EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valtiontuki: Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014-2020

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Valtiontuki: Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014-2020

EU:n suuntaviivat EU:n jäsenvaltioiden myöntämälle investointituelle epäedullisessa asemassa olevilla Euroopan unionin alueilla toimiville yrityksille vuosina 2014-2020 tulevat voimaan heinäkuussa 2014.

SÄÄDÖS

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014-2020, EUVL C 209, 23.7.2013.

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio on laatinut suuntaviivat siitä, kuinka EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää investointitukea epäedullisessa asemassa olevilla Euroopan unionin alueilla toimivien yritysten kehittämiseksi vuosina 2014-2020.

Tarkistettujen suuntaviivojen tarkoituksena on parantaa talouskasvua edistämällä investointeja hankkeisiin, jotka tuovat todellista lisäarvoa aluekehitykseen, etenkin heikoimmassa asemassa olevilla Euroopan unionin alueilla.

Aluetukea koskevissa suuntaviivoissa määritetään säännöt, joiden perusteella EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille valtiontukea investointien lisäämiseksi uusiin tuotantolaitoksiin heikoimmassa asemassa olevilla Euroopan unionin alueilla tai olemassa olevien laitosten uudistamiseen.

Suuntaviivat sisältävät myös säännöt, joiden perusteella EU:n jäsenvaltiot voivat laatia aluetukikarttoja sellaisten maantieteellisten alueiden tunnistamiseksi, joilla sijaitsevat yritykset voivat saada alueellista valtiontukea, ja tukitasojen määrittämiseksi.

Uusien suuntaviivojen pääkohdat:

  • Niiden alueiden kokonaisosuus, joilla aluetukea voidaan myöntää, nousee 47 prosenttiin EU:n väestöstä. Tällä hetkellä noin yksi neljästä eurooppalaisesta asuu heikoimmassa asemassa olevilla alueilla (määritellään alueiksi, joiden bruttokansantuote (BKT) on enintään 75 prosenttia EU:n keskiarvosta). Noin yksi kolmesta eurooppalaisesta asui vähemmän kehittyneillä alueilla, kun vuosien 2007-2013 suuntaviivat otettiin käyttöön. Alueellisten erojen vähentymisestä huolimatta komissio on ottanut huomioon talouskriisin vaikutukset ja lisännyt väestökattavuutta.
  • Suuntaviivoissa otetaan tiukempi lähestymistapa suuryritysten investointituelle kehittyneimmillä tukialueilla. Näiden alueiden suuryrityksille myönnetään tukea vain sellaisiin alkuinvestointeihin, joilla luodaan uutta taloudellista toimintaa tai monipuolistetaan laitoksen tuotantoa uusiin tuotteisiin tai uusiin prosessi-innovaatioihin, sillä on todennäköisempää, että tällaisia investointeja tehdään tuen ansiosta. Köyhimmillä alueilla (alueet, joiden BKT on enintään 75 prosenttia EU:n keskiarvosta) myös suuryritykset voivat suuntaviivojen mukaan saada edelleen tukea muihinkin investointeihin.
  • Avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden on julkaistava verkossa tiedot myöntämästään aluetuesta ja sen saajasta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014-2020

1.7.2014

-

EUVL C 209, 23.7.2013

Viimeisin päivitys 27.02.2014

Top