EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n säännöt mittauslaitteiden tarkkuuden varmistamiseksi

EU:n säännöt mittauslaitteiden tarkkuuden varmistamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/32/EU mittauslaitteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään mittauslaitteiden myyntiä ja käyttöönottoa koskevista yhdenmukaisista EU:n laajuisista säännöistä. Mittauslaitteet ovat kaupan, kuluttajien ja teollisuuden kannalta tärkeitä, koska niillä varmistetaan mittausten tarkkuus ja edistetään kaupallisten toimien avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Direktiivin tavoitteena on

 • säätää olennaisista vaatimuksista, jotka kaikkien mittaustoimintoihin käytettävien laitteiden ja järjestelmien on täytettävä
 • ottaa käyttöön yksinkertaisempia, selvempiä ja johdonmukaisempia sääntöjä ja varmistaa jäljitettävyys
 • vähentää valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden hallinnollisia rasitteita
 • varmistaa olennaiset vaatimukset täyttävien laitteiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella.

Direktiivin etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • vaatimukset täyttävien ja entistä tarkempien mittauslaitteiden saatavuus EU:n markkinoilla ja kansalaisten lisääntynyt luottamus niihin
 • vaatimustenvastaisten vaakojen ja erilaisista täytäntöönpanokäytännöistä johtuvien kilpailun vääristymien väheneminen markkinoilla
 • yleisön suojeleminen virheellisiltä mittauksilta
 • teknologisen innovoinnin mahdollisuuksien lisääminen ottamalla käyttöön nykyaikainen sääntelymalli.

Direktiivillä laaditaan uudelleen direktiivi 2004/22/EY ja kumotaan se.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä yhdenmukaistetaan mittauslaitteita koskeva lainsäädäntö EU:n ”uuden lainsäädäntökehyksen” kanssa. Lainsäädäntökehykseen sisältyy kaksi toisiaan täydentävää säädöstä:

Soveltamisala

Lakisääteisesti valvottuja mittauslaitteita käytetään monenlaisiin mittaustehtäviin, jotka liittyvät kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen sekä hyvän kauppatavan mukaiseen kaupankäyntiin. Direktiiviä sovelletaan

 • kulutusmittareihin (vesimittarit, kaasumittarit ja tilavuuden muunnoslaitteet*, sähköenergiamittarit ja lämpöenergiamittarit)
 • muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen tarkoitettuihin mittausjärjestelmiin (esim. bensiinipumppu)
 • automaattisiin vaakoihin (esim. siltavaa’at rautatievaunujen punnitsemiseen tai automaattiset pakkauslinjat)
 • taksimittareihin
 • kiintomittoihin ja dimensiomittauslaitteisiin (joita käytetään esim. metallin tai puun työstöön)
 • pakokaasuanalysaattoreihin (joilla testataan esim. moottoreiden suorituskykyä).

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin mittauslaitteisiin, jotka ovat uusia EU:n markkinoilla silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Toisin sanoen ne ovat

 • EU:n alueelle sijoittautuneen valmistajan valmistamia uusia mittauslaitteita tai
 • EU:n ulkopuolisesta maasta tuotuja uusia tai käytettyjä mittauslaitteita.

Direktiiviä sovelletaan mittauslaitteiden tarjonnan kaikkiin muotoihin, myös etämyyntiin.

Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet

Valmistajien on varmistettava seuraavat seikat:

 • Kaikissa EU:ssa myytävänä olevissa mittauslaitteissa on oltava vaatimustenmukaisuusmerkintä. Siihen sisältyy eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä (CE-merkintä) ja täydentävä metrologinen M-merkintä, joka sisältää merkinnän kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa, sekä valtuutetun ilmoitetun laitoksen* numero(t), jotka osoittavat laitteiden täyttävän kaikki EU-lainsäädännön olennaiset vaatimukset (jotka vahvistetaan direktiivin liitteessä I sekä laitekohtaisissa liitteissä).
 • Ne suorittavat riskien ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja laativat mittauslaitteita koskevat tekniset asiakirjat ennen CE- ja M-merkintöjen kiinnittämistä (ks. direktiivin liite II).
 • Ne (ja niiden mahdollisesti nimittämä valtuutettu edustaja*) säilyttävät tekniset asiakirjat ja direktiivin liitteen II mukaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun mittauslaite on saatettu markkinoille.
 • Niiden on ilmoitettava mittauslaitteessa oma nimensä, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä postiosoite, josta niihin saa yhteyden jäljitettävyyden varmistamiseksi.
 • Jos valmistajat katsovat, että niiden markkinoille saattamat mittauslaitteet eivät vastaa vaatimuksia, niiden on toteutettava korjaavia toimenpiteitä niiden saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi tai poistettava ne markkinoilta tai järjestettävä niitä koskeva palautusmenettely.
 • Mittauslaitteisiin liitetyt ohjeet ja tiedot on laadittava loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä, ja niiden sekä kaikkien merkintöjen on oltava selkeitä ja helppotajuisia.

Maahantuojien on varmistettava seuraavat seikat:

 • Niiden markkinoille saattamien mittauslaitteiden on täytettävä olennaiset vaatimukset.
 • Valmistajat ovat suorittaneet vaatimustenmukaisuuden arvioinnit asianmukaisesti. Maahantuojien on ilmoitettava markkinavalvontaviranomaiselle, jos ne katsovat, etteivät mittauslaitteet ole vaatimusten mukaisia.
 • Niiden on ilmoitettava mittauslaitteessa oma nimensä, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä postiosoite, josta niihin saa yhteyden.
 • Mittauslaitteiden merkintöjen ja valmistajien laatimien asiakirjojen on oltava toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten.

Jakelijoiden on varmistettava seuraavat seikat:

 • Niiden vastuulla olevien mittauslaitteiden varastointi- ja kuljetusolosuhteet eivät vaaranna laitteiden vaatimustenmukaisuutta olennaisten vaatimusten suhteen.
 • Mittauslaitteissa on tarvittavat merkinnät.
 • Jos jakelijat katsovat, että niiden markkinoille saattamat mittauslaitteet eivät vastaa vaatimuksia, niiden on toteutettava korjaavia toimenpiteitä niiden saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi tai poistettava ne markkinoilta tai järjestettävä niitä koskeva palautusmenettely.

Lisäksi direktiivissä

 • vahvistetaan ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamiseen liittyvät menettelyt
 • täsmennetään, miten kansallisten markkinavalvontaviranomaisten on tunnistettava ja estettävä sellaisten mittauslaitteiden myynti, jotka aiheuttavat riskin yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, mukaan lukien laitteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista
 • säädetään valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin sovellettavista seuraamuksista, jotka voivat vakavissa tapauksissa olla rikosoikeudellisia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivillä 2014/32/EY tarkistettiin direktiiviä 2004/22/ETY ja korvattiin se, ja sitä on sovellettu EU-maissa 20. huhtikuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tilavuuden muunnoslaite: laite, joka muuntaa mittausolosuhteissa mitatun virran, lämpötilan, paineen ja kaasun koostumuksen perusolosuhteita vastaavaksi määräksi.
Ilmoitettu laitos: riippumaton organisaatio, jonka EU-maa on nimennyt arvioimaan tiettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, ennen kuin ne saatetaan markkinoille. Se hoitaa asiaankuuluvassa lainsäädännössä säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyviä tehtäviä silloin, kun edellytetään ulkopuolisen viranomaisen toimintaa.
Valtuutettu edustaja: EU:n alueelle sijoittautunut henkilö tai organisaatio, jonka valmistaja on valtuuttanut kirjallisesti toimimaan puolestaan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149–250)

Direktiiviin 2014/32/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Viimeisin päivitys: 12.11.2019

Top