EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Terrorismin torjunta – terrorismirikosten määritelmä ja uhrien tukeminen

Terrorismin torjunta – terrorismirikosten määritelmä ja uhrien tukeminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2017/541 terrorismin torjumisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään mukauttamaan unionin lainsäädäntöä terrorismin torjuntaan ottaen huomioon muuttuvat terroriuhat ja terrorismin kansainvälinen luonne.

Siinä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat rikosten määritelmiä ja rikoksiin liittyviä seuraamuksia tällä alalla.

Direktiivillä otetaan myös käyttöön toimenpiteitä uhrien suojelemiseksi, tukemiseksi ja auttamiseksi.

Se korvaa puitepäätöksen 2002/475/YOS jäsenvaltioiden terrorismin vastaisten rikosoikeudellisten toimien kulmakivenä, ja sillä muutetaan terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä tehdyn päätöksen 2005/671/YOS tiettyjä osia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Terrorismirikosten määritelmä

Direktiivissä esitetään tyhjentävä luettelo vakavista rikoksista, jotka EU-maiden on luokiteltava kansallisessa lainsäädännössään terrorismirikoksiksi, kun ne tehdään tai niiden tekemisellä uhataan erityisessä terrorismitarkoituksessa.

Terrorismitarkoituksiksi määritetään kaikki seuraavat:

 • väestön pelotteleminen vakavasti
 • viranomaisten tai kansainvälisen järjestön pakottaminen aiheettomasti johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta
 • jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisten, perustuslaillisten, taloudellisten tai yhteiskunnallisten perusrakenteiden horjuttaminen vakavasti tai niiden tuhoaminen.

Terroritoimintaan liittyvät rikokset

Luettelo terrorismirikoksista, joiden on oltava EU-maissa myös rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja, vaikka terrorismirikosta ei olisi tosiasiallisesti tehty, laajennetaan kattamaan seuraavat:

 • terroristiryhmään liittyvät rikokset (eli terroristiryhmän johtaminen tai tietoinen osallistuminen sellaisen toimintaan), kun ne on tehty tahallisesti, ja
 • terroritoimintaan liittyvät rikokset. Näihin kuuluvat
  • sellaisten viestien levittäminen verkossa tai muulla tavoin, joiden tarkoituksena on yllyttäminen terrorismirikokseen, esimerkiksi terroritekoja ihannoimalla
  • toisen henkilön taivuttaminen ja värvääminen terrorismirikoksen tekemiseen
  • esimerkiksi räjähteiden, ampuma-aseiden tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen tai vastaanottaminen terrorismitarkoituksessa
  • matkustaminen EU:ssa tai sen ulkopuolella tai EU:hun terrorismitarkoituksessa, esimerkiksi terroristiryhmän toimintaan osallistumista tai terrori-iskun toteuttamista varten
  • tämäntyyppisen matkustamisen järjestäminen tai edistäminen muun muassa tarjoamalla logistista tai aineellista tukea, kuten hankkimalla lippuja tai suunnittelemalla reittejä
  • varojen antaminen tai kerääminen siinä tarkoituksessa, että niitä käytetään, tai tietäen, että niitä aiotaan käyttää terrorismirikosten tekemiseen.

Yleiset piirteet

Näihin kuuluvat

 • parannetut säännöt, jotka koskevat
  • avunantoa, yllytystä ja yritystä sekä
  • tuomiovaltaa ja syytteeseenpanoa, jotta voidaan taata asiaankuuluvien sääntöjen johdonmukaisuus ja tehokas täytäntöönpano sekä välttää porsaanreiät
 • EU-maiden velvoite
  • ottaa käyttöön rikoksista vastuussa olevia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä varten rangaistuksia ja seuraamuksia, jotka heijastavat rikosten vakavuutta
  • toteuttaa toimenpiteitä, jotta niiden alueella ylläpidetty terroristinen verkkosisältö poistetaan ripeästi ja tällaiseen sisältöön pääsy estetään ja jotta niiden alueen ulkopuolella ylläpidetty mainitunlainen sisältö poistetaan, ja
  • kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä
 • muutokset terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä tehtyyn päätökseen 2005/671/YOS.

Uhrien tukeminen

 • Direktiiviin sisältyy lisälausekkeita palveluista, joilla vastataan terrorismin uhrien erityistarpeisiin, kuten uhrien oikeudesta saada välittömästi ammattimaisia tukipalveluja, jotka sisältävät lääketieteellistä ja psykologista tukea sekä oikeudellista tai käytännöllistä neuvontaa.
 • Direktiivillä vahvistetaan myös pelastuspalvelumekanismeja, joilla tuetaan terrorismin uhreja välittömästi terrori-iskun jälkeen.
 • EU-maiden on varmistettava, että terrorismin uhreilla, jotka asuvat muussa EU-maassa kuin siinä, jossa terrorismirikos tehtiin, on mahdollisuus saada
  • tietoja oikeuksistaan sekä
  • käytettävissä olevista tukipalveluista ja korvausjärjestelyistä siinä maassa, jossa terrorismirikos tehtiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. huhtikuuta 2017 alkaen. EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 8. syyskuuta 2018 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6–21)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – I osasto – Yhteiset määräykset – 6 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 6 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Direktiiviin 2014/42/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8–14)

Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22–24)

Katso konsolidoitu toisinto.

Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3–7)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.02.2018

Top