EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elintarvikeketjua koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpano

Elintarvikeketjua koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpano

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2017/625 – koko elintarvikeketjun virallinen valvonta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella vahvistetaan EU:n virallista valvontaa koskevat säännöt, joilla varmistetaan, että ihmisten, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvien terveyden suojelemiseksi annettua elintarvikeketjua koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan ja että se pannaan täytäntöön asianmukaisesti.
 • Asetuksella otetaan käyttöön paremmin yhdenmukaistettu ja johdonmukainen lähestymistapa viralliseen valvontaan ja täytäntöönpanotoimenpiteisiin koko elintarvikeketjussa sekä vahvistetaan riskiperusteisen valvonnan periaatetta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Elintarvikeketju

Asetuksen säännöt koskevat virallista valvontaa, joka kohdistuu kaikkiin elintarvike- ja rehualan laitoksiin alkutuottajista vähittäismyyjiin ja ateriapalvelujen tarjoajiin mutta myös eläinten ja kasvien kasvattajiin, jalostajiin ja kauppiaisiin.

Soveltamisala

 • Asetusta sovelletaan kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten suorittamaan viralliseen valvontaan elintarvikeketjua koskevien sääntöjen noudattamisen todentamiseksi seuraavilla aloilla:
  • elintarvikkeet ja elintarviketurvallisuus sekä elintarvikkeiden laatu ja terveellisyys kaikissa elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa
  • muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten
  • rehut ja rehuturvallisuus missä tahansa rehujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheessa ja rehujen käytössä
  • eläinten terveys ja hyvinvointi
  • luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät.
 • Asetusta sovelletaan myös sellaisten eläinten ja tuotteiden tuontiin, jotka
  • ovat peräisin EU:n ulkopuolelta ja jotka tarkastetaan rajatarkastusasemilla
  • myydään internetin välityksellä.

Riskiperusteinen järjestelmä

 • Perustetaan riskiperusteinen valvontajärjestelmä, jotta kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset suorittavat virallisia tarkastuksia siellä, missä niitä tarvitaan eniten.
 • Yleensä tarkastuksista ei ilmoiteta etukäteen, jotta varmistetaan niiden tehokkuus.

Eläinten hyvinvointi

 • Virallista valvontaa sovelletaan sääntöihin, jotka koskevat eläinten hyvinvointia muun muassa kuljetuksen, teurastuksen ja tuotannon yhteydessä.
 • Euroopan komissio voi antaa säädöksiä, joilla virallista valvontaa koskevat säännöt mukautetaan eläinten hyvinvoinnin erityistarpeisiin.
 • Asetuksen nojalla perustetaan eläinten hyvinvoinnin alalla toimivia vertailukeskuksia, joiden tarkoituksena on
  • avustaa EU-maita virallisessa valvonnassa
   • tehdä tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia
   • järjestää koulutuskursseja ja
   • jakaa tutkimustuloksia ja tietoa teknisistä innovaatioista
  • antaa tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta eläinten hyvinvoinnin arviointia ja edistämistä koskevien menetelmien alalla.

EU-maiden välinen yhteistyö

 • Asetuksella selvennetään ja vahvistetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja hallinnollista apua koskevia sääntöjä.
 • EU-maita edellytetään varmistamaan kansallisten viranomaisten ja muiden täytäntöönpanoviranomaisten, syyttäjien ja lainkäyttöviranomaisten välinen tietojenvaihto mahdollisesta sääntöjen noudattamatta jättämisestä.
 • Virallisen valvonnan yhdennettyyn hallintajärjestelmään liitetään kaikki nykyiset (ja tulevat) komission hallinnoimat tietokonejärjestelmät.

Avoimuus

Kansallisten viranomaisten on julkaistava vuosikertomuksia.

Rahoitus

Virallisen valvonnan maksujen laskentaperusteita koskevilla säännöillä varmistetaan, että EU-maat rahoittavat valvontajärjestelmäänsä asianmukaisesti ja etteivät maksut ylitä virallisen valvonnan kustannuksia.

Väliaikaiset covid-19-toimenpiteet

 • Covid-19-taudin puhkeamisen jälkeen monet EU-maat asettivat väestölleen huomattavia liikkumisrajoituksia ihmisten terveyden suojelemiseksi. Komissio hyväksyi sen vuoksi täytäntöönpanosäädöksen, asetuksen (EU) 2020/466, jolla otetaan käyttöön väliaikaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin kohdistuvien laaja-alaisten riskien rajoittamiseksi, koska maiden valmiudet ottaa käyttöön soveltuvaa henkilöstöä virallista valvontaa ja muita virallisia toimia varten ovat riittämättömät. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi eläinten kliiniset tutkimukset, näytteiden testaus sekä alkuperäisten paperimuodossa olevien virallisten todistusten ja virallisten varmennusten allekirjoittaminen ja myöntäminen.
 • EU-maiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet valvontajärjestelmissään esiintyvän vakavan häiriön poistamiseksi mahdollisimman pian. Asetusta sovellettiin 1. kesäkuuta 2020 saakka.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. joulukuuta 2019 alkaen useimpien sen artiklojen osalta, kuten niiden, jotka koskevat asetuksen soveltamisalaa, määritelmiä, toimivaltaisten viranomaisten sääntöjä, virallisen valvonnan rahoitusta ja toimivaltaisten viranomaisten täytäntöönpanotoimia.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Asetukseen (EU) 2017/625 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/466, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020, väliaikaisista toimenpiteistä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin kohdistuvien riskien rajoittamiseksi koronavirustaudin (covid-19) vuoksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä esiintyvien tiettyjen vakavien häiriöiden aikana (EUVL L 98, 31.3.2020, s. 30–33)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 10–22)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2019/2012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 4–7)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista (EUVL L 171, 26.6.2019, s. 1–4)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 31–50)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624, annettu 8 päivänä helmikuuta 2019, lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 1–17)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/631, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten (EUVL L 105, 25.4.2018, s. 1–2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/329, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 13–14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1–29)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1–33)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1–30)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 47, 18.2.2009, s. 5–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 10, 15.1.2009, s. 7–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 182, 12.7.2007, s. 19–28)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1–16)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53–57)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23–27)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 05.05.2020

Top