EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unionin talousarviota koskevat uudet varainhoitosäännöt (varainhoitoasetus)

Unionin talousarviota koskevat uudet varainhoitosäännöt (varainhoitoasetus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046 – Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella päivitetään ja yksinkertaistetaan EU:n talousarvion laatimista ja täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.
 • Sillä vähennetään sääntöjen kokonaismäärää puolella ja tehdään niistä tiiviimpiä ja helpompia soveltaa. Aikaisemmat soveltamissäännöt yhdistetään nyt varanhoitoasetukseen yhdeksi sääntökokonaisuudeksi.
 • Nämä muutokset tekevät koko menettelystä käyttäjäystävällisemmän sekä EU:n rahoituksen saajien että sitä hallinnoivien kannalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n uudella varainhoitoasetuksella:

 • korvataan aikaisemmat monimutkaiset säännöt ja menettelyt yhdellä sääntökirjalla, joka helpottaa EU:n rahoituksen saatavuutta, yksinkertaistaa täytäntöönpanoa ja tarkentaa tuloksiin keskittymistä
 • autetaan EU:n rahoituksen hakijoita
  • vähentämällä EU:n rahoituksen saamiseksi edellytettävien tietojen määrää
  • mahdollistamalla se, että tiedot ja todisteet voidaan antaa vain kerran ja että niitä voidaan käyttää uudelleen
  • käyttämällä yksinkertaistettujen tukien muotoja, kuten kertaluontoisia, kiinteämääräisiä maksuja ja yksikkökohtaisia kustannuksia
  • keskittämällä rahoitus enemmän tuloksiin pikemmin kuin todellisiin kustannuksiin
 • edistetään yhtenäistä tarkastusmallia, jotta vältetään päällekkäisyyksiä ja moninkertaiset tarkastukset
  • käyttämällä uudelleen EU:n toimielinten, hallintoviranomaisten ja muiden elinten jo käytössään olevaa tietoa
  • hyödyntämällä vastavuoroisesti riippumattomien tarkastajien suorittamia ja kansainvälisesti hyväksyttyjä periaatteita noudattavia aikaisempia tarkastuksia sekä Euroopan komission omia ja muiden elinten, kuten kansallisten viranomaisten ja luotettujen kumppanien, kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailmanpankin, arviointeja
 • lujitetaan petosten vastaisia toimia
  • kohdentamalla valvonta ja tarkastukset mahdollisesti epäilyttäviin hankkeisiin, torjumalla veronkiertoa ja rahanpesua siten, että estetään veroparatiiseihin perustettujen pöytälaatikkoyhtiöiden* käyttöä
  • ulottamalla eturistiriitoja koskevat säännöt koskemaan EU-maiden viranomaisia, jotka saavat EU:n rahoitusta
  • paljastamalla sidosryhmien henkilöllisyys vapaaehtoisesti

Vuotuiset talousarviota koskevat määräajat (käytännössä Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pyrkivät esittämään asiakirjat aikaisemmin menettelyn yksinkertaistamiseksi)

 • 1. heinäkuuta mennessä: kukin EU:n toimielin lähettää Euroopan komissiolle arvioimansa tulevan vuoden tulot ja menot.
 • 1. syyskuuta mennessä: komissio esittää alustavan talousarvioesityksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
 • 1. lokakuuta mennessä: neuvosto esittää kantansa alustavasta talousarvioesityksestä Euroopan parlamentille.
 • 18. joulukuuta mennessä: neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat tulevan vuoden talousarviosta.

Delegoidut säädökset

Komissio on antanut kaksi varainhoitoasetukseen perustuvaa delegoitua säädöstä:

 • Asetuksessa (EU) 2019/715 vahvistetaan varainhoitoasetuksen 70 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (pääasiassa hajautetut virastot)
 • Asetus (EU) 2019/887 sisältää varainhoitoasetuksen 71 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (pääasiassa hajautetut virastot)

Nämä delegoidut säädökset korvaavat näiden elinten aikaisemmat säädökset.

Uudet säännöt vahvistavat näiden elinten hallintoa, esimerkiksi eturistiriitojen välttämisen muodossa. Kaikkien asianomaisten elinten on hyväksyttävä näihin kahteen delegoituun säädökseen perustuvat varainhoitoa koskevat säännöt. Elimet voivat poiketa niistä ainoastaan, jos niiden erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Valtaosaa uusista säännöistä on sovellettu 2. elokuuta 2018 alkaen. Kaikki poikkeukset on lueteltu asetuksen 282 artiklassa.

TAUSTAA

 • EU:n vuosittaisessa talousarviossa ennakoidaan kaikki EU:n tulot ja menot ja hyväksytään ne tulevalle varainhoitovuodelle (1. tammikuuta–31. joulukuuta). Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.
 • Laaja-alaiset sisäiset ja ulkoiset tarkastukset suunnitellaan rahoitusta koskevien virheiden tai petosten ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Rikkojiin sovelletaan taloudellisia seuraamuksia. EU:n varojen saajien henkilöllisyys on julkisesti saatavilla.
 • Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Pöytälaatikkoyhtiöt: yhtiöt, joilla ei usein ole aktiivista liiketoimintaa tai merkittäviä varoja. Vaikka tämäntyyppinen yhtiö ei välttämättä ole laiton, pöytälaatikkoyhtiöitä käytetään joskus verojen kiertämiseen, verojen välttämiseen ja rahanpesuun tai tietyn tavoitteen, kuten nimettömyyden, saavuttamiseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2019/887, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 142, 29.5.2019, s. 16–42)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2019/715, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1–38)

Lausunnot: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta – Säädöksen hyväksyminen (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–3)

Viimeisin päivitys: 12.07.2019

Top