EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:hun saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta

EU:hun saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/1672 – EU:hun saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella luodaan EU:n alueelle saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen* valvontatoimet. Näillä toimilla vahvistetaan direktiivissä (EU) 2015/849 määriteltyjä keinoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jos EU:n alueelle saapuvalla tai sieltä lähtevällä on mukanaan 10 000 € tai enemmän, hänen tulee ilmoittaa käteisen määrä kyseisen maan viranomaisille joko kirjallisena tai sähköisesti seuraavien tietojen kera:

 • täydelliset henkilötiedot, eli käteisvarojen kuljettajan* nimi, kansallisuus ja syntymäaika, käteisrahan omistaja ja tarkoitettu vastaanottaja
 • tiedot käteisvarojen arvosta, lajista, alkuperästä, sen aiotusta käyttötarkoituksesta ja kuljetustavasta.

EU-maiden viranomaiset voivat

 • pyytää erillään kulkevien käteisvarojen vastaanottajan tai lähettäjän ilmoittamaan yli 10 000 € lähetyksen 30 päivän kuluessa ja antamaan samat tiedot kuin yllä.
 • tarkastaa henkilön, heidän matkatavaransa ja liikennevälineensä etsiäkseen lähetyksiä tai pakkauksia, joissa voi olla käteistä.
 • tallentaa tiedot alle 10 000 € käteisvaroista, mikäli epäilevät yhteyttä rikolliseen toimintaan.
 • ottaa haltuun käteisvaroja, joita ei ole ilmoitettu tai joissa on viitteitä rikollisuuteen.
 • jakaa tietoja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa erityismenettelyjen kautta.

EU-maiden viranomaisten pitää

 • toimittaa kaikki olennainen tieto kyseisen maan kansalliseen rahanpesun selvittelykeskukseen niin pian kuin mahdollista, enintään 15 päivän kuluttua.
 • toimittaa kaikki olennainen tieto muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • tiedottaa Euroopan komissiota, Euroopan syyttäjänvirastoa ja jos tarpeellista myös Europolia silloin, kun käteisvarat liittyvät rikoksiin, jotka koskevat EU:n talousarviota.
 • varmistaa kerätyn tiedon tietoturva ja säilyttää tiedot erityistä huolellisuutta noudattaen.

EU:n jäsenvaltioiden on

 • tiedotettava EU:n alueelle saapuville tai sieltä poistuville henkilöille sekä käteisvaroja lähettäville ja vastaanottaville henkilöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • säädettävä rangaistukset asetuksen rikkomisesta.
 • toimitettava komissiolle viimeistään 4.12.2021 tiedot asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2018/1672 kumotaan asetus (EY) N:o 1889/2005 2. kesäkuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 3. kesäkuuta 2021 alkaen, pois lukien komission päätökset teknisistä toimista, joita on sovellettu 2. joulukuuta 2018 lähtien.

TAUSTAA

Asetus on osa EU:n toimia taistella terrorismin rahoitusta, rahanpesua, veropetoksia ja muuta rikollista toimintaa vastaan.

Sillä laajennetaan aiempaa ”käteisvarojen” virallista määritelmää, joka koski vain setelirahaa, kattamaan sekit, matkasekit, ennalta maksetut kortit ja kulta.

KESKEISET TERMIT

Käteisvarat: setelit ja kolikot, sekit, matkasekit, ennalta maksetut kortit, sijoituskulta.
Käteisvarojen kuljettaja: henkilö, joka saapuu EU:n alueelle tai poistuu sieltä käteisvaroja mukanaan, matkatavaroissaan tai liikennevälineessään.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1672, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (EUVL L 284, 12.11.2018, s. 6–21)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 284. 12.11.2018, s. 22–30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73–117)

Direktiiviin (EU) 2015/849 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 13.02.2019

Top