EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhteistä valvontamekanismia koskeva kehysasetus

Yhteistä valvontamekanismia koskeva kehysasetus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) No 468/2014 — kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Siinä vahvistetaan käytännön menettelyjä koskeva oikeudellinen kehys yhteisen valvontamekanismin* (YVM) täytäntöönpanemiseksi sekä EKP:n ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten valvontavelvollisuuksien tukemiseksi.
  • Siinä säädetään valvontatehtävää hoitavan Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten välisistä suhteista.
  • Siinä vahvistetaan menetelmät sen arvioimiseksi, luokitellaanko YVM:n puitteissa valvottava yhteisö merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

YVM on toinen EU:n pankkiunionin* kahdesta pilarista. Toinen on yhteinen kriisinratkaisumekanismi*.

Asetuksella täydennetään asetusta (EU) N:o 1024/2013, joka tunnetaan YVM-asetuksena ja jolla perustettiin yhteinen valvontamekanismi. YVM koostuu EKP:sta ja mekanismiin osallistuvien EU-maiden kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

Soveltamisala: asetus kattaa sekä EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä koskevat käytännön menettelyt että yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat organisatorisia seikkoja, hallinnollisia menettelyjä ja seuraamuksia. Näihin kuuluvat muun muassa

  • YVM:n organisaatio: käsittää mm. menettelyt, jotka ovat EKP:lle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille annettujen velvollisuuksien perustana.
  • YVM:n toiminta: EKP:n ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten toteuttamia toimia, mukaan luettuna asianmukaiset menettelyt EKP:n valvontapäätösten soveltamiseksi ja sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseksi.
  • Yhteistyömenettelyt: EKP:n, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja nimettyjen kansallisten viranomaisten* välisiä menettelyjä, jotka koskevat makrotalouden vakauden valvontatehtäviä ja -välineitä.

Keskeinen osa yhteistä valvontamekanismia koskevaa kehysasetusta ovat menetelmät sen arvioimiseksi luokitellaanko YVM:n puitteissa valvottava yhteisö merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi, sekä tästä arvioinnista johtuvat menettelyt.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 15. toukokuuta 2014.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Yhteinen valvontamekanismi: EU:n pankkivalvonnan järjestelmä, joka koostuu EKP:sta ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. Se antaa EKP:lle toimivallan valvoa suoraan pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa EU-maissa.

* EU:n pankkiunioni: perustettiin vuoden 2008 talouskriisin seurauksena vahvistamaan EU:n pankkien valvontaa.

* Yhteinen kriisinratkaisumekanismi: EU:n järjestelmä, jolla ongelmissa olevien pankkien kriisinratkaisu hoidetaan tehokkaasti.

* Nimetyt kansalliset viranomaiset: asianomaiset viranomaiset, jotka kussakin EU-maassa on nimetty työskentelemään EKP:n kanssa YVM:n täytäntöönpanemiseksi. Usein ne ovat kansallisia keskuspankkeja, mutta kyseeseen voivat tulla myös kansalliset rahoitusalan valvontaviranomaiset.

SÄÄDÖS

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1–50)

Viimeisin päivitys: 27.04.2020

Top