EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kasvintuhoojilta suojaaminen

Kasvintuhoojilta suojaaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/2031 kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on EU:n kasvinterveysjärjestelmän puitteissa auttaa torjumaan kasvintuhoojia ja kasvitauteja entistä tehokkaammin toimenpitein EU:n ja sen kasvien suojelemiseksi, varmistaa turvallinen kaupankäynti ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tarkoituksena on muun muassa

  • suojella maisemaa, metsiä ja muita viheralueita paremmin ja vähentää torjunta-aineiden tarvetta
  • muuttaa asiakirjoja yksinkertaisemmiksi ja avoimemmiksi kasvattajia ja viljelijöitä varten ja suojella satoja paremmin
  • tarjota rahoitustukea valvontaan, hävittämiseen ja leviämisen estämiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Kasvien terveyttä uhkaavat kasveille ja kasvituotteille haitalliset lajit, joiden osalta unionin alueelle kulkeutumisen uhka on nyt kasvanut kaupan globalisoitumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Tässä asetuksessa vahvistetaan toimet, joilla määritetään näiden tuhoojien aiheuttamat riskit ja pienennetään ne hyväksyttävälle tasolle kasvinsuojelutoimenpitein*.

Karanteenituhoojat

Karanteenituhoojien tunnistamiseksi vahvistetaan kriteerit. Näitä tuhoojia on estettävä kulkeutumasta unionin alueelle ja leviämästä siellä. Suoja-aluekaranteenituhoojiksi kutsutaan tuhoojia, joita on valvottava ainoastaan osassa EU:ta.

Prioriteettituhoojat

  • Prioriteettituhoojat ovat tuhoojia, joiden mahdolliset taloudelliset, ympäristöön kohdistuvat tai yhteiskunnalliset vaikutukset ovat erittäin vakavia EU:n alueella. Prioriteettituhoojiin sovelletaan erityisiä säännöksiä etenkin yleisölle annettavan tiedon, kartoitusten, valmiussuunnitelmien, simulaatioharjoitusten, hävittämistoimintasuunnitelmien ja toimenpiteisiin myönnettävän unionin yhteisrahoituksen osalta.
  • Kukin jäsenvaltio laatii jokaista sellaista prioriteettituhoojaa varten, joka pystyy kulkeutumaan ja asettumaan sen alueelle, erillisen suunnitelman, joka sisältää tiedot noudatettavista päätöksentekoprosesseista, menettelyistä ja protokollista. Valmiussuunnitelmat toimitetaan Euroopan komissiolle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisille ammattimaisille toimijoille internetissä. Valmiussuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevia simulaatioharjoituksia toteutetaan tuhoojien aiheuttaman riskin mukaan.

Kasvipassit ja kasvinterveystodistukset

  • Asetuksella otetaan käyttöön järjestelmä, joka koskee sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muun aineksen (kuten mullan ja muiden kasvualustojen) tuomista EU:n alueelle ja siirtämistä siellä, joihin voi herkästi tarttua haitallisia organismeja ja jotka voivat aiheuttaa kasvinterveysriskin, jota ei voida hyväksyä. Uusilla säännöillä laajennetaan, yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan olemassa olevaa kasvipassijärjestelmää, jota on noudatettava kaikissa ammattimaisten toimijoiden välisissä kasvien siirroissa EU:n alueella. Sääntöjen mukaan asiaankuuluvat ammattimaiset toimijat on myös rekisteröitävä valvonnan helpottamiseksi ja jäljitettävyyden parantamiseksi.
  • Kasvinterveystodistus, jolla todistetaan EU:n lainsäädännön noudattaminen, tarvitaan entistä useammille tartunta-alttiille kasveille, kasvituotteille ja muulle ainekselle.
  • Vientiä edeltävä todistus myönnetään EU-maiden välisen tietojenvaihdon varmistamiseksi, jos kasvi, kasvituote tai muu tavara siirretään useamman kuin yhden jäsenvaltion kautta ennen sen vientiä kolmanteen maahan.

Tuonti

Asetuksella pyritään estämään tuhoojien kulkeutuminen EU:hun. Siinä säädetään riskiperusteisista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä EU:n alueen suojelemiseksi EU:n ulkopuolelta peräisin olevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mahdollisesti aiheuttamilta tuhoojilta kyseisen vakavan riskin alustavan arvioinnin pohjalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. joulukuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Kasvinsuojelutoimenpide: virallinen toimenpide, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä karanteenituhoojien tuominen tai leviäminen tai rajoittaa säänneltyjen muiden kuin karanteenituhoojien taloudellisia vaikutuksia.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4–104)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35–55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Asetukseen (EU) N:o 652/2014 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23–40)

Viimeisin päivitys: 12.07.2019

Top