EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sähkön tuotantoa, siirtoa ja kulutusta koskevat tiedot

Sähkön tuotantoa, siirtoa ja kulutusta koskevat tiedot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 543/2013 tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tavoitteena on lisätä sähkömarkkinoiden avoimuutta.
 • Siinä säädetään sähkön tuotantoa, siirtoa ja kulutusta koskevien tietojen julkaisemisesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa edellytetään, että sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO tai ENTSO-E) perustaa keskitetyn tiedotusjärjestelmän. Tiedotusjärjestelmän tulisi olla veloituksetta kaikkien saatavilla.
 • Tietojen toimittamisesta vastaavien elinten on toimitettava tiedot riittävän ajoissa ja varmistettava, että ne ovat vaaditun laatuisia, jotta siirtoverkonhaltijat tai muut tiedon antajat voivat käsitellä tiedot ja toimittaa ne Sähkö-ENTSOlle riittävän ajoissa, jotta se voi täyttää tietojen julkistamista koskevat velvoitteensa.
 • Sähkö-ENTSO ylläpitää käsikirjaa, jossa täsmennetään, miten tiedot standardoidaan ja miten niitä vaihdetaan, sekä vahvistetaan tekniset ja toimintakriteerit sekä sähkön tuotantotyyppien asianmukainen luokitus.
 • Kerättävät ja julkaistavat tiedot kuuluvat seuraaviin luokkiin:
  • kokonaiskuormitus eli kaikki tuotettu tai tuotu sähkö sen jälkeen, kun siitä on vähennetty vienti ja energian varastointiin käytetty sähkö
  • kulutusyksikön vähintään 100 MW:n epäkäytettävyydet (kulutusyksikkö on resurssi, joka vastaanottaa sähköenergiaa omaan käyttöönsä, pois luettuina siirtoverkonhaltijat)
  • vuosiennustemarginaali eli ero saatavilla olevan tuotantokapasiteetin vuosiennusteen ja kokonaiskuormituksen enimmäismäärän vuosiennusteen välillä
  • siirtoinfrastruktuuri, erityisesti tiedot verkkoelementtien tulevista muutoksista ja yhteenliitäntähankkeista, mukaan luettuina seuraaville kolmelle vuodelle kaavaillut siirtoverkon laajennukset ja käytöstäpoistot, jos niillä on vähintään 100 MW:n vaikutus alueiden väliseen kapasiteettiin tarjousalueilla*
  • siirtoinfrastruktuurin epäkäytettävyys, jonka vaikutus kapasiteettiin on vähintään 100 MW, paitsi neuvoston direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan kattama arkaluonteisen kriittisen infrastruktuurin sijainnin suojaaminen
  • alueiden välisen kapasiteetin arviointi ja tarjonta eli yhteenliitetyn järjestelmän valmius toteuttaa energian siirtoja tarjousalueiden välillä
  • alueiden välisen kapasiteetin käyttö, kuten markkinoilla pyydetty tai markkinoille jaettu kapasiteetti (MW), sen hinta ja huutokauppatulot kullakin tarjousalueiden välisellä rajalla, noudattaen uutta aikataulua, joka mahdollistaa myös reaaliaikaisen raportoinnin
  • ylikuormituksen hallintatoimenpiteet, myös uudelleenmäärittely, vastakaupankäynti ja aiheutuneet kustannukset
  • tuotantoennuste, myös tuotantokapasiteetti kaikista olemassa olevista vähintään 1 MW:n tuotantoyksiköistä ja tiedot tuotantoyksiköistä (olemassa olevista ja suunnitelluista), joiden kapasiteetti on vähintään 100 MW
  • generaattori- ja tuotantoyksiköiden vähintään 100 MW:n epäkäytettävyys
  • toteutunut tuotanto (MW) tuotantokapasiteetiltaan vähintään 100 MW:n generaattoriyksiköistä, myös toteutunut tai arvioitu tuuli- ja aurinkovoimatuotanto (MW) ja kaikkien vesiallas- ja vesivarastolaitosten viikoittainen keskimääräinen täyttöaste (MWh)
  • tasapainottaminen, myös siinä käytettävät säännöt, eri tyyppisten tasapainottavien resurssien ja energian hankintaprosessit ja sopimusperusteisten tasapainotusresurssien määrä (MW).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 5. heinäkuuta 2013 alkaen, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohtaa (tietojen julkaisemisesta), jota on sovellettu 5. tammikuuta 2015 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Tarjousalue: suurin maantieteellinen alue, jonka sisällä markkinatoimijat voivat harjoittaa sähkökauppaa ilman kapasiteetinjakotoimia.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) N:o 543/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 163, 15.6.2013, s. 1–12)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15–35)

Asetukseen (EY) N:o 714/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82)

Viimeisin päivitys: 05.03.2019

Top