EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n menot elintarvikkeita ja eläinten rehuja koskevan tiedotuksen alalla

EU:n menot elintarvikkeita ja eläinten rehuja koskevan tiedotuksen alalla

Tämän Euroopan unionin (EU) säädöksen yleistavoitteena on myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa, sekä kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon ja kasvintuhoojien torjumiseen edistäen samalla kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen luomista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Tämän Euroopan unionin (EU) säädöksen yleistavoitteena on myötävaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko elintarvikeketjussa, sekä kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkeaan tasoon ja kasvintuhoojien torjumiseen edistäen samalla kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen luomista.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella uudistetaan eläinten ja kasvien terveyttä ja elintarviketuotantoa koskevan politiikan rahoituskehystä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksen tarkoituksena on valvoa EU:n menoja seuraavilla aloilla:

  • elintarvikkeet ja rehut sekä niiden turvallisuus
  • eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kasvien haitalliset organismit (tuhoojat)
  • kasvien lisäysaineiston, pääasiassa siementen, tuotanto
  • kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineiden kestävä käyttö
  • eläinten rehuna ja lannoitteina käytettäviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin, kuten lihaluurehujauhoon, höyhenjauhoon ja kalajauhoon, liittyvät riskit
  • muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön
  • kasvigeeneihin liittyvät immateriaalioikeudet.

Asetuksessa annetaan kansallisten ohjelmien ja maksupyyntöjen sisältöä, toimittamista, arviointia ja hyväksymistä koskevat säännöt ja asetetaan niille määräajat. Euroopan komission tehtävänä on tarkistaa, että unionin rahoitusosuuden saaneiden toimenpiteiden täytäntöönpano on tehokasta. Riittävällä julkisuudella on taattava, että EU:n asema toimenpiteiden rahoituksessa saatetaan suuren yleisön tietoon.

Asetuksessa on sääntöjä, joilla selvennetään menojen enimmäismäärät ja avustusten enimmäisosuudet, jotka ovat yleensä enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Enimmäisosuus voidaan nostaa

  • 75 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, kun kysymyksessä on kahden tai useamman EU-maan yhdessä toteuttamat rajat ylittävät toimet tuhoojien tai eläintautien torjumiseksi
  • 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, jos kysymyksessä on ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle aiheutuvien vakavien riskien torjunta.

EU:n rahoitusta voidaan myöntää eläinten ja kasvien terveyteen liittyviä hätätilanteita varten. Taudit, jotka oikeuttavat kiireellisiin toimenpiteisiin myönnettävään rahoitukseen, luetellaan asetuksen liitteessä. Euroopan komissio voi päivittää luetteloa uusien uhkien huomioon ottamiseksi.

Poikkeustapauksissa EU voi rahoittaa kustannuksia, jotka aiheutuvat EU-maille muiden tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä ovat esimerkiksi tehostetut bioturvaamistoimenpiteet taudinpurkausten esiintyessä ja vakavissa tuhoojaongelmissa, ruhojen hävittäminen ja rokotusohjelmista johtuvien kustannusten korvaaminen.

Euroopan komissio esittää 30. kesäkuuta 2017 mennessä väliarviointikertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, ja 30. kesäkuuta 2022 mennessä jälkiraportin, jossa arvioidaan asetuksen tehokkuutta ja vaikutuksia.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 30. kesäkuuta 2014 alkaen.

Lisätietoja on saatavana rahoituskehystä koskevaa asetusta (EU) N:o 652/2014 käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 652/2014

30.6.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1-32

Viimeisin päivitys: 25.08.2015

Top