EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet (ATEX)

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet (ATEX)

Euroopan unioni (EU) on hyväksynyt lain räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien myynnistä ja käyttöönotosta (ATEX). Räjähdysvaarallinen tila syntyy, kun yhdistelmä ilmaa, erilaisia kaasuja, höyryjä, sumuja tai pölyjä yhdistyy tavalla, joka voi räjähtää tietyissä käyttöolosuhteissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu).

TIIVISTELMÄ

MISTÄ DIREKTIIVISSÄ ON KYSE?

ATEX-direktiivissä vahvistetaan EU:n laajuiset yhtenäiset säännöt räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien myynnistä ja käyttöönotosta (ATEX). Sillä pyritään varmistamaan, että tuotteet täyttävät tietyt vaatimukset ihmisten ja erityisesti työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä tarvittaessa myös kotieläinten ja omaisuuden suojelun korkean tason takaamiseksi. Sitä sovelletaan monenlaisiin tuotteisiin, kuten laitteisiin, joita käytetään kiinteillä öljyn- ja kaasunporauslautoilla, petrokemian tehtaissa, kaivoksissa, myllyissä (ilmassa olevat jauhohiukkaset ovat helposti syttyviä) ja muissa ympäristöissä, joissa voi syntyä räjähdysvaarallinen tila.

AVAINKOHDAT

Direktiivissä määritellään valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien myynnin yhteydessä.

  • Kaikissa EU:ssa myynnissä olevissa tuotteissa on oltava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka osoittaa tuotteiden täyttävän kaikki EU-lainsäädännön keskeiset turvallisuusvaatimukset.
  • Ennen CE-merkinnän saamista valmistajan on suoritettava turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointi ja laadittava laitteille tekniset asiakirjat.
  • Maahantuojien on varmistettava, että valmistajat ovat suorittaneet asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden arvioinnit. Jos näin ei ole, heidän on ilmoitettava asiasta turvallisuudesta vastaavalle valvontaviranomaiselle.
  • Kaikki tarvittavat asiakirjat on talletettava, ja niitä on säilytettävä kymmenen vuoden ajan.
  • Asiakirjat ja turvallisuustiedot on kirjoitettava loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä.
  • Valmistajien ja maahantuojien on ilmoitettava postiosoitteensa tuotteissaan.
  • Valmistajat voivat antaa turvallisuudesta vastaavalle valvontaviranomaiselle tuotteen vaatimustenmukaisuudesta todistavat välttämättömät tiedot sähköisessä muodossa.

Lisäksi direktiivissä eritellään kansallisten turvallisuutta valvovien viranomaisten toimet kolmansista maista tuotavien vaarallisten tuotteiden tunnistamiseksi ja tuonnin estämiseksi.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 20. huhtikuuta 2016 alkaen. Sillä kumotaan direktiivi 94/9/EY 20. huhtikuuta 2016 alkaen.

TAUSTA

Direktiivillä päivitetään EU:n sääntöjä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien myynnistä ja käyttöönotosta. Tämä on osa pyrkimystä nykyaikaistaa EU-lainsäädäntöä useilla teollisuuden aloilla sääntöjen yksinkertaistamiseksi, hallinnollisen taakan vähentämiseksi sekä selkeämpien ja yhdenmukaisempien sääntöjen laatimiseksi.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission ATEX-verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/34/EU

18.4.2014 2 artiklan 1 ja 3-7 kohtia, 4 artiklaa sekä liitteiden I, II, XI ja XII kohtia sovelletaan 20.4.2016 alkaen.

19.4.2016

EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309-356.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 100, 19.4.1994, s. 1-29).

Viimeisin päivitys: 17.02.2015

Top