EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan alueellisen yhteistyön lujittaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EU) N:o 1299/2013 - Euroopan aluekehitysrahaston tuki Euroopan alueelliselle yhteistyölle

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä määritellään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteet, perusteet ja käytettävissä olevat varat kaudelle 2014-2020 painottaen erityisesti Euroopan alueellista yhteistyötä, joka on yksi EU:n aluepolitiikan tavoitteista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleistavoitteet

Euroopan alueellinen yhteistyö on EU:n aluepolitiikan päätavoite, ja EAKR rahoittaa sen. Asetuksessa määritellään Euroopan alueellisen yhteistyön tausta ja yleiset periaatteet sekä määritetään EAKR:n soveltamisala alueellisen yhteistyön tavoitteiden saavuttamisen osalta kaudelle 2014-2020.

Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteena on rohkaista alueita ja kaupunkeja eri EU-maissa työskentelemään yhdessä ja oppimaan toisiltaan yhteisten ohjelmien, hankkeiden ja verkostojen kautta.

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia on kolmen tyyppisiä:

Rajat ylittävä yhteistyö: suoraan EU:n rajoilla toimeenpantujen yhteishankkeiden rahoittaminen. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi hankkeet naapurimaiden tai meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden EU-maan ja yhden unionin ulkorajoihin rajoittuvan kolmannen maan rajaseutualueiden välillä. Nämä alueet kolmansissa maissa eivät saa kuulua EU:n ulkoisista rahoitusvälineistä tuettuihin ohjelmiin.

Valtioiden väliset yhteistyöohjelmat: nämä ohjelmat koskevat kansallisia, alueellisia ja paikallisia kumppaneita suurilla yhteistyöalueilla, kuten Itämeren alueella.

Alueiden välinen yhteistyö: kaikki EU-maat voivat osallistua tällaisiin hankkeisiin. Siihen kuuluvat hankkeet ja verkostot, joiden tavoitteena on, että eri maiden alueelliset ja paikalliset toimielimet voivat vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Näiden hankkeiden tarkoituksena on varmistaa, että koheesiopolitiikan voimavaroja käytetään tehokkaasti.

Ohjelmien hallinnointi

Koska Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat koostuvat ryhmästä EU-maita ja toisinaan myös kolmansia maita, niitä hallitsee osallistujamaiden yhdessä nimittämä toimielin.

Raportointi

Asetuksessa (EU) 2015/207 säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, joita hallintoviranomaisten on noudatettava laatiessaan vuotuisia ja lopullisia täytäntöönpanokertomuksia.

Talousarvio

EAKR:n sisäinen talousarvio Euroopan alueelliselle yhteistyölle on 8,9 miljardia euroa kaudella 2014-2020. Rahoitus ohjelman kolmeen päätyyppiin on jaettu seuraavasti:

rajat ylittävä yhteistyö: 6,6 miljardia euroa

valtioiden välinen yhteistyö: 1,8 miljardia euroa

alueiden välinen yhteistyö: 500 miljoonaa euroa.

Luettelo yhteistyöohjelmista

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/366/EU esitetään luettelo yhteistyöohjelmista ja EAKR:n tuesta jokaiselle ohjelmalle.

TAUSTAA

EAKR on yksi viidestä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, jotka työskentelevät yhdessä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tukemiseksi ja auttavat saavuttamaan EU:n Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tuottamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1299/2013

21.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013, s 259-280

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320-469)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289-302)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19-24). Katso konsolidoitu versio.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5-44). Katso konsolidoitu versio.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45-50)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o288/2014 Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla. (EUVL L 87, 22.3.2014, s. 1-48)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/366/EU, annettu 16 kesäkuuta 2014, yhteistyöohjelmien luettelon vahvistamisesta ja Euroopan aluekehitysrahastosta kullekin ohjelmalle Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen nojalla kaudella 2014-2020 annettavan tuen kokonaismäärän ilmoittamisesta (EUVL L 178, 18.6.2014, s 18-25). Katso konsolidoitu versio.

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/388/EU, annettu 16 kesäkuuta 2014, luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2014-2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten osa-alueiden perusteella (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 75-134)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7-20).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 821/2014, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamissäännöistä ohjelman rahoitusosuuksien siirtämisen ja hallinnon yksityiskohtaisten järjestelyjen, rahoitusvälineistä toimitettavien tietojen, toimien tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien sekä datan tallennus- ja säilyttämisjärjestelmän osalta (EUVL L 223, 29.7.2014, s. 7-18)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/207, annettu 20 päivänä tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä saavutettua edistymistä koskevaa raporttia annettaessa käytettävän mallin, suurhankkeista tiedottamisen muodon, yhteisen toimintasuunnitelman mallin, Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevien täytäntöönpanokertomusten, johdon vahvistuslausuman mallin, tarkastusstrategian, lausunnon ja vuotuisen tarkastuskertomuksen mallien sekä kustannus-hyötyanalyysissä käytettävien menettelyjen osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta koskevien täytäntöönpanokertomusten mallien osalta (EUVL L 38, 13.2.2015, s. 1-122

Viimeisin päivitys: 12.10.2015

Top