EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energiaunionin hallinto

Energiaunionin hallinto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/1999 energiaunionin hallinnosta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiaunionistrategiassa on viisi ulottuvuutta:

Asetuksessa on seuraavat keskeiset piirteet:

  • Siinä edellytetään, että EU-maat laativat vuosille 2021–2030 yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 1. tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein seuraaville kymmenvuotisjaksoille.
  • Siinä vahvistetaan Euroopan komission ja EU-maiden välinen kuulemisprosessi sekä EU-maiden välinen alueellinen yhteistyö ennen suunnitelmien viimeistelyä ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein seuraaville kymmenvuotisjaksoille. Vuoteen 2030 ulottuvat suunnitelmat on päivitettävä 30. kesäkuuta 2024 mennessä.
  • Siinä edellytetään, että EU-maat laativat vähäpäästöisyyttä koskevia pitkän aikavälin strategioita 50 vuoden aikajänteellä ja raportoivat niistä komissiolle. Tämän tarkoituksena on edistää laajempia kestävän kehityksen tavoitteita sekä Pariisin sopimuksessa vahvistettuja pitkän aikavälin tavoitteita.
  • Siinä edellytetään, että EU-maat laativat vuodesta 2021 eteenpäin joka toinen vuosi edistymisraportit suunnitelmien täytäntöönpanosta energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta.
  • Siinä edellytetään, että komissio seuraa ja arvioi EU-maiden edistymistä kansallisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisessa.
  • Siinä vahvistetaan vaatimukset kasvihuonekaasupäästöihin, politiikkoihin, toimiin ja ennusteisiin liittyvien kansallisten ja EU:n inventaariojärjestelmien osalta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 24. joulukuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030 (COM(2014) 15 final, 28.1.2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13–40)

Asetukseen (EU) N:o 525/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2019

Top