EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Turvallisemmat ja vähemmän saastuttavat varusteet EU:n aluksilla

Turvallisemmat ja vähemmän saastuttavat varusteet EU:n aluksilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/90/EU laivavarusteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tavoitteena on

 • parantaa meriturvallisuutta
 • estää meren pilaantumista
 • varmistaa, että EU:n alusten varusteita koskevia kansainvälisiä standardeja tulkitaan samalla tavalla koko EU:ssa.

Siinä säädetään lisävaatimuksista, joita oman maansa lipun alla purjehtivien alusten varusteiden hyväksynnästä (kansainvälisten sopimusten mukaisesti) vastaavien kansallisten viranomaisten on noudatettava antaessaan, vahvistaessaan tai uudistaessaan todistuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan kaikkiin jonkin EU-maan lipun alla purjehtiviin aluksiin siitä riippumatta, oliko alus EU:ssa, kun sen varusteet sijoitettiin alukselle.
 • Varusteet arvioi riippumaton kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos).
 • Jos varusteet täyttävät direktiivin vaatimukset, niihin kiinnitetään hyväksyntämerkki (ruorimerkki).
 • Varusteiden valmistajat voivat kiinnittää tuotteisiinsa myös elektronisen tunnisteen. Tämän toivotaan helpottavan väärentämisen torjuntaa ja markkinoiden valvontaa.
 • EU-maiden on suoritettava markkinavalvonta riittävän laajasti.
 • Jos kansalliset viranomaiset uskovat, että jokin lainsäädännön kattama varuste vaarantaa meriturvallisuuden, ihmisten terveyden tai ympäristön, tai jos se ei ole lainsäädännön mukainen, varusteen valmistajan täytyy poistaa se markkinoilta.

Euroopan komissio on antanut seuraavat delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset:

 • Delegoitu asetus (EU) 2018/414 täydentää direktiiviä 2014/90/EU sellaisten yksittäisten laivavarusteiden yksilöimiseksi, joissa voi olla hyödyllistä käyttää elektronisia tunnisteita. Komissio toteutti elektronisten tunnisteiden käytöstä ruorimerkin täydentämiseen tai korvaamiseen kustannus–hyötyanalyysin, jonka mukaan elektronisten tunnisteiden käytöllä laivavarusteilla olisi seuraavia vaikutuksia: valmistajat olisivat paremmin suojattuja väärentämistä vastaan, alusten omistajat ja käyttäjät voisivat suorittaa varusteiden jäljitettävyys- ja varastovalvontaa nykyistä helpommin ja markkinavalvontaviranomaiset pääsisivät suoraan ja helposti asianomaisiin tietokantoihin, mikä tehostaisi todistusten validointitarkastuksia. Kustannus-hyötyanalyysin päätelmänä oli, että investointien kokonaismäärä odotettuihin hyötyihin nähden olisi pieni ja viranomaisille ja teollisuudelle aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuulliset, koska elektroniset tunnisteet otettaisiin käyttöön asteittain ja vapaaehtoisuuden pohjalta.
 • Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/608 vahvistetaan laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden tekniset arviointiperusteet.
 • Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1170 vahvistetaan laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksia ja testausnormeja koskevat säännöt sekä kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1397.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. syyskuuta 2014 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 18. syyskuuta 2016 mennessä.

TAUSTAA

Kansainvälisten meriturvallisuusyleissopimusten mukaisesti maiden on varmistettava, että niiden lipun alla purjehtivien alusten varusteet täyttävät tietyt suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykystandardit.

Maille annetaan kuitenkin huomattava määrä liikkumavaraa tämän toteuttamisessa. Tämä saattaa johtaa turvallisuustason vaihteluun ja haitata tavaroiden vapaata liikkumista EU:ssa.

Ottamalla käyttöön standardoidut EU:n hyväksyntää koskevat säännöt nämä ongelmat vältetään ja sisämarkkinat toimivat suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi EU-maan lipun alla purjehtivien alusten laivaväki ja matkustajat voivat olla varmoja siitä, että aluksilla olevat ruorimerkillä varustetut varusteet on testattu ja sertifioitu soveltuvien turvallisuus- ja ympäristönormien mukaisesti.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185)

Direktiiviin 2014/90/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1170, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1397 kumoamisesta (EUVL L 264, 12.8.2020, s. 1–269)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/608, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden teknisistä arviointiperusteista (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 64–67)

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/414, annettu 9 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EY täydentämisestä sellaisten yksittäisten laivavarusteiden yksilöimiseksi, joissa voi olla hyödyllistä käyttää elektronisia tunnisteita (EUVL L 75, 19.3.2018, s. 3–17)

Viimeisin päivitys: 08.10.2020

Top