EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston, maaseuturahaston ja EMKR:n yhteiset säännöt (kausi 2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1303/2013 – Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yhteiset säännökset

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) toiminnan yhteiset periaatteet, säännöt ja vaatimukset kaudelle 2014–2020.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • ERI-rahastoihin kuuluu viisi rahastoa:
 • ERI-rahastojen alaisten investointien yhteisenä tavoitteena on tukea älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.
 • Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa
  • määritellään ERI-rahastojen käyttöä ja toimeenpanoa koskevat yhteiset periaatteet, säännöt ja vaatimukset
  • annetaan ERI-rahastoille yhteiset säännöt rahastojen ja muiden EU-politiikkojen ja -ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman, välisen koordinoinnin parantamiseksi
  • määritellään rahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet ja rakenne
  • kohdistetaan erityistä huomiota tämän asetuksen ja muiden jokaista rahastoa erikseen koskevien asetusten väliseen suhteeseen
  • esitetään temaattisen keskittämisen periaate, jolla varmistetaan, että sijoitukset keskitetään rajalliseen määrään ensisijaisia tavoitteita
  • keskitytään enemmän tuloksiin
   • laatimalla tuloskehys, johon kirjataan tavoitteet ja päämäärät
   • järjestämällä Euroopan komission ja jokaisen EU-maan välillä vuotuinen arviointikokous
   • tarkastelemalla ohjelmien tuloksia kussakin maassa vuonna 2019
  • asetetaan ”ennakkoehdot” eli edellytykset, joilla varmistetaan, että on olemassa tarvittavat keinot käyttää unionin tukea tehokkaasti
  • päätetään kohdentaa resurssit kasvun ja työllisyyden tavoitetta koskeviin investointeihin kolmessa alueluokassa, joihin alueet on jaoteltu niiden asukasta kohden lasketun BKT:n mukaan: vähemmän kehittyneet alueet, siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet.
 • Komissio on hyväksynyt päätöksen, jolla se vahvistaa luettelon alueista, jotka täyttävät kolmea eri alueluokkaa koskevat ehdot.
 • Asetuksessa määritellään perusteet, jotka EU-maiden ja alueiden on täytettävä ollakseen oikeutettuja rahastojen tukeen. EAKR:n ja ESR:n varat olisi jaettava vähemmän kehittyneille alueille ja alueille, jotka ovat siirtymässä yhdeltä tukitasolta toiselle, sekä kehittyneemmille alueille sen mukaisesti, mikä on niiden bruttokansantuote henkeä kohti. Koska maat eroavat toisistaan niin paljon hallinnon ja suunnittelun aloilla, EU on laatinut yhteisen luokitusjärjestelmän, jonka perusteella tuettavat alueet valitaan. Asetuksessa määritellään myös saatavilla olevat taloudelliset resurssit ja niiden kohdentamisen ehdot.
 • ERI-rahastot tarjoavat tukea monivuotisilla ohjelmilla, jotka perustuvat kullekin EU-maalle laaditulle kumppanuussopimukselle. Kumppanuussopimus on komission kanssa sovittu asiakirja, jossa määritellään asianomaisen maan yleinen investointistrategia. Asianomainen maa laatii sen omien järjestelmiensä ja menettelyjensä mukaisesti yhdessä alue- ja paikallisviranomaisia edustavien kumppaneiden sekä laajasti sosiaalisia, taloudellisia, ympäristön ja muiden alojen etuja edustavien kumppaneiden kanssa.

Tilintarkastustuomioistuimen kertomus

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2017 kertomuksen komission ja EU-maiden välisistä kumppanuussopimuksista. Kertomuksessa todettiin, että rahastot ovat keskittyneet kasvuun ja työllisyyteen, tunnistaneet investointitarpeita ja muuttaneet nämä onnistuneesti tavoitteiksi ja tuloksiksi. Se katsoi kuitenkin myös, että tulosindikaattoreita on liian monta ja ettei eri rahastojen tuloksia mitata yhdenmukaisella tavalla.

COVID-19-pandemia – asetukseen tehdyt muutokset

Asetuksella (EU) 2020/460 muutetaan asetusta (EU) N:o 1303/2013 siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle investointeja EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19:n puhkeamisen vastatoimena (koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite).

Asetuksella (EU) 2020/558 muutetaan asetusta (EU) N:o 1303/2013 siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota EU-maille poikkeuksellista joustavuutta ERI-rahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena. Se antaa niille mahdollisuuden saada käyttöön kaikki EAKR-, ESR- ja koheesiorahastojen käyttämätön tuki.

Asetuksella (EU) 2020/2221 muutetaan asetusta (EU) N:o 1303/2013 ottamalla käyttöön lisämäärärahoja ja toteuttamisjärjestelyjä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen puitteissa tuen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen edistämiseen sekä talouden vihreän, digitaalisen ja palautumiskykyä tukevan elpymisen pohjustamiseen (REACT-EU-väline).

Asetuksen soveltamisajan jatkaminen maatalousrahastosta tuettujen ohjelmien osalta

Asetuksella (EU) 2020/2220 jatketaan 31. joulukuuta 2022 saakka sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamista maatalousrahastosta tuettuihin ohjelmiin että kyseisten ohjelmien kestoaikaa. Tämä edellyttää, että on esitettävä pyyntö asiaankuuluvien maaseudun kehittämisohjelmien kaksivuotisen siirtymäkauden muuttamiseksi niin, että sitä jatketaan, kunnes uusi yhteinen maatalouspolitiikka pannaan täytäntöön 1. tammikuuta 2023 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Asetukseen (EU) N:o 1303/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1–66)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259–280)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281–288)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 303–319)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470–486)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2220, annettu 23 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 (EUVL L 437, 28.12.2020, s. 1–29)

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2017: Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut: varat kohdennetaan paremmin Eurooppa 2020 -strategian painopisteisiin, mutta tuloksellisuuden mittausjärjestelyt ovat entistä monimutkaisempia

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/190/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten kokonaismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman, nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman ja tukikelpoisten alueiden luettelon sekä kunkin jäsenvaltion koheesio- ja rakennerahastomäärärahoista Verkkojen Eurooppa -välineelle ja vähävaraisimmille suunnattuun apuun siirrettävien määrien vahvistamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 13–42)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 522/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 215/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanosäännöistä ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukimenetelmien, tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrittelyn sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukitoimiluokkia koskevan nimikkeistön osalta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 65–84)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45–50)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5–44)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 288/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla. (EUVL L 87, 22.3.2014, s. 1–48)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7–20)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 240/2014, annettu 7 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä (EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 03.02.2021

Top