sähköinen ja paperiton hallinto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1011/2014, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tietojen toimittamista komissiolle koskevien mallien sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välisen tiedonvaihdon osalta

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) koskevista yhteisistä säännöksistä sekä ERI-rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteiden tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevien erityissäännösten hyväksymisestä ja Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä

ASETUSTEN TARKOITUS

Molemmissa asetuksissa vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt (ks. tiivistelmä).

 • Asetuksessa (EU) N:o 1011/2014 vahvistetaan mallit, joita EU-maat käyttävät tiettyjen tietojen toimittamiseen Euroopan komissiolle asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti. Siinä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välistä tiedonvaihtoa (e-koheesio).
 • Asetuksella (EU) N:o 184/2014 perustetaan sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, jota käytetään kaikessa virallisessa tiedonvaihdossa EU-maiden ja komission välillä (SFC2014-järjestelmä). Siinä annetaan luettelo Euroopan aluekehitysrahaston tukitoimien luokista ja toimiin liittyvistä koodeista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa (EU) N:o 1011/2014 vahvistetaan

 • vakiomalli hallintoviranomaisen komissiolle tekemälle valittua suurhanketta koskevalle ilmoitukselle asetuksen (EU) N:o 1303/2013 102 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti (esitetty liitteessä I)
 • malli taloudellisten tietojen toimittamista varten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 112 artiklan mukaisesti (esitetty liitteessä II)
 • malli hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen tehtävien ja menettelyjen kuvausta varten (esitetty liitteessä III)
 • asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mallit riippumattoman tarkastuselimen kertomusta ja lausuntoa varten (esitetty liitteissä IV ja V)
 • asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41,131 ja 135 artiklassa tarkoitettu malli rahoitusvälineitä koskevia lisätietoja sisältävää maksatushakemusta varten (esitetty liitteessä VI)
 • asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklassa tarkoitettu tilityksen malli (esitetty liitteessä VII).

Sähköisten tietojenvaihtojärjestelmien* avulla on voitava tehdä tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välillä (e-koheesio) tuensaajan kutakin korvaushakemusta koskevat hallinnolliset varmennukset. Paperisia asiakirjoja voidaan pyytää vain poikkeustapauksissa riskianalyysin perusteella ja edellyttäen, että paperiset asiakirjat ovat sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään skannattujen asiakirjojen todelliset alkuperäiskappaleet. Asiakirjojen ja tietojen vaihtoon kuuluvat raportointi edistymisestä, maksatushakemukset sekä hallinnoinnin tarkastuksiin ja muihin tarkastuksiin liittyvä tiedonvaihto.

Sähköiset tietojenvaihtojärjestelmät:

 • näillä järjestelmillä on varmistettava tietoturva, tietojen eheys ja luottamuksellisuus sekä lähettäjän todentaminen
 • niiden on oltava toimintakunnossa koko ajan paitsi kunnossapitotoimien aikana
 • niillä on oltava vähintään seuraavat toiminnot
  • järjestelmän esitäyttämät lomakkeet, jotka perustuvat menettelyn peräkkäisissä vaiheissa tallennettaviin tietoihin
  • tarpeen mukaan automaattiset laskentatoiminnot
  • automaattiset upotetut tarkistustoiminnot, joilla vähennetään asiakirjojen tai tietojen toistuvaa vaihtoa mahdollisimman paljon
  • järjestelmän tuottamat ilmoitukset, joilla tuensaajalle ilmoitetaan, että tietyt toiminnot voidaan suorittaa
  • sähköinen seuranta, jonka avulla tuensaaja voi seurata verkossa hankkeen etenemistä
  • mahdollisuus tutustua kaikkiin sähköisessä tiedonvaihtojärjestelmässä aiemmin käsiteltyihin tietoihin ja asiakirjoihin.

Asetus (EU) N:o 184/2014

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto olisi kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää. Asetuksessa (EU) N:o 184/2014 määritetään ehdot ja edellytykset, jotka kyseisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC2014-järjestelmän) olisi täytettävä.

Jäsenvaltioiden ja komission täytyy voida päästä SFC2014-järjestelmään joko suoraan interaktiivisen käyttöliittymän (verkkosovelluksen) kautta tai sellaisen ennalta määritettyjä protokollia (www-sovelluspalveluja) käyttävän teknisen käyttöliittymän kautta, joka mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin ja siirtämisen EU-maiden tietojärjestelmien ja SFC2014-järjestelmän välillä. Asetuksessa asetetaan myös toiminta- ja tietoturvavaatimukset SFC2014-järjestelmän käytön yhteydessä.

Asetuksen liitteessä vahvistetaan myös asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tukitoimien luokkien nimikkeistö sekä muille toimille annettavat koodit.

MISTÄ ALKAEN ASETUKSIA SOVELLETAAN?

 • Asetusta (EU) N:o 1011/2014 on sovellettu 20. lokakuuta 2014 alkaen.
 • Asetusta (EU) N:o 184/2014 on sovellettu 28. helmikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Sähköiset tietojenvaihtojärjestelmät: mekanismit ja välineet, jotka mahdollistavat asiakirjojen ja tietojen sähköisen vaihdon, mukaan lukien audiovisuaaliset viestimet, skannatut asiakirjat ja sähköiset tiedostot.

ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1011/2014, annettu 22 päivänä syyskuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tietojen toimittamista komissiolle koskevien mallien sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välisen tiedonvaihdon osalta (EUVL L 286, 30.9.2014, s. 1–74)

Asetukseen (EU) N:o 1101/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7–20)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259–280)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.01.2020

Top