EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n ja Sveitsin välinen sopimus vastavuoroisesta tunnustamisesta

EU:n ja Sveitsin välinen sopimus vastavuoroisesta tunnustamisesta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta

Päätös 2002/309/EY, Euratom seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin kanssa

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen* tavoitteena on edistää Euroopan yhteisön (nykyisin EU) ja Sveitsin välistä tavarakauppaa poistamalla teknisiä esteitä. EU-maiden 21. kesäkuuta 1999 hyväksymän kahdenvälisen sopimuksen nojalla EU ja Sveitsi hyväksyvät toisen osapuolen suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointien* tulokset tiettyjen teollisuustuotteiden osalta. Kyseessä on laaja-alainen sopimus, joka perustuu Sveitsin lainsäädännön vastaavuuteen EU:n lainsäädännön kanssa. Se kattaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tunnustamisen riippumatta tuotteiden alkuperästä, lukuun ottamatta lääkkeiden hyvien tuotantotapojen tarkastusta ja tuote-erien varmentamista koskevaa 15 lukua. Tämäntyyppisiä sopimuksia kutsutaan yleensä ”vastavuoroista tunnustamista koskeviksi laajennetuiksi sopimuksiksi”. Kuitenkin sopimus Sveitsin kanssa on melko ainutlaatuinen.

Päätöksellä vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus hyväksytään osaksi Sveitsin kanssa tehtävää seitsemän sopimuksen pakettia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimus kattaa seuraavat tuotealat:

 • koneet
 • henkilönsuojaimet
 • lelut
 • lääkinnälliset laitteet
 • kaasulaitteet ja kuurnavesikattilat
 • painelaitteet
 • radio- ja telepäätelaitteet
 • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet ja suojajärjestelmät
 • sähkölaitteet ja sähkömagneettinen yhteensopivuus
 • rakennuskoneet ja -laitteet
 • mittausvälineet ja valmispakkaukset
 • moottoriajoneuvot
 • maatalous- tai metsätraktorit
 • hyvä laboratoriokäytäntö (HLK)
 • lääkkeiden hyvien tuotantotapojen tarkastus ja tuote-erien varmentaminen
 • rakennustuotteet
 • hissit
 • biosidivalmisteet
 • köysiratalaitteistot
 • siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet.

Sopimuksen pääkohdat:

 • EU ja Sveitsi tunnustavat vastavuoroisesti tunnustettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten laatimat kertomukset, todistukset, luvat ja vaatimustenmukaisuusmerkinnät*;
 • sellaisten valmistajan vaatimustenmukaisuutta koskevien ilmoitusten vastavuoroinen tunnustaminen, joissa todistetaan, että sopimuksen piiriin kuuluvat tuotteet ovat toisen osapuolen vaatimusten sekä EU:n lainsäädännön mukaisia;
 • osapuolet varmistavat, että nimeävillä viranomaisilla* on tarvittavat valtuudet ja pätevyys vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämiseen, nimeämisen peruuttamiseen väliaikaisesti tai pysyvästi taikka väliaikaisen peruuttamisen kumoamiseen.
 • osapuolet jakavat tietoa menettelyistä, joilla varmistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat yleisten nimeämisperiaatteiden mukaisia;
 • poikkeuksellisissa olosuhteissa osapuolilla on oikeus kiistää toisen osapuolen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tekninen pätevyys;
 • osapuolet jakavat tietoa lakien, asetusten ja hallinnollisten sääntöjen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta;
 • hankkiakseen tarvittavat tiedot tarpeellisten tuotetarkastusten tekemiseksi toimivaltainen viranomainen voi myös
  • ottaa yhteyttä toisen osapuolen toimivaltaiseen viranomaiseen;
  • ottaa yhteyttä suoraan valmistajaan tai
  • tarvittaessa ottaa yhteyttä toisen osapuolen alueella toimivaan valmistajan asiamieheen.

Tämä sopimus astui voimaan vasta, kun kaikki seuraavat seitsemän EU:n ja Sveitsin välistä sopimusta oli ratifioitu:

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2002.

TAUSTAA

EU:n hallitukset sopivat 21. joulukuuta 1989 antamassaan päätöslauselmassa vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten periaatteista. Ne valtuuttivat 21. syyskuuta 1992 Euroopan komission neuvottelemaan vastavuoroista tunnustamista koskevista sopimuksista EU:n puolesta tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus: kansainvälinen sopimus, jolla vähintään kaksi maata tunnustavat toistensa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulokset.
Vaatimustenmukaisuuden arviointi: ennen tuotteen markkinointia toteutettava menettely, jossa tuote testataan, tarkastetaan ja sertifioidaan, jotta varmistetaan, että se noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos: arvioi, täyttääkö tuote asiaankuuluvat sääntelyyn tai lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.
Nimeävä viranomainen: kansallinen viranomainen, jolla on oikeudelliset valtuudet nimetä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, peruuttaa nimeäminen väliaikaisesti tai pysyvästi tai kumota väliaikainen peruuttaminen.

ASIAKIRJAT

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Sopimukseen tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös 2002/309/EY, Euratom, tehty 4. huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1–5)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EUVL L 353, 31.12.2009, s 71–90)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus lentoliikenteestä – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 73–90)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 91–131)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132–368)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 369–429)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 430–467)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Liite 1 – Liite 1 A – Sopimus kaupan teknisistä esteistä (WTO-GATT 1994) (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 86–99)

Sopimus Euroopan talousalueesta – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten ja EFTA-valtioiden hallitusten julistukset – Järjestelyt – Hyväksytyt pöytäkirjat – Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen yhden tai useamman sopimuspuolen antamat julistukset (EYVL L 3.1.1994, s. 3–522)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevasta laaja-alaisesta lähestymistavasta (EYVL C 10, 16.1.1990, s. 1–2)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus – Pöytäkirja N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä – Pöytäkirja N:o 2 sellaisen erityisjärjestelyn soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jonka tarkoituksena on tuotteisiin sisältyvien maataloustuotteiden kustannuserojen huomioon ottaminen – Pöytäkirja N:o 3 Käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä – Pöytäkirja N:o 4 eräistä Irlantia koskevista erityismääräyksistä – Pöytäkirja N:o 5 kohtelusta, jota Sveitsi voi soveltaa pakollisten varastojen luomissuunnitelmaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden tuontiin – Päätösasiakirja – Yhteiset julistukset – Yksipuoliset julistukset – (EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189–280)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 24.07.2018

Top